Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Historical events that have a negative impact on spatial development, on the basis of the villages of Falenty Nowe and Falenty Duże

Jakub Michał Łysik

Abstract

The aim of the work is to show the historical events that had an impact on the current state of development of two neighboring villages: Falenty Nowe and Falenty Duże, located in Raszyn community near Warsaw, in Mazowickie voivodeship. This villages used to be a part of the single property but today they are diametrically different in terms of the structure of plots and land use, which results in a different pace of development of the housing function and changes in spatial development. Thesis presents the influence of historical events and old parcels of property on the resulting, different ownership structure in both locations. Thesis presents the history of Falenty and shows when and why smaller administrative units have emerged. An analysis of the current state of development of both villages was also carried out. Additionally the adopted spatial development plans were described in particular from the point of view of the impact on the development of the housing function. The study tried to show that the negative structure of plots is not only the result of the current secondary divisions of real estate but is often the result of historical processes from the past and would require comprehensive changes such as mergers and divisions of real estate. Without such actions it constitutes a significant barrier to the development of towns and cities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Michał Łysik (FGC) Jakub Michał Łysik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Zaszłości historyczne mające niekorzystny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne na podstawie wsi Falenty Nowe i Falenty Duże
Supervisor
Joanna Jaroszewicz (FGC/CSMES) Joanna Jaroszewicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Jaroszewicz (FGC/CSMES) Joanna Jaroszewicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zrównoważony rozwój, czynniki historyczne, ukaz carski, rozwój funkcji mieszkaniowej
Keywords in English
local spatial development plan, sustainable development, historical factors, Tsar ukase, housing function development
Abstract in Polish
Praca ma na celu pokazanie zaszłości historycznych, które miały wpływ na aktualny stan zagospodarowania dwóch sąsiadujących ze sobą wsi: Falenty Nowe oraz Falenty Duże, położonych w podwarszawskiej gminie Raszyn, w województwie Mazowieckim. Wsie te stanowiły dawniej część jednego majątku, a dziś diametralnie różnią się pod kątem struktury działek oraz wykorzystania gruntów, co powoduje odmienne tempo rozwoju funkcji mieszkaniowej i przemian zagospodarowania przestrzennego. W pracy przedstawiono wpływ historycznych wydarzeń i dawnych parcelacji majątku na powstałą, odmienną strukturę własności w obydwu miejscowościach. W pracy przybliżono historię Falent i pokazano kiedy oraz dlaczego wyodrębniły się mniejsze jednostki administracyjne. Wykonano również analizę dzisiejszego stanu zagospodarowania obu miejscowości. Dodatkowo opisano uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego w szczególności z punktu widzenia wpływu na rozwój funkcji mieszkaniowej. W pracy starano się wykazać, że niekorzystna struktura działek nie wynika jedynie z prowadzonych obecnie wtórnych podziałów nieruchomości, ale często jest skutkiem procesów historycznych z przeszłości i wymagałaby kompleksowych działań takich jak przeprowadzenie scalenia i podziału nieruchomości. Bez podjęcia tego typu działań stanowi ona istotną barierę w rozwoju miejscowości.
File
  • File: 1
    Zaszłości_historyczne_mające_negatywny_wpływ_na_zagospodarowanie_przestrzenne_na_podstawie_wsi_Falenty_Nowe_i_Falenty_Duże_Jakub_Łysik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31200

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53cea4d041a54163bfb3158dffb96412/
URN
urn:pw-repo:WUT53cea4d041a54163bfb3158dffb96412

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page