Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sources of European Union law, with particular regard to regulations and directives

Natalia Teresa Łuczak

Abstract

„Sources of European Union law, with particular regard to regulations and directives” presents the legal system of the European Union along with the division into primary and secondary law. European Union law was presented theoretically - based on literature of subject, and practically – based on legal acts along with their application. The first chapter of the work describes the genesis of the creation of the European Union. The history is shown since the first ideas of European integration from 1923. The next subsections present the premises of European countries for integration, motivated by the political and economic situation of the continent. Then, the fate of the creation of individual organizations that contributed to the creation of the European Union is shown. The second chapter focuses on the sources of European Union law. The division of EU law into primary and secondary law is presented. After defining individual types of law, the acts contained in them are listed together with a description. The third chapter is devoted to two selected types of secondary legislation - a regulation and a directive. First, a regulation is defined along with examples. The regulation and the principle of priority application of EU law is shown, which is closely related to the subject of work, is also raised. The third chapter ends the description of the directive together with a discussion of its implementation, the principle of direct effect of directives and the questions referred for a preliminary ruling.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Teresa Łuczak (FASS) Natalia Teresa Łuczak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Źródła prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia i dyrektywy
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Unia Europejska, prawo Unii Europejskiej, rozporządzenie, dyrektywa.
Keywords in English
European Union, European Union law, regulation, directive.
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt. „Źródła prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia i dyrektywy” prezentuje system prawny Unii Europejskiej, uwzględniając jego podział na prawo pierwotne oraz wtórne. Prawo unijne zostało przedstawione w sposób teoretyczny - bazując na literaturze przedmiotu oraz w sposób praktyczny – posługując się przykładami poszczególnych rodzajów aktów wraz z ich zastosowaniem. Rozdział pierwszy pracy opisuje genezę powstania Unii Europejskiej. Historia zosta-je ukazana począwszy od pierwszych idei integracji Europy z 1923 roku. W dalszych podrozdziałach przedstawione są przesłanki państw europejskich do integracji, mo-tywowane sytuacją polityczną oraz ekonomiczną kontynentu. Następnie, ukazane zostają losy tworzenia poszczególnych organizacji, które przyczyniły się do powsta-nia Unii Europejskiej. Rozdział drugi skupia się na źródłach prawa Unii Europejskiej. Przedstawiony zosta-je podział prawa unijnego na prawo pierwotne oraz pochodne. Po zdefiniowaniu poszczególnych rodzajów prawa, wymienione zostają zawarte w nich akty wraz z opisem. Rozdział trzeci poświęcony zostaje dwóm wybranym rodzajom aktów prawa wtór-nego – rozporządzeniu i dyrektywie. W pierwszej kolejności zdefiniowane jest roz-porządzenie wraz z przykładami. Poruszona zostaje także kwestia bezpośredniej skuteczności rozporządzenia oraz zasada pierwszeństwa stosowania prawa unijne-go, która jest ściśle związana z tematem pracy. Rozdział trzeci kończy opis dyrek-tywy wraz z omówieniem jej implementacji, zasady bezpośredniego skutku dyrek-tyw oraz pytaniami prejudycjalnymi.
File
  • File: 1
    Łuczak_Natalia_-_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34726

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53319e4dd320476388bbba4335f4369d/
URN
urn:pw-repo:WUT53319e4dd320476388bbba4335f4369d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page