Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Product development project at VERS Production

Aleksandra Agnieszka Gomułka

Abstract

The changeability of customers' behaviours, the growing technological progress in the automotive industry, as well as the activities of competitors force companies to deepen and engage their competences in undertaking research and development activities in order to introduce new products to the market. This is a challenge for every company that has less and less time to achieve its goals. The aim of this project was to prepare a project for the development of a new product in VERS Production. In the theoretical part, the of the current state of the company was carried out, as well as the literature on the design of innovative products and the analysis of available solutions in the automotive industry with similar technical characteristics, while the practical part refers to the project of the organization of new product development. In order to get acquainted with the environment of the entity's activity, the analysis of the environment closer and further to the company was carried out, using the PESTEL analysis and the analysis of Porter's five forces. The SWOT/TOWS analysis was used to analyse the company. The analyses made it possible to determine the opportunities and threats occurring in the environment, as well as the possible directions of development of the company VERS Production. On the basis of the data obtained, steps were taken to prepare the process of development of a new product dedicated to the bus industry. As a result of conducted research on customer requirements using the QFD - Quality Function Deployment method, the assumptions for the conceptual design of the product, which is the Mild Hybrid system, the so-called "mild hybrid", were received. In the practical part, the scope of implementation works, resources necessary to implement the project, the schedule of activities, the marketing strategy was determined, and the risk analysis of the new product design was carried out. On the basis of the assumptions, the design solution was evaluated in VERS Production, determining the outlays for the project, as well as assessing the economic efficiency of the design solution. The effects of product development project implementation in the analyzed organization are organizational, economic, environmental and image.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Agnieszka Gomułka (FPE) Aleksandra Agnieszka Gomułka,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt rozwoju wyrobu w przedsiębiorstwie VERS Produkcja Sp. z o.o. Sp. k
Supervisor
Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
proces rozwoju, wyrobu, branża motoryzacyjna, odzyskiwanie energii, oszczędność paliwa, obniżenie emisji CO2, procesy przygotowania rozwoju nowego wyrobu, metoda QFD
Keywords in English
development process, product, automotive industry, energy recovery, fuel economy, CO2 emission reduction, preparation of new product development processes, QFD method
Abstract in Polish
Zmienność zachowań odbiorców, rosnący postęp technologiczny w branży motoryzacyjnej, a także działania konkurencji zmuszają przedsiębiorstwa do pogłębiania oraz angażowania swoich kompetencji w podejmowanie działań o charakterze badawczo – rozwojowym w celu wprowadzenia nowych wyrobów na rynek. To stanowi wyzwanie dla każdej firmy, która posiada coraz mniej czasu na osiągania założonych celów. Celem niniejszej pracy było opracowanie projektu rozwoju nowego wyrobu w przedsiębiorstwie VERS Produkcja. W części teoretycznej przeprowadzono analizę stanu obecnego spółki, a także zapoznano się z literaturą w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów oraz przeanalizowano dostępne rozwiązania w branży motoryzacyjnej o podobnej specyfice technicznej, natomiast część praktyczna odnosi się do projektu organizacji rozwoju nowego wyrobu. W celu zapoznania się ze środowiskiem działalności podmiotu, przeprowadzono analizę otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa, wykorzystując analizę PESTEL oraz analizę pięciu sił Portera. Natomiast do analizy przedsiębiorstwa wykorzystano analizę SWOT/TOWS. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, a także możliwych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa VERS Produkcja. Na podstawie uzyskanych danych podjęto działania w celu przygotowania procesu rozwoju nowego wyrobu dedykowanego dla branży autobusowej. W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących wymagań odbiorców za pomocą metody QFD – Quality Function Deployment, otrzymano założenia do projektu koncepcyjnego wyrobu, jakim jest system Mild Hybrid, czyli tzw. „łagodna hybryda”. W części praktycznej ustalono zakres prac wdrożeniowych, zasoby niezbędne do wdrożenia projektu, harmonogram działań, określono strategię marketingową, a także przeprowadzono analizę ryzyka projektu nowego wyrobu. Na podstawie założeń dokonano oceny rozwiązania projektowego w przedsiębiorstwie VERS Produkcja, określając nakłady na projekt, a także przeprowadzając ocenę efektywności ekonomicznej rozwiązania projektowego. Efekty wdrożenia projektu rozwoju wyrobu w analizowanej organizacji mają charakter organizacyjny, ekonomiczny, środowiskowy oraz wizerunkowy.
File
  • File: 1
    Gomułka_A._-_Praca_dyplomowa_inżynierska_-_267855.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34647

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT551515c536654684a2fa0693a59543aa/
URN
urn:pw-repo:WUT551515c536654684a2fa0693a59543aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page