Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Integration of the PSoC platform with the selected GPS/GSM module

Piotr Romaniuk

Abstract

This work presents how the PSoC platform can be extended to include satellite navigation and wireless transmission using the SIMCOM SIM808 chip. A test application has been prepared to test the connection of the PSoC with the GPS / GSM module. As a result, you get the opportunity to view the locations designated by the module and the request to send an SMS. The first part describes the PSoC. Then the structure of the used system - CY8C58LP was presented. The ARM Cortex-M3 CPU central computing system is described, which is the most important element of PSoC’s architecture. Another very important part of the construction of PSoC is the digital system, which allows you to configure the periphery of the system. Then the choice of GPS / GSM module was discussed. The aspects that have been taken care of so that the chosen module is the most suitable are presented. The preparation of an engineering thesis required familiarization with several commonly used techniques. These include satellite navigation and a GSM network. The next part of this work presents an example of how integrated components work together: PSoC with SIM808 module and test application. Described how the elements of the engineering work project communicate with each other - what AT commands and the HTTP protocol are. The next step presents the programming integration of PSoC with the SIM808 module. The component prepared to support the GPS / GSM module has been described. The universality of the solution was achieved thanks to AT commands, which are used in all such systems. The prepared component allows downloading geolocation, handling HTTP requests and sending SMS messages. The most important peripherals have been listed, and an electrical diagram showing the connection of the elements has been presented. The next part of this work describes the test application. There are HTTP requests provided by the test application that the GPS / GSM module can use. Then the tools used to prepare it was exchanged. A graphic interface has also been presented, thanks to which the user can view the designated locations and measure their accuracy. Another functionality of the test application is reporting SMS sending requests with an overview of their progress. The last part contains a summary of the engineering thesis together with the results obtained using the test application that confirms the correct operation of the integration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Romaniuk (FEIT/MO) Piotr Romaniuk,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Integracja platformy PSoC z wybranym modułem GPS/GSM
Supervisor
Marek Niewiński (FEIT/MO) Marek Niewiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Niewiński (FEIT/MO) Marek Niewiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Firek (FEIT/MO) Piotr Firek,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
PSoC, GPS, GSM
Keywords in English
PSoC, GPS, GSM
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został przedstawiony sposób w jaki można rozszerzyć platformę PSoC o możliwość nawigacji satelitarnej oraz transmisji bezprzewodowej wykorzystując układ SIMCOM SIM808. Do przetestowania połączenia PSoC’a z modułem GPS/GSM została przygotowana aplikacja testowa. Dzięki temu otrzymuje się możliwość wglądu na wyznaczone przez moduł lokalizacje oraz żądania wysłania SMS. W pierwszej części został opisany PSoC. Następnie została przedstawiona budowa wykorzystanego układu - CY8C58LP. Opisano system centralnej jednostki obliczeniowej ARM Cortex-M3 CPU, który jest najważniejszym elementem architektury PSoC’a. Kolejną bardzo ważną częścią budowy PSoC’a jest system cyfrowy, który umożliwia konfigurację peryferiów układu. Następnie został omówiony wybór modułu GPS/GSM. Przedstawiono aspekty, na które zwrócono uwagę, aby wybrany moduł był jak najbardziej odpowiedni. Przygotowanie pracy inżynierskiej wymagało zaznajomienia się z kilkoma powszechnie wykorzystywanymi technikami. Należy do nich nawigacja satelitarna oraz sieć GSM. W następnej części niniejszej pracy zostało przedstawione przykładowe działanie zintegrowanych ze sobą elementów: PSoC z modułem SIM808 oraz aplikacji testowej. Opisano w jaki sposób komunikują się ze sobą elementy projektu pracy inżynierskiej - przedstawiono czym są komendy AT oraz protokół HTTP. W kolejnym kroku została przedstawiona programistyczna integracja PSoC’a z modułem SIM808. Opisany został komponent przygotowany do obsługi modułu GPS/GSM. Uniwersalność rozwiązania została uzyskana dzięki komendom AT, które są wykorzystywane we wszystkich układach takiego typu. Przygotowany komponent pozwala na pobieranie geolokalizacji, obsługę żądań HTTP oraz wysyłanie wiadomości SMS. Wymieniono najważniejsze peryferia, a także przedstawiono schemat elektryczny obrazujący połączenie ze sobą elementów. W kolejnej części niniejszej pracy została opisana aplikacja testowa. Przedstawiono żądania HTTP udostępnione przez aplikację testową, z których moduł GPS/GSM może korzystać. Następnie wymieniono narzędzia wykorzystane do jej przygotowania. Zaprezentowano również graficzny interfejs, dzięki któremu użytkownik otrzymuje możliwość wglądu na wyznaczone lokalizacje oraz może dokonać pomiaru ich dokładności. Kolejną funkcjonalnością aplikacji testowej jest zgłaszanie żądań wysyłania SMS z wglądem na ich postęp. W ostatniej części znajduje się podsumowanie pracy inżynierskiej wraz z wynikami uzyskanymi za pomocą aplikacji testującej, które potwierdzają poprawne działanie integracji.
File
  • File: 1
    Piotr_Romaniuk_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35985

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5289e30265634bcd8eff05521c4a0bd9/
URN
urn:pw-repo:WUT5289e30265634bcd8eff05521c4a0bd9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page