Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of Information Security Management System in the service industry company

Patrycja Kinga Rudnicka

Abstract

The aim of this work was to develop Information Security Management System in the LANTOP company representing the service industry in the IT sector. Increasing the level of security would also serve to strengthen the competitive position of the entity, protect and improve its reputation. The work has been divided into four chapters, where the first chapter is a theoretical approximation of issues related to information security, its threats and safeguards. They were also referred to standards, legal provisions and regulations. The second chapter analyzes the IT industry, which also includes the LANTOP company and describe this company. The organizational structure and its construction were also determined. In turn, the third chapter describes the results of the audit carried out, obtained on the basis of Statement of Applicability, the implementation of which made it possible to assess the current state of the company in the field of information security. All of the work is completed by the fourth chapter, where it was proposed to enter the Information Security Management System at LANTOP company, defining its objectives, preparing a schedule and a cost estimate, as well as analyzing the risk.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Kinga Rudnicka (FoM) Patrycja Kinga Rudnicka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla firmy branży usługowej
Supervisor
Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
informacja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), polityka bezpieczeństwa, poufność, integralność, dostępność, zagrożenie, zabezpieczenie, norma, struktura organizacyjna, audyt, deklaracja stosowania, analiza SWOT, analiza wysokopoziomowego ryzyka, ciągłość działania
Keywords in English
information, security, information security, Information Security Management System (ISMS), security policy, confidentiality, integrity, accessibility, threat, safeguard, standard, organizational structure, audit, statement of applicability, SWOT analysis, high level risk analysis, continuity operations
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie LANTOP reprezentującej branżę usługową w sektorze IT. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa służyłoby także wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej podmiotu, ochronie i poprawie swojej reputacji. Praca została podzielona na cztery rozdziały, gdzie rozdział pierwszy stanowi teoretyczne przybliżenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji, jego zagrożeń i zabezpieczeń. Odniesiono je także do norm, przepisów prawnych oraz regulacji. W rozdziale drugim przeanalizowano branżę IT, która obejmuje także badane przedsiębiorstwo oraz dokonano charakterystyki tego przedsiębiorstwa. Określono także strukturę organizacyjną firmy LANTOP i jej budowę. Z kolei rozdział trzeci opisuje wyniki przeprowadzonego audytu, zdobyte na podstawie deklaracji stosowania, której wykonanie pozwoliło ocenić stan obecny firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji. Całość pracy kończy rozdział czwarty, gdzie zaproponowano propozycję wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie LANTOP, określono jego cele, sporządzono harmonogram oraz kosztorys, a także dokonano analizy ryzyka.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Rudnicka_Patrycja_278611.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26818

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5311f59581714a49a6ccf74d0a46c706/
URN
urn:pw-repo:WUT5311f59581714a49a6ccf74d0a46c706

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page