Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

E-Learning system design in the HR company

Klaudia Domagalska

Abstract

The aim of the diploma thesis is to design an e-Learning application, responding to the needs of the HR industry, aimed mainly at new employees. E-learning is a method of transferring knowledge, using information technology, including mobile devices and the Internet. In a dynamically developing company in the HR industry, based on recommendations of potential employees and employing over 200 recruiters, an extremely useful solution is access to a training platform available 24 hours a day, 7 days a week. Recruiters working remotely throughout Poland, without the need to work in the registered office, should have the opportunity to acquire specialist knowledge to recruit specialists in a given field. The training system will reduce costs associated with logistics and substantive activities that are necessary to organize the training. The e-Learning application was created on Java EE 7 Web platform (Java for Enterprise Edition) in NetBeans IDE. JAVA EE is a server programming platform, which is a set of Java specifications for building business applications. An efficient Microsoft SQL Server database platform was used. The CSS language was used to describe the presentation of e-Learning application. The program is intuitive and launched in a browser. The diploma thesis consists of an introduction, five chapters and an overall summary. The introduction to the diploma thesis describes and justifies the actuality of the research, the research problem, the objective, the programme and object of the research. The used research methods are presented and the own contribution to the work is determined at the end. In the first chapter, characteristics of the research and design-research workshop were carried out, i.e. the used research methods, hardware platform, database, programming environment, interfaces and economic indicators were taken into account. Next, the analysis of the current state of the company was carried out, focusing on the mission, vision, close and distant environment of the organization, strategic SWOT analysis and modeling of existing processes. After analyzing the status quo, an analysis of the company's target status was carried out. The assumptions of the strategy were defined and models of future business processes were developed. The fourth chapter presents the technical design of the designed e-Learning system, its main functionalities and a description of security. The last chapter verifies the system design using acceptance and security tests. Project evaluation was determined, economic efficiency was assessed using ROI, ROE, NPV indicators. The work was summarized with economic, organizational and IT conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Domagalska (FPE) Klaudia Domagalska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu e-Learning w przedsiębiorstwie branży HR
Supervisor
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
programowanie, Java, system, e-Learning, modelowanie procesów, aplikacja webowa, testy bezpieczeństwa
Keywords in English
programming, Java, system, e-Learning, process modeling, web application, security tests
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie aplikacji e-Learning, odpowiadającej na potrzeby branży HR, skierowanej głównie do nowych pracowników. E-learning to metoda przekazywania wiedzy, wykorzystująca technologie informatyczne, w tym urządzenia mobilne oraz Internet. W dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie z branży HR, bazującym na rekomendacjach potencjalnych pracowników oraz zatrudniającym ponad 200 rekruterów, niezwykle przydatnym rozwiązaniem jest dostęp do platformy szkoleniowej, która jest dostępna przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Rekruterzy, którzy pracują zdalnie na terenie całej Polski, powinni mieć możliwość pozyskania wiedzy specjalistycznej, aby rekrutować ekspertów z danej dziedziny. System szkoleniowy zredukuje koszty związane z działaniami logistycznymi oraz merytorycznymi, które są niezbędne do zorganizowania szkolenia. Aplikacja e-Learning została stworzona na platformie Java EE 7 Web (Java for Enterprise Edition) w zintegrowanym środowisku programistycznym NetBeans IDE. JAVA EE to serwerowa platforma programistyczna, która jest zbiorem specyfikacji języka Java, umożliwiająca budowanie aplikacji biznesowych. Zastosowano wydajną platformę bazodanową Microsoft SQL Server. Do opisania sposobu prezentacji aplikacji e-Learning wykorzystano język CSS. Program jest intuicyjny oraz uruchamiany w przeglądarce. Praca dyplomowa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. We wstępie opisano oraz uzasadniono aktualność badań, problem badawczy, cel, program oraz obiekt badań. Przedstawiono wykorzystane metody badawcze i na końcu określono wkład własny w pracę. W pierwszym rozdziale przeprowadzono charakterystykę warsztatu badawczego i projektowo-badawczego, czyli uwzględniono wykorzystane metody badawcze, platformę sprzętową, bazodanową, środowisko programistyczne, interfejsy oraz wskaźniki ekonomiczne. Kolejno przeprowadzono analizę stanu obecnego przedsiębiorstwa, skupiając się na misji, wizji, otoczeniu bliższym i dalszym organizacji, analizie strategicznej SWOT oraz modelowaniu istniejących procesów. Po analizie stanu obecnego wykonano analizę stanu docelowego przedsiębiorstwa. Określono założenia strategii oraz opracowano modele przyszłych procesów biznesowych. W czwartym rozdziale przedstawiono projekt techniczny zaprojektowanego systemu e-Learning, jego głównych funkcjonalności oraz opis zabezpieczeń. W ostatnim rozdziale zweryfikowano projekt systemu przy pomocy testów akceptacyjnych oraz testów bezpieczeństwa. Określono ewaluację projektu, oceniono efektywność ekonomiczną przy pomocy wskaźników ROI, ROE, NPV. Pracę podsumowano wnioskami, ekonomicznymi, organizacyjnymi oraz informatycznymi.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Klaudia_Domagalska_projekt_systemu_e-Learning_w__przedsiębiorstwie_branży_HR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35231

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT557ddaebfe0e4baebfd2e30a8c9934d8/
URN
urn:pw-repo:WUT557ddaebfe0e4baebfd2e30a8c9934d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page