Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project implementation of new technology in the confectionery

Aneta Komuda

Abstract

The purpose of engineering work was to design a process to implement the new technology in the enterprise confectionary, for example small businesses' pychotka - Confectionery Agnieszka Piekut. " The project has helped me plant owner Agnieszka Piekut serving their knowledge, experience and the ability to explore the company from the inside. "Pychotka - Confectionery Agnieszka Piekut" is a small plant, which employs only 12 people. It is located in the area Wujówka Commune Jadów. The biggest advantage of the company is the use of baking organic materials, as well as the tradition in production. A drawback, however, is that they have outdated equipment. It was therefore necessary to think about the implementation of new technology, which would increase the chances of the company to effectively maintain the market. Engineering work is composed of seven chapters and an introduction, summary, bibliography, netografii, as well as the list of figures and tables. In the introduction was a specific purpose and work was concluded a short description of the individual chapters. Then I drew the necessary definitions of terms used in the course of the subsequent chapters. Key areas include: enterprise production and its organization development. In the next part I described the studied company "pychotka - Confectionery Agnieszka Piekut." I made a both the history of the plant, as well as general information about the organization, structure and processes of workers in the bakery. After carefully defining the company by the project, I focused on extracting competition. I pointed to companies registered in the Municipality Jadów which also produce confectionery. Another part of the work was written in the form of theoretical. I explained the concept of strategic analysis, and appeared methods used for its conduct. After defining the necessary concepts I conducted a strategic analysis of the company audited by, chosen by me, SWOT method. I appeared appearing in an environment of opportunities and threats, and identified its strengths and weaknesses. It allowed me to get to know the prevailing situation both inside and outside the company. These actions were necessary to determine the strategy, which should take "pychotka - Confectionery Agnieszka Piekut" to increase your chances of success and further development. Then I summed obtained in the course of work information and identified the target design task. The above steps helped me to realize the project. At the beginning I described the various stages of the implementation of the work of the new compactor, which I developed in the next section and precisely clarified. I fixed the contractors activities and binding them cost. Then I described the duration of the individual process steps. On this basis, I prepared a Gantt chart showing the schedule for implementation of new technology. In assessing the economic and financial project appeared projected return on investment. The line chart I presented the period of reimbursement of costs incurred for the implementation process. In conclusion I presented briefly the results obtained, and also pointed to what benefits will the company by implementing new technology. It turned out that besides the possibility of increasing the scope of production, the company will also strengthen its position among the competition. Observation of the company's operations after entering into service whisks confirms my assumption: production plant increased significantly, the products gained new markets, and the company's profits in the initial period proved to be even greater than expected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Komuda (FoM) Aneta Komuda,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie cukierniczym
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt wdrożenia, nowa technologia, innowacja, rozwój, szacowane koszty wdrożenia nowej technologii, zysk
Keywords in English
project implementation, new technology, innovation, progress, , estimated the costs of implementing new technology, profit
Abstract in Polish
Celem przeprowadzenia pracy inżynierskiej było zaprojektowanie procesu wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie cukierniczym, na przykładzie niewielkiego przedsiębiorstwa „Pychotka – Cukiernia Agnieszka Piekut”. W realizacji projektu pomogła mi właścicielka zakładu Pani Agnieszka Piekut, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem oraz możliwością zbadania firmy od wewnątrz. „Pychotka – Cukiernia Agnieszka Piekut” to niewielki zakład, zatrudniający jedynie 12 osób. Znajduje się w miejscowości Wujówka na obszarze Gminy Jadów. Ogromnym atutem firmy jest wykorzystywanie do wypieków ekologicznych surowców, a także tradycja w produkcji. Mankamentem natomiast to, że dysponuje przestarzałym sprzętem. Należało więc pomyśleć o wdrożeniu nowej technologii, co zwiększyłoby szanse firmy na skuteczne utrzymanie się na rynku. Praca inżynierska złożona jest z siedmiu rozdziałów oraz wstępu, podsumowania, bibliografii, netografii, a także spisu rysunków i tabel. We wstępie został określony cel pracy oraz zawarta została krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów. Następnie przybliżyłam niezbędne definicje pojęć użytych w toku kolejnych rozdziałów. Do kluczowych obszarów należą: przedsiębiorstwo, produkcja oraz jej organizacja, rozwój. W kolejnej części scharakteryzowałam badane przeze mnie przedsiębiorstwo „Pychotka – Cukiernia Agnieszka Piekut”. Zawarłam zarówno historię zakładu, jak również ogólne informacje dotyczące jego organizacji, struktury pracowniczej oraz procesów zachodzących w cukierni. Po dokładnym zdefiniowaniu przedsiębiorstwa, którego dotyczy projekt, skupiłam się na wyodrębnieniu konkurencji. Wskazałam firmy zarejestrowane w Gminie Jadów, które również produkują wyroby cukiernicze. Kolejna część pracy została napisana w formie teoretycznej. Wyjaśniłam pojęcie analizy strategicznej oraz ukazałam metody wykorzystywane do jej przeprowadzania. Po zdefiniowaniu niezbędnych pojęć przeprowadziłam analizę strategiczną badanego przedsiębiorstwa za pomocą, wybranej przeze mnie, metody SWOT. Ukazałam pojawiające się w otoczeniu firmy szanse oraz zagrożenia, a także określiłam jej mocne i słabe strony. Pozwoliło mi to dokładnie poznać panującą sytuację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Działania te były niezbędne do określenia strategii, jaką powinna obrać „Pychotka – Cukiernia Agnieszka Piekut” aby zwiększyć swoje szanse na sukces i dalszy rozwój. Następnie podsumowałam uzyskane w toku pracy informacje i określiłam cel zadania projektowego. Wykonanie powyższych czynności ułatwiło mi zrealizowanie projektu. Na początku określiłam poszczególne etapy procesu wdrażania do pracy nowej ubijarki, które w kolejnej części rozwinęłam i dokładniej sprecyzowałam. Ustaliłam wykonawców czynności oraz wiążący się z nimi koszt. Następnie określiłam czas trwania poszczególnych etapów procesu. Na tej podstawie sporządziłam wykres Gantt’a przedstawiający harmonogram wdrażania nowej technologii. Dokonując oceny ekonomiczno-finansowej projektu ukazałam prognozowany zysk z inwestycji. Na wykresie liniowym przedstawiłam okres zwrotu kosztów poniesionych na proces wdrożenia. W podsumowaniu przedstawiłam pokrótce otrzymane wyniki, a także wskazałam, jakie korzyści odniesie przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu nowej technologii. Okazało się, że poza możliwością zwiększenia zakresu produkcji, firma umocni również swoją pozycję wśród konkurencji. Obserwacja działań firmy po wprowadzeniu do użytku ubijarki potwierdza moje założenia: produkcja zakładu zwiększyła się znacząco, wyroby zyskały nowe rynki zbytu, a zyski firmy w początkowym okresie okazały się nawet większe niż oczekiwane.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Komuda_Aneta_251131.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12262

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT543b2ab0cd854fc69defeaa3828d3260/
URN
urn:pw-repo:WUT543b2ab0cd854fc69defeaa3828d3260

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page