Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implement lean management in power ENERGA

Łukasz Grzyb

Abstract

Summary Engineering work on the topic: The project to implement lean menagment in power ENERGA, was written by Luke Mushroom, under the care of Iwona Głażewski. The issue of lean management has been chosen because of the interest in the subject of weight loss of production and elimination of waste. The area of implementation of lean concepts, has been selected as the B block ENERGA power in Ostroleka, due to the high interest and knowledge of issues relating to energy and electricity. The aim of the engineering work is to prepare a project that includes organizational and technical solutions, resulting from the concept of lean management, which should solve the problems in the process of electricity production in power plants ENERGA. This work has engineering analysis and design and consists of 4 chapters: concepts of enterprise management, the characteristics of the company Energa, Project Lean Management in power ENERGA, rating the effectiveness of the proposed solutions. In this study engineering withstood used the following sources: Primary:  of observation  Interview with employees,  Data Source Secondary: of Literature Internet sources of information Among the pending management concepts are:  Total Quality Management  Six sigma  Lean Management  Other Methods used in the implemented lean management concepts are mainly: 5S, SMED, VMS, value analysis. The proposed work has proposed the following changes:  Develop strategic and technical analysis  Reorganization of internal traffic  Reorganization of the work of managers  Changes in human resources  Reduced risk of dust  Reducing noise pollution  Implementation of 5S method  Implementation of the SMED method  Changes in the logistics of limestone powder  Changes in the logistics of coal Among the effects of the proposed changes include: improving employee morale, improved communication between employees at all levels, reduced production downtime, reduced equipment failure, shortening the time changeovers, reduced storage time and storage costs, eliminate waste, and others.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Grzyb (FoM) Łukasz Grzyb,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia lean managment w elektrowni ENERGA
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Qualitology (FoM/QD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Skroban (FoM/QD) Katarzyna Skroban,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
lean management, wydajność, energetyka
Keywords in English
lean management, efficiency, energy
Abstract in Polish
1 Praca dyplomowa inżynierska pt: Projekt wdrożenia lean menagement w elektrowni ENERGA. Autor: Grzyb Łukasz Kierująca pracą: mgr inż. Iwona Głażewska Słowa kluczowe: lean management Rok zakończenia: 2016 Streszczenie Praca inżynierska na temat: Projekt wdrożenia lean menagment w elektrowni ENERGA, została napisany przez Łukasza Grzyba, pod opieką Iwony Głażewskiej. Zagadnienie lean management zostało wybrane ze względu na zainteresowanie tematem odchudzania produkcji i likwidacji marnotrawstw. Obszar wdrażania koncepcji lean, został wybrany jako blok B elektrowni ENERGA w Ostrołęce, ze względu na za zainteresowanie i dużą znajomość zagadnień związanymi z energetyką i elektrycznością. Celem pracy inżynierskiej jest przygotowanie projektu zawierającego rozwiązania organizacyjne i techniczne, wynikające z koncepcji lean management, które powinny rozwiązać problemy w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowni ENERGA. Niniejsza praca inżynierska posiada analityczno-projektowy i składa się z 4 rozdziałów: koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, charakterystyka przedsiębiorstwa ENERGA, Projekt wdrożenia Lean Management w elektrowni ENERGA, Ocena efektywności proponowanych rozwiązań. W niniejszej pracy inżynierskiej ostały użyte następujące źródła:  Pierwotne o Obserwacja, o Wywiad z pracownikami, o Dane źródłowe  Wtórne o Literatura przedmiotu o Internetowe źródła informacji Wśród rozpatrywanych koncepcji zarządzania, znajdują się:  Total Quality Management  Six sigma  Lean Management  Inne Metody wykorzystywane we wdrażanej koncepcji lean management to głównie: 5S, SMED, VMS, Analiza wartości. W proponowanej pracy zostały zaproponowane poniższe zmiany:  Opracowanie analizy strategiczno-technicznej  Reorganizacja komunikacji wewnątrzzakładowej  Reorganizacja pracy menadżerów  Zmiany w human resources  Obniżenie zagrożenia pyłami  Obniżenie zagrożenia hałasem  Wdrożenie metody 5S  Wdrożenie metody SMED  Zmiany w logistyce mączki kamienia wapiennego  Zmiany w logistyce węgla kamiennego Wśród efektów proponowanych zmian należy wymienić: poprawę morale pracowników, poprawę komunikację między pracownikami wszystkich szczebli, zmniejszenie przerw w produkcji, zmniejszenie awaryjności urządzeń, skrócenie czasu przezbrojeń, zmniejszenie czasu magazynowania i kosztów magazynowania, eliminację marnotrawstw, i inne.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Grzyb_Lukasz_251106.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12490

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT54411d78adc040b29a25b280f9ffd198/
URN
urn:pw-repo:WUT54411d78adc040b29a25b280f9ffd198

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page