Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The injection mould design

Patryk Teodor Lesisz

Abstract

Work summary The subject of this diploma thesis is: "The design of a two-cavity injection mold." The study is based also on two years of professional experience in the polymer plastics industry and knowledge of computer aided engineering and CAD and CAE design. The injection mold design includes technical documentation, made using Autocad and Solidworks construction software. It consists of an assembly drawing and executive drawings of selected elements of the designed tool. The essence of the work is the design of the injection mold and detail. It is also an example of the procedure when starting production of moldings from thermoplastic polymers. In the contents of eight chapters, individual stages of designing and descriptions of creating a forming tool were included. The final product of the project is a polypropylene (PP) nursery pot with the construction of a shaping tool. In the first stage, assumptions were made and criteria were selected such as: • shape of the mold; • wall thickness of the molded part; • tolerance of defects of moldings; • production requirements; • production assumptions; • mold construction; • making a form; • operation and maintenance of the mold. Then, the technical and economic analysis of production preparation was made. This was done to determine the multiplicity of the designed mold and the necessary closing force, on the basis of which the correct injection molding machine was selected at the final stage of the project. The next chapter covers the design of the detail, along with the selection and specification of the optimal in terms of usability and financial material. The next part contains a comparison and rheological analysis of three types of material (polypropylene PP) and the selection of one of them. The work merit is the chapter: "Injection mold design". It includes both the design of the tool together with executive drawings of selected parts, as well as a description of the construction solutions and elements used and their cooperation. On the basis of the knowledge of the dimensions of the designed mold, in the next chapter the injection molder (injection machine), linear robot, GK thermoregulator, underpressure feed and temperature regulator of the cooling medium were selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Teodor Lesisz (FPE) Patryk Teodor Lesisz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt dwugniazdowej formy wtryskowej
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
forma wtryskowa, tworzywa sztuczne, wtryskiwanie, konstrukcja, doniczka, szkółkarska, dwugniazdowa, gorącokanałowe, gk, wtryskarka, frigel, jsw, wadim plast,
Keywords in English
injection mold, plastics, injection molding, construction, flower pot, nursery plant, two-seated, hot-channel, plaster, injection molding machine, frigel, jsw, wadim plast,
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest: „Projekt dwugniazdowej formy wtryskowej.” Opracowanie oparte jest, również na dwuletnim doświadczeniu pracy zawodowej w branży tworzyw polimerowych oraz znajomości komputerowego wspomagania prac inżynierskich i projektowania CAD i CAE. Projekt formy wtryskowej zawiera dokumentację techniczną, wykonaną za pomocą oprogramowań konstrukcyjnych Autocad oraz Solidworks. W jej skład wchodzą rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze wybranych elementów projektowanego narzędzia. Istotą pracy jest konstrukcja formy wtryskowej oraz detalu. Jest ona również przykładem postępowania podczas uruchomienia produkcji wyprasek z termoplastycznych tworzyw polimerowych. W treściach ośmiu rozdziałów zostały zawarte poszczególne etapy projektowania oraz opisy tworzenia narzędzia formującego. Produktem finalnym projektu jest detal w postaci doniczki szkółkarskiej z polipropylenu (PP) wraz z konstrukcją narzędzia kształtującego. W pierwszym etapie postawiono założenia i dokonano wyboru kryteriów takich jak: • kształt wypraski; • grubość ścianki wypraski; • tolerancja wad wyprasek; • wymagania produkcyjne; • założenia produkcyjne; • konstrukcja formy; • wykonanie formy; • eksploatacja i obsługa formy. Następnie dokonano analizy techniczno-ekonomicznej przygotowania produkcji. Wykonano to w celu określenia krotności projektowanej formy oraz niezbędnej siły zamykania, na podstawie której w końcowej fazie projektu dobrano właściwą wtryskarkę. Kolejny rozdział obejmuje projekt detalu, wraz z doborem i specyfikacją optymalnego pod względem użyteczności oraz względem finansowym materiału. Dalsza część zawiera porównanie i analizę reologiczną trzech rodzajów materiału (polipropylenu PP) oraz wybór jednego z nich. Meritum pracy to rozdział: „Projekt formy wtryskowej”. Obejmuje on zarówno konstrukcję narzędzia wraz z rysunkami wykonawczymi wybranych części, jak i opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i elementów oraz ich współpracy. Na podstawie znajomości gabarytów projektowanej formy, w kolejnym rozdziale dobrano wtryskarkę (maszynę wtryskującą), robota linearnego, termoregulator GK, podajnik podciśnieniowy oraz regulator temperatury medium chłodzącego.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Patryk_Lesisz_1039151.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31203

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53354e6744f84167ace551bdb20503fa/
URN
urn:pw-repo:WUT53354e6744f84167ace551bdb20503fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page