Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial situation of selected companies from the construction sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Marta Ewa Szwem

Abstract

Recognition of the financial condition in which an enterprise is located enables management to make the right economic decisions, adapt to changes occurring both inside and outside the enterprise, and external recipients to make a decision on establishing cooperation with a given enterprise. The instrument providing information about the economic and financial situation of the entity is a financial analysis, which, combined with the bankruptcy risk analysis, allows it to survive on an increasingly demanding market. The subject of the diploma thesis, the aim of which was to assess the financial situation of Unibep S.A. and Mirbud S.A., is "Analysis and assessment of the financial situation of selected companies from the construction sector listed on the Warsaw Stock Exchange". The purpose of the diploma thesis was set in response to the following research question: are selected companies in the construction sector in good financial condition? The subject of the diploma thesis was the financial situation of the companies, and the subject of the diploma thesis were two companies from the construction sector listed on the Unibep S.A. Warsaw Stock Exchange. and Mirbud S.A. The analysis covered the years 2015 - 2017. The above objective was achieved using the following research methods: methods for examining source documents, index analysis and analysis of discriminatory bankruptcy risk. The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter presents the characteristics of the construction industry and the surveyed companies. In the short history, the subject of business activity and their position in the construction industry are presented. The second chapter presents the nature and scope of the preliminary analysis of financial statements and an initial analysis of the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement of the surveyed companies. The third chapter presents the nature, scope and types of financial analysis and index analysis of the companies under consideration. Based on the financial statements, the financial situation of Unibep S.A. and Mirbud S.A. In the fourth chapter, the essence and classifications of early warning systems presented and the selected discriminant models were used to assess the risk of bankruptcy of the surveyed companies. This diploma thesis has been carried out based on the selected subject literature, industry reports, as well as financial reports of the surveyed companies for the years 2015 - 2017 published on the websites of enterprises. The conducted index analysis and discriminant analysis showed that both companies were characterized by poor financial condition, but none of the companies was threatened by bankruptcy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Ewa Szwem (FoM) Marta Ewa Szwem,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek sektora budowlanego notowanych na GPW
Supervisor
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, wstępna analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, systemy wczesnego ostrzegania, sektor budowlany.
Keywords in English
financial analysis, preliminary analysis of financial statements, index analysis, early warning systems, construction sector.
Abstract in Polish
Rozpoznanie kondycji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo umożliwia kadrze zarządzającej podejmowanie właściwych decyzji ekonomicznych, dopasowanie się do zmian zachodzących zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, zaś odbiorcom zewnętrznym podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z danym przedsiębiorstwem. Instrumentem dostarczającym informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu jest analiza finansowa, która w połączeniu z analizą ryzyka upadłości pozwala na przetrwanie na coraz bardziej wymagającym rynku. Tematem pracy, której celem była oceny sytuacji finansowej spółek Unibep S.A. i Mirbud S.A., jest „Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek sektora budowlanego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. Cel pracy został wyznaczony w odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy wybrane spółki sektora budowlanego znajdują się w dobrej kondycji finansowej? Przedmiotem pracy była sytuacja finansowa spółek, zaś podmiotem pracy były dwie spółki sektora budowlanego notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Unibep S.A. i Mirbud S.A. Analizą objęte zostały lata 2015 - 2017. Powyższy cel pracy został osiągnięty przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: metody badania dokumentów źródłowych, analizy wskaźnikowej oraz analizy dyskryminacyjnej ryzyka upadłości. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano charakterystykę branży budowlanej oraz badanych spółek. W krótkim rysie historycznym przedstawiono przedmiot działalności przedsiębiorstw oraz ich pozycję w branży budowlanej. W rozdziale drugim została przybliżona istota i zakres wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz dokonano wstępnej analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych badanych spółek. Rozdział trzeci przedstawia istotę, zakres oraz rodzaje analizy finansowej oraz analizę wskaźnikową rozpatrywanych przedsiębiorstw. Na podstawie sprawozdań finansowych dokonano oceny sytuacji finansowej spółek Unibep S.A. i Mirbud S.A. W rozdziale czwartym zaprezentowana istotę i klasyfikacje systemów wczesnego ostrzegania oraz za pomocą wybranych modeli dyskryminacyjnych dokonano oceny ryzyka zagrożenia upadłością badanych spółek. Niniejsza praca została zrealizowana w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu, raporty branżowe, a także sprawozdania finansowe badanych spółek za lata 2015 – 2017 opublikowane na stronach internetowych przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna wykazały, że obie spółki charakteryzowały się słabą kondycją finansową, ale żadna ze spółek nie była zagrożona upadłością.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Szwem_Marta_286075.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29556

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT54166e97d25741c0ab26f6c2569520e5/
URN
urn:pw-repo:WUT54166e97d25741c0ab26f6c2569520e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page