Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polish Women's History Museum

Anna Teresa Pruszyńska

Abstract

The subject of this thesis is the Polish Women’s History Museum located in Karowa Street in Warsaw. This institution would provide a counterbalance to the prevailing way of teaching history which emphasizes its political and military dimension (which for centuries had been the domain of men), while almost completely ignoring the life experiences of the other half of the society - women. In principle, the museum would show a very different way of telling history, with an emphasis on the problem-based thinking, trying to give the voice to those groups that until now had been silent. The starting point for the design of the entire museum was the concept of the permanent exhibition, organized according to two keys. First of all, it consists of three concentrically arranged sequences of rooms corresponding to three social layers - peasants, gentry and townspeople. Second - each of these series consists of eight galleries devoted to cross-cutting themes, including politics, family, education. Such organization of the exhibition allows you to visit the museum according to eleven paths - three class-related and eight thematic ones, which deliberately underlines the impossibility of writing one story that would be true for all people. In addition to the main exhibition, the building holds spaces for temporary exhibitions, a café, an auditorium, offices and a library of women’s studies. The building’s body is a three-dimensional interpretation of the structure of the permanent exhibition. Just as central and axial, it narrows upwards. The next layers of the exhibition are echoed by cascading green terraces, which are the main attraction of the museum that is freely accessible from the outside.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Teresa Pruszyńska (FA) Anna Teresa Pruszyńska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Muzeum Historii Polki w Warszawie
Supervisor
Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1931/L
Reviewers
Jacek Kopczewski (FA/CAD) Jacek Kopczewski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
muzeum, historia, historia kobiet, women's studies, studia kobiece, herstoria
Keywords in English
museum, history, women's history, women's studies, herstory
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Muzeum Historii Polki przy ul. Karowej w Warszawie. Instytucja ta stanowiłaby przeciwwagę dla dominującego w naszym rodzimym szkolnictwie sposobu nauczania historii kłądącego nacisk na jej polityczno-wojenny wymiar (siłą rzeczy przez wieki będący domeną mężczyzn), a ignorującego prawie całkowicie doświadczenia drugiej połowy społeczeństwa - kobiet. W założeniu muzeum miałoby ukazywać nieco inny sposób opowiadania historii, z naciskiem na myślenie problemowe, starający się dać możliwość wypowiedzenia się tym grupom, które do tej pory nie miały takiej możliwości. Dlatego punktem wyjściowym dla projektu całego muzeum była koncepcja wystawy stałej, zorganizowanej wedle dwóch kluczy. Po pierwsze składa się z trzech ułożonych koncentrycznie ciągów odpowiadających trzem warstwom społecznym - chłopkom, ziemiankom i mieszczankom. Po drugie - każdy z tych ciągów tworzy osiem galerii poświęconych przekrojowym tematom, m.in. polityce, rodzinie, edukacji. Taka organizacja wystawy pozwala na zwiedzanie muzeum według jedenastu ścieżek - trzech klasowych i ośmiu problemowych, co celowo podkreśla niemożność napisania jednej historii prawdziwej dla wszystkich ludzi. Poza główną wystawą budynek mieści w sobie przestrzenie na ekspozycje czasowe, kawiarnię, audytorium, biura oraz bibliotekę women’s studies. Bryła budynku jest trójwymiarową interpretacją struktury wystawy stałej. Tak samo centralna i osiowa, zwęża się ku górze. Kolejnym warstwom wystawy odpowiadają kaskadowe zielone tarasy, będące główną atrakcją muzeum dostępną z zewnątrz.
File
  • File: 1
    275733_inż_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33049

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT551c56bbab60475bb7e0321d6181b2e3/
URN
urn:pw-repo:WUT551c56bbab60475bb7e0321d6181b2e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page