Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Funeral Architecture. Multifunctional facility at the parish cemetery in Katowice

Nina Anna Kempa

Abstract

A common assumption for an engineering project in the graduate group mgr inż. arch. Paweł Grodzicki is to draw attention to the broadly understood problem of exclusion. My project is devoted to the exclusion of the cemetery, both social and visual. In my work I focus on the inclusion of this space into the life of the city and its inhabitants by being accustomed to the concept of death, now being forced out of mass culture focused on the cult of beauty and youth. The location chosen by me is the cemetery in Bogucice (district of Katowice). It belongs to the Roman Catholic parish of p. St. Stephen. Cemetery was formed in stages, as evidenced by the historical plans of the city and the structure itself. At present, we can distinguish several clearly distinct fragments forming cemetery together. However, the more recent the fragment, the infrastructure that belongs to it is worse or there isn’t any. The infrastructure includes the equipment necessary for the functioning of the cemetery, i.e. possible and easy access, access to water, a place to sit, etc. Treating this subject as a supplement to the already existing assumption, the scale of the object was reduced by breaking up into smaller blocks. They are a response to the missing function in a given place. The designed unit is divided into several different objects, each of them corresponds to a specific typology and purpose. The main object around which the project is focused is the Crematorium. It is the largest cubature in the cemetery and it’s the answer to the problem of the lack of space of the still-filling cemetery. Contemporary cemeteries rarely build a mood of sublimity and uniqueness. Today's funeral architecture is accidental and flashy. Cemeteries are usually ill-conceived and neglected. The aim of the project is to reverse this reality and create a variety of spaces conducive to contemplation and reflection. An equally important aspect of the work is to help in everyday care and care for the burial place of relatives and provide a good place of farewell.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nina Anna Kempa (FA) Nina Anna Kempa,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Architektura sepulkralna. Obiekt wielofunkcyjny na cmentarzu parafialnym w Katowicach
Supervisor
Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1842/L
Reviewers
Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Anna Maria Wierzbicka (FA/DAUD) Anna Maria Wierzbicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
architektura, cmentarz, krematorium, kolumbarium, śmierć
Keywords in English
architecture, cemetery, crematorium, columbarium, death
Abstract in Polish
Wspólnym założeniem dla projektu inżynierskiego w grupie dyplomantów mgr inż. arch. Pawła Grodzickiego jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęty problem wykluczenia. Mój projekt jest poświęcony wyłączeniu cmentarza zarówno społecznym jak i wizualnym. W pracy skupiam się na inkluzji tej przestrzeni do życia miasta i mieszkańców przez oswajanie z pojęciem śmierci, obecnie wypieranym z kultury masowej skupionej na kulcie urody i młodości. Wybrana przeze mnie lokalizacja to cmentarz w Bogucicach (dzielnica Katowic). Przynależy do rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Szczepana. Zespól powstawał etapami, o czym świadczą historyczne plany miasta oraz sama struktura. Obecnie możemy wyróżnić kilka wyraźnie odrębnych fragmentów tworzących razem jeden zespół. Jednak im nowszy fragment, tym infrastruktura, która do niego przynależy jest gorsza lub nie ma jej wcale. Do infrastruktury zaliczam wyposażenie potrzebne do funkcjonowania cmentarza czyli możliwe i łatwe dojście, dostęp do wody, miejsce do siedzenia, etc. Traktując ten temat jako uzupełnienie już istniejącego założenia, skala obiektu została zmniejszona przez rozbicie na mniejsze bryły. Stanowią one odpowiedź na brakującą w danym miejscu funkcję. Projektowany zespół dzieli się na kilka różnych obiektów, każdemu odpowiada konkretna typologia i przeznaczenie. Głównym obiektem, wokół którego skupia się projekt jest Krematorium. Stanowi największą kubaturę na cmentarzu i jest odpowiedzą na problem braku miejsca wciąż zapełniającego się cmentarza. Współczesne nekropolie rzadko budują nastrój wzniosłości i wyjątkowości. Dzisiejsza architektura funeralna jest przypadkowa i krzykliwa, a cmentarze są zazwyczaj przestrzeniami nieprzemyślanymi i zaniedbanymi. Celem projektu jest odwrócenie tej rzeczywistości i stworzenie różnorodnych przestrzeni sprzyjających kontemplacji i refleksji. Równie ważnym aspektem pracy jest pomoc w codziennym dbaniu i trosce o miejsce pochówku bliskich i zapewnienie godnego miejsca pożegnania.
File
  • File: 1
    275792_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33131

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55271fde20584993badcab0bd5e4f082/
URN
urn:pw-repo:WUT55271fde20584993badcab0bd5e4f082

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page