Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of quality level assessment in a construction company using EFQM model

Marta Maria Kosmala

Abstract

The author of the work "Quality level assessment project in a construction company using the EFQM model" is Marta Kosmala. The supervisor of the engineering work is MSc. Iwona Głażewska. Quality management has a fundamental impact on the company's operation and development of the company's position on the market. This is of particular importance in the production organizations in which the best quality products are sought. Enterprises are constantly changing, which is why it is necessary to monitor and diagnose the quality level and introduce improvement measures. The organization should aim to achieve a perfect state. One of the methods to assess the state of progress in the area of quality management is the EFQM Model of Excellence. The aim of the work is to design mechanisms that allow monitoring the management status in the area of quality and continuous improvement of the organization. The subject of the conducted analyzes is a construction company dealing in the construction of single-family houses. Primary and secondary sources were used in the work. The literature on quality management was reviewed, internet sources related to the analyzed company were used, literature on construction and quality standards was reviewed. The company's internal data was also used in the work. The tools used in the work are: questionnaires, interviews, radar charts, self-assessment method developed on the basis of the Excellence Model of the European Quality Award. Self-assessment regarding the area of quality management was made on the basis of observations and interviews conducted with employees. The result of the self-assessment is a combination of strengths of the company and areas for improvement. Improving actions have been proposed in the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Maria Kosmala (FoM) Marta Maria Kosmala,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt oceny poziomu jakości w firmie budowlanej z wykorzystaniem modelu EFQM
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Jakość, zarządzanie jakością, modele doskonałości, Europejska Nagroda Jakości, samoocena.
Keywords in English
Quality, quality management, models of excellence, European Quality Award, selfesteem
Abstract in Polish
Autorem pracy „Projekt oceny poziomu jakości w firmie budowlanej z wykorzystaniem modelu EFQM” jest Marta Kosmala. Promotorem pracy inżynierskiej jest mgr inż. Iwona Głażewska. Zarządzanie jakością ma zasadniczy wpływ na działanie przedsiębiorstwa i wypracowanie pozycji firmy na rynku. Ma to szczególne znaczenie w organizacjach produkcyjnych, w których dąży się do wytwarzania produktów najlepszej jakości. Przedsiębiorstwa nieustannie się zmieniają, dlatego niezbędne jest monitorowanie i diagnozowanie poziomu jakości oraz wprowadzanie działań doskonalących. Organizacja powinna zmierzać do uzyskania stanu doskonałego. Jedną z metod umożliwiającą ocenę stanu zaawansowania w obszarze zarządzania jakością jest Model doskonałości EFQM. Celem pracy jest zaprojektowanie mechanizmów pozwalających na monitorowanie stanu zarządzania w obszarze jakości oraz ciągłe doskonalenie organizacji. Przedmiotem prowadzonych analiz jest przedsiębiorstwo budowlane, zajmujące się budową domów jednorodzinnych. W pracy wykorzystano źródła pierwotne oraz źródła wtórne. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zarządzania jakością, wykorzystano źródła internetowe dotyczące analizowanego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu literatury na temat budownictwa oraz norm jakościowych. W pracy wykorzystano także wewnętrzne dane przedsiębiorstwa. Narzędziami wykorzystanymi w pracy są: kwestionariusze, wywiady, wykresy radarowe, metoda samooceny opracowana na podstawie Modelu doskonałości Europejskiej Nagrody Jakości. Samoocenę dotyczącą obszaru zarządzania jakością dokonano na podstawie obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych z pracownikami. Wynikiem przeprowadzonej samooceny jest zestawienie mocnych stron przedsiębiorstwa oraz obszarów do doskonalenia. W pracy zaproponowano działania doskonalące..
File
  • File: 1
    Projekt_oceny_poziomu_jakości_w_firmie_budowlanej_z_wykorzystaniem_modelu_EFQM_pI_WZ_Kosmala_Marta_246525.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29675

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT524fd2fe99d949bbb9b52b7f5cebec78/
URN
urn:pw-repo:WUT524fd2fe99d949bbb9b52b7f5cebec78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page