Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of Injection Molding

Jakub Łakomski

Abstract

Goal of this thesis was an injection molding process’s optimization by chosen criterions. Basic information about the injection molding technology and specified knowledge about the parametrical process controlling can be found in next chapters. At the ending part research results were embodied. Basic terms about the injection technology likewise plastics were elucidated in 1 st chapter. Also, advantages and disadvantages were arranged there. First part of 2 nd chapter embody the injection machine’s construction details. This part is divided concordantly to the injection machine’s division to individual groups of parts which perform specified functions. Understanding the injection machine construction allows to understand basics of the process which are the topic of 2 nd part of the chapter. Third chapter elaborates the injection mold work and construction which makes the tool of the injection technology. How a plasticized polymer material flows in the mold was explained in this chapter as well. First part of this chapter – dedicated to construction and work of the mold – is divided concordantly to the mold construction’s division in 2 types of systems, which perform specified functions in the mold. Knowledge of issues mentioned above is necessary to understand clearly the 2 nd part of the 3 rd chapter which elaborates polymer materials flow in the mold. Fourth chapter is the biggest part of theoretical basics of this thesis for its key meaning to the topic and the goal of this thesis. This chapter elaborates both injection machine’s and mold’s working parameters and individual parameters influence on the process. Attention was paid to practical advices about setting the process and consequences of using wrong parameters values, more than few times. Furthermore, basic division of parameters, on grounds of process optimization, was pointed out. Relation between groups of parameters created in such way was pointed out as well. Process optimization – 5 th chapter of the thesis – explains what injection process optimization is and divide it to 2 opposite strives: optimization on account of product quality and optimization on account of process productivity. In general, optimization procedure was disclosed in the chapter. The ending part of this thesis, embodied in 6 th chapter, is description of research and quantitative and graphical results enunciation. The chapter embodies specific data about used injection machine and injected polymer material. Ending conclusions discloses concrete parameter’s values necessary to optimized process. Observations applied to results with possible causes of them and recommended solutions were embodied in the chapter as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Łakomski (FPE) Jakub Łakomski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Optymalizacja procesu wtryskiwania
Supervisor
Krzysztof Wilczyński (FPE/IoMP) Krzysztof Wilczyński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Wilczyński (FPE/IoMP) Krzysztof Wilczyński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Andrzej Nastaj (FPE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
optymalizacja procesu wtrysku, wtryskiwanie tworzyw polimerowych, przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Keywords in English
optimization of Injection Molding, injection molding of polymer materials, processing of plastics
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była optymalizacja procesu wtrysku pod kątem wybranych kryteriów. W kolejnych rozdziałach podane zostały podstawowe informacje dotyczące technologii wtryskiwania jak i szczegółowa wiedza na temat parametrycznego kierowania procesem. W końcowej części zawarto wyniki przeprowadzonych badań wraz z wnioskami. W 1 rozdziale zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia dotyczące technologii wtrysku jak i samych tworzyw polimerowych. Zestawiono również zalety oraz wady technologii wtrysku. Rozdział 2 w 1 jego części zawiera szczegóły budowy wtryskarek – maszyn wtryskowych. Część ta jest podzielona zgodnie z podziałem budowy wtryskarki na poszczególne zespoły spełniające określone funkcje. Znajomość budowy wtryskarki pozwala zrozumieć podstawy przebiegu procesu będące tematem 2 części 2 rozdziału. Rozdział 3 omawia budowę oraz działanie formy wtryskowej, stanowiącej narzędzie technologii wtrysku. W rozdziale tym wyjaśniono również jak przebiega przepływ płynnego tworzywa w formie. Część 1 tego rozdziału – poświęcona budowie i działaniu formy – dzieli się zgodnie z podziałem budowy formy na 2 typy układów, spełniających określone role w działaniu formy. Znajomość wyżej wymienionych zagadnień jest konieczna w celu jasnego zrozumienia 2 części rozdziału 3 – omawiającej przepływ tworzywa w formie wtryskowej. Rozdział 4 stanowi największą część teoretycznych podstaw niniejszej pracy ze względu na jego kluczowe znaczenie dla tematu i celu pracy. Rozdział ten omawia zarówno parametry pracy wtryskarki wraz z formą jak i wpływ poszczególnych parametrów na przebieg procesu. Niejednokrotnie zwrócono uwagę na praktyczne wskazówki dotyczące ustawiania procesu jak i na konsekwencje stosowania niewłaściwych wartości parametrów. Ponadto pokazany został podstawowy podział parametrów ze względu na optymalizację procesu. Wskazano również na relację między tak stworzonymi grupami parametrów. Optymalizacja procesu – 5 rozdział niniejszej pracy – wyjaśnia czym jest optymalizacja procesu wtrysku i dzieli ją na 2 przeciwstawne dążenia: optymalizację ze względu na jakość wyrobu i optymalizację ze względu na wydajność procesu. W rozdziale tym podana została również – w sposób ogólny – procedura postępowania mająca na celu optymalizację procesu. Końcowa część tej pracy, zawarta w rozdziale 6, jest opisem części praktycznej pracy oraz ilościowym i graficznym przedstawieniem wyników przeprowadzonych badań. Rozdział ten zawiera szczegółowe dane dotyczące zastosowanej wtryskarki jak i wtryskiwanego tworzywa. Końcowe wnioski podają konkretne wartości parametrów procesu konieczne dla jego optymalnego przebiegu. Zawarto w nich również obserwacje dotyczące wyników badań wraz z przypuszczalnymi przyczynami takich wyników i zalecanymi działaniami.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Jakub_Łakomski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23370

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55064b09b44a4b07bdc5ac73fb32adea/
URN
urn:pw-repo:WUT55064b09b44a4b07bdc5ac73fb32adea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page