Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic document management in public administration

Maciej Andrzej Domalewski

Abstract

The main objective of this bachelor thesis is to present the idea of document management using tools designed for this function. In pursuing graduate work it was created thesis, which reads: "The current state of development of the functions of computerization of public institution without EZD support is impossible" to prove the thesis shows the objective of introducing and using function of document management systems on the example of an electronic document management system by the Podlaski Urząd Wojewódzki. The text contains information about the origin of the system EZD PUW and the stages of its implementation, with the introduction of it in public entities, such as ministries, government departments and universities. Also described are all his functions, divided into individual units in the structure. All authorial bachelor thesis gives the image of how with using own funds, changes in the organization and work culture in the Provincial Office, as well as the absorption of low cost, this can lead to such a huge development of computerization of business processes in public administration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Maciej Andrzej Domalewski (FASS) Maciej Andrzej Domalewski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
EZD, EZD PUW, system do elektronicznego zarządzania dokumentami, ePUAP, e-administracja, eAdministracja, elektroniczne zarządzanie dokumentami, Podlaski Urząd Wojewódzki
Keywords in English
EZD, EZD PUW, system do elektronicznego zarządzania dokumentami, ePUAP, e-administracja, eAdministracja, elektroniczne zarządzanie dokumentami, Podlaski Urząd Wojewódzki
Abstract in Polish
Głównym celem pracy dyplomowej jest przedstawienie idei zarządzania dokumentacją przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych dedykowanych do tej funkcji. Realizując pracę dyplomową postawiono tezę, która brzmi: „w obecnym stanie rozwoju informatyzacji funkcje podmiotu publicznego bez wsparcia EZD jest niemożliwe”. W celu udowodnienia postawionej tezy przedstawiono celowość wprowadzenia i stosowania funkcjonalności systemów zarządzania dokumentami na przykładzie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tekście zawarte są informacje, na temat powstania systemu EZD PUW i etapy jego wdrożenia, wraz z wdrożeniem go w podmiotach publicznych tj. ministerstwach, urzędach oraz szkołach wyższych. Opisane są również wszystkie jego funkcje, z podziałem na poszczególne jednostki w strukturze. Cała autorska praca licencjacka, daje obraz w jaki sposób przy zastosowaniu zasobów własnych, zmiany organizacji oraz kultury pracy jak również przy absorbcji małych kosztów, można doprowadzić do tak ogromnego rozwoju informatyzacji procesów biznesowych w administracji publicznej.
File
  • File: 1
    Maciej_Domalewski_Praca_Licencjacka .pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13166

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5249d438f7934122b9a97ef0029033c9/
URN
urn:pw-repo:WUT5249d438f7934122b9a97ef0029033c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page