Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Local fitness club building design

Patrycja Maria Flis

Abstract

The subject of thesis is a buildings project of local fitness club. Building has been designed in reinforced concrete construction with masonry outside walls and with wood roof truss. The building has one floor and usable attic, his overall dimensions are 18,65 x 12,15 and 9,5 high in the ridge. The thesis contain three parts: description, calculations and drawings. The calculation part includes static and strength calculations of roof truss, ceiling, column and footing. In this part contained collect loads on a buildings structure and checked bearing capacity of soil under footing. Static and strength calculations of roof truss were performed in the Autodesk Robot Structural Analysis Professional program. Calculations of internal forces, quantity of rebar in reinforced concrete ceiling construction were performed in the software ABC Płyta. This program is based on the finite element method. Additionally checked limit state of carrying capacity and serviceability. Beam of ceiling, column and footing calculated based on standard PN-EN 1992-1-1. In case of column used nominal stiffness method. Limit state of carrying capacity of ground checked according standard PN-EN 1997-1. In order to define external loads for the construction used standard PN-EN 1991-1-1 in case of snow; PN-EN 1991-1-4 in case of wind and PN-EN 1991-1-1 to define live and dead loads. Combination of loads was performed according to the PN-EN 1990. The drawing part include architectural construction drawing. Architectural drawings consist of: floor plan, attic plan, cross section by staircase, roof truss,, front elevation and side elevation. Construction drawing consist of: reinforcement of the ceiling, reinforcement of the beam under ceiling and reinforcement of the column and the footing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Maria Flis (FCEMP) Patrycja Maria Flis,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku osiedlowego klubu fitness
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
więźba dachowa, strop żelbetowy, metoda elementów skończonych, metoda nominalnej sztywności, nośność gruntu
Keywords in English
roof truss, reinforced concrete ceiling, finite element method, nominal stiffness method, bearing capacity of ground
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt budynku osiedlowego klubu fitness. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej z murowanymi ścianami zewnętrznymi oraz drewnianą więźbą dachową. Budynek jest jednopiętrowy z użytkowym poddaszem o wymiarach gabarytowych 18,65 x 12,15 i wysokości 9,5 w kalenicy. Praca składa się z trzech części: opisowej, obliczeniowej i rysunkowej. Część opisowa zawiera opis techniczny, przedstawiający podstawowe rozwiązania funkcjonalne oraz konstrukcyjne obiektu. Część obliczeniowa zawiera obliczenia statyczno-wytrzymałościowe więźby dachowej, stropu, słupa oraz stopy. W tej części przedstawiono również zebranie obciążeń na konstrukcje oraz sprawdzenie nośności gruntu pod stopą fundamentową. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe więźby dachowej przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Obliczenia sił wewnętrznych, ilość zbrojenia oraz sprawdzenie stanu granicznego nośności w płycie stropowej wykonano przy użyciu programu ABC Płyta opartego na metodzie elementów skończonych. Belkę stropową, słup oraz stopę zwymiarowano w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1. W przypadku słupa posłużono się metodą nominalnej sztywności. Sprawdzenie nośności gruntu wykonano według normy PN-EN 1997-1. W określeniu oddziaływań na konstrukcję budynku wykorzystano PN-EN 1993-1-3 w przypadku śniegu; PN-EN 1991-1-4 w przypadku wiatru oraz PN-EN 1991-1-1 przy określeniu obciążeń stałych oraz użytkowych. Kombinację obciążeń wykonano zgodnie z normą PN-EN 1990. Część rysunkowa zawiera rysunki architektoniczne: rzut parteru, rzut poddasza, przekrój przez klatkę schodową, więźbę dachową, elewację frontową, elewację boczną, oraz rysunki konstrukcyjne: zbrojenie dolne oraz górne płyty stropowej, zbrojenie belki podpierającej strop i zbrojenie słupa ze stopą fundamentową.
File
  • File: 1
    256207_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18287

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT559b7c71eb554b5296af899e86fb513d/
URN
urn:pw-repo:WUT559b7c71eb554b5296af899e86fb513d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page