Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Share of income taxes in the state budget in 2013-2018

Kamil Andrzej Sosnowski

Abstract

The subject of this BA dissertation is the share of income taxes in the state budget in 2013-2018. Chapter I presents the concepts related to the state budget. It consists of the essence of the state budget, budget functions, and budgetary principles. The basic information about the state budget as well as its principles and functions have been defined. Considering the fact that there are about five fundamental principles or functions, in this work we will find a much broader discussion consisting of many theoretical concepts. In the further part of Chapter I, information is included related to the procedure of adopting the state budget, as well as control and supervision over the implementation of the budget in local government units. In the general outline of Chapter I, a theory was put forward that would enable the reader to broaden the knowledge related to this area of public finances. Chapter II was entirely devoted to the subject of taxes. We find in its definitions of taxes and tax rules. In addition, attention was paid to the criteria for the division of taxes as well as the tax technique and tax ordinance. The next, third chapter of the study is the analysis of PIT and CIT income taxes and their impact on the state budget. The first two sections are devoted to the exact characteristics of personal income tax and income tax from legal persons. In the last section, we find information related to the participation of the above two taxes in the state budget. The comparison has been presented in the form of tables containing numerical and percentage data. Finally, it should be mentioned that in the last chapter the figures are presented in such a way as to reflect the assumption made in the thesis that the income from PIT and CIT income taxes to the state budget remained at a similar level during the audited level.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamil Andrzej Sosnowski (FASS) Kamil Andrzej Sosnowski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Udział podatków dochodowych w budżecie państwa w latach 2013-2018
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
budżet państwa, podatki, PIT, CIT
Keywords in English
the state budget, taxes, PIT, CIT
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest udział podatków dochodowych w budżecie państwa w latach 2013-2018. W rozdziale I przedstawiono pojęcia związane z budżetem państwa. Składają się na nie istota budżetu państwa, funkcje budżetowe oraz zasady budżetowe. Zdefiniowanie zostały podstawowe informacje o budżecie państwa oraz omówione jego zasady oraz funkcje. Zważywszy na fakt, że fundamentalnych zasad czy funkcji jest około pięciu, w tej pracy znajduje się dużo szersze omówienie składające się z wielu teoretycznych pojęć. W dalszej części rozdziału I zawarte są informacje związane z procedurą uchwalania budżetu państwa, jak również kontrolą oraz nadzorem na wykonywaniem budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego. W ogólnym zarycie rozdziału I postawiono na teorię, która umożliwi czytelnikowi poszerzenie wiedzy związanej z tą dziedziną finansów publicznych. Rozdział II został w całości poświęcony tematyce podatków. Znajdziemy w nim definicje podatków oraz zasad podatkowych. Ponadto, w pracy została zwrócona uwaga na kryteria podziału podatków, jak również technikę podatkową i ordynację podatkową. Kolejny, III rozdział pracy to analiza podatków dochodowych PIT i CIT oraz ich wpływ na budżet państwa. Pierwsze dwa podrozdziały poświęcone są dokładnej charakterystyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W ostatnim podrozdziale znajdziemy informacje związane z udziałem powyższych dwóch podatków w budżecie państwa. Porównanie zostało zaprezentowane w formie tabel zawierających dane liczbowe oraz procentowe. Należy wspomnieć, że w ostatnim rozdziale dane liczbowe są przedstawione w taki sposób, aby odzwierciedlić założoną w pracy tezę, mówiącą, że w badanym okresie wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT do budżetu państwa utrzymują się na podobnym poziomie.
File
  • File: 1
    Kamil_Sosnowski283058.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34601

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT533648de7ff54f6a801c5128b20c230a/
URN
urn:pw-repo:WUT533648de7ff54f6a801c5128b20c230a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page