Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of automated distribution warehouse for the chosen trade

Dawid Patryk Sobański

Abstract

The aim of this work is a project of an automated reserve warehouse of a production facility. This engineering work presents a designing method of a high-rack warehouse with the use of automated means of transport. The investment and costs will be identified which are necessary for function of this projected logistic object. Then the cost index and technological indices will be shown for this warehouse. The automation process in this highrack warehouse will be realized by rack stackers of the company Mecalux to automated storage of pallet loading units. In the first chapter of this engineering work will be identified the projected warehouse and will be proposed a warehouse projecting solution. A logistic task formulation has been formulated with the identification of the trade. The logistics unit have been determined in the projected warehouse. The second chapter shows the conditions for the automation of the logistic object. Also has been determined the control system process of the automated devices and the economic conditions. The third chapter contains shape of the projected high-bay warehouse. The daily logistics unit flow have been calculated for this logistics object. The warehouse transportation process has been shown. The warehouse technology and means of internal transport technology will be determined. The warehouse capacity with shaping and locating the functional areas has been determined. The material flow in the functional areas has been determined. In the fourth chapter the time and numbers of the transport cycles in this warehouse have been calculated. Also the workload has been determined. The investment and costs for the projected high-rack warehouse have been calculated. The fifth chapter shows the assessment solutions. The quality indicators for this warehouse have been determined and also the evaluation of partial and comprehensive solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Patryk Sobański (FT) Dawid Patryk Sobański,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt automatycznego magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
automatyzacja, magazyn wysokoregałowy, jednostki paletowe, przepływy materiałowe
Keywords in English
automation, high-bay warehouse, palette unit, material flows
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu automatycznego magazynu dystrybucyjnego zakładu produkcyjnego. W pracy przedstawiono metode projektowania magazynów wysokoregałowych z u�yciem automatycznych srodków transportowych. Policzono nakłady i koszty projektowanego magazynu automatycznego, a nastepnie wyznaczono wskazniki kosztowe i technologiczne. Automatyzacja w magazynie wysokoregałowym polega na zastosowaniu dwukolumnowych układnic regałowych firmy Mecalux do automatycznego składowania jednostek ładunkowych. W pierwszym rozdziale pracy zidentyfikowano projektowany magazyn oraz przedstawiono proponowane rozwiazanie projektowe. Sformułowano zadanie logistyczne z uwzglednieniem specyfikacji bran�y. Okreslono jednostki logistyczne w projektowanym magazynie. W drugim rozdziale przedstawiono podstawowe warunki automatyzacji, które sa niezbedne do jej wdro�enia w projektowanym magazynie. Opisano zasady sterowania magazynem wraz z układem blokowym systemu sterowania i przepływu danych oraz przedstawiono warunki ekonomiczne. W trzecim rozdziale ukształtowano projektowany obiekt logistyczny. Obliczono przepływy dobowe. Przedstawiono proces magazynowy oraz wyznaczono technologie magazynowania i transportu wewnetrznego wraz z doborem urzadzen transportu wewnetrznego. Wyznaczono przepływy materiałowe w obszarach funkcjonalnych. Okreslono pojemnosc magazynu wraz z ukształtowaniem i rozmieszczeniem w przestrzeni obszarów funkcjonalnych. W czwartym rozdziale zwymiarowano projektowany magazyn. Policzono czas i liczbe cykli transportowych wystepujacych w procesie magazynowym. Obliczono pracochłonnosc procesów. Okreslono liczbe urzadzen i ludzi w magazynie. Policzono nakłady oraz koszty eksploatacyjne dla projektowanego magazynu wysokoregałowego. Rozdział piaty przedstawia ocene rozwiazania. Wyznaczono wskazniki jakosciowe oraz dokonano oceny czastkowej i kompleksowej rozwiazania.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska Dawid Sobański 255564.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13390

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT54d566cd077c4d75aa6a59a2c68198f4/
URN
urn:pw-repo:WUT54d566cd077c4d75aa6a59a2c68198f4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page