Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of the waste tyres treatment - the analysis of the current situation in Poland and the suggestions for the improvement

Monika Maria Szczerbakowska

Abstract

As a result of the automotive industry development, an increasing amount of waste tyres became a problem. These waste, due to its operating characteristics and a considerable volume, are classified as arduous. In Poland, since 2002, also its storage on landfils has been prohibited. The paper presents the methods of the used tyres management. The focus is not only on the substantive aspects of the processing, but also on the economic, environmental and social benefits. It was proved, that the processes of pyrolysis, the usage of recycled tyres rubber to modify asphalt binder and mixture and methods of physical recycling are not profitable, as they are not practiced on Polish industrial market. The predominant method is energy recovery, which constitutes 60 - 70% of the structure of the development of this material. The method is profitable, moreover, it is safe for the environment. The second most common method is material recycling which final products are wheels for containers, golf baskets or materials for paving sports fields. The first stage of such recycling is the comminution of the rubber. It has been shown, that the most economical method is the ambient grinding, therefore the most frequently used in Poland. According to the law, manufacturers and importers are obliged by a “extender responsibility producers " rule - that is, the processing (treatment) of tyres in Poland is forced by the law. This is because it imposes an obligation to maintain tyre recovery rate at the level of at least 75% and recycling rate at the level of 15%. If the required standards will not be met with the company in the year, manufacturers are required to pay a product fee to the account of the National Fund for Environmental Protection and Water Management. According to the statistics, these standards are maintained, and even surpass the required minimum, therefore tyres waste management system were rated positively, primarily for the excellent organization, but also thanks to a sufficiently large number of tyre collection points, located throughout Poland and efficient transport. The main companies, whose combined share of 80% in the processing of tyres in the country are CUO and the Group Recykl S. A. It often happens that the Poles rather than disposing of the tyres, prefer retreading and, as a result, the extension of the exploitation period follows, along with the conservations of the tyre. It is the third, most frequently chosen way of dealing with tyres in the country. The processing system of tyres in Poland has a few disadvantages, for example: the required standards of large tyres recycling rate are not accomplished, burning tyres in unsuitable places for this purpose. This paper proposes changes to improve the tyre recycling system in our country, both on a large scale, eg. financial support to the state to improve the quality of roads, by using rubber to civil engineering, applications and scale units for sustainable use of the vehicle and taking care of its tyres.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Maria Szczerbakowska (FEE) Monika Maria Szczerbakowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Matody przetwarzania zużytych opon - analiza stanu aktualnego w Polsce i propozycje poprawy
Supervisor
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Słowa klucz: opony, zużyte opony, bieżnikowanie, recykling opon, odzysk energii
Keywords in English
Keywords: tyres, disused tyres, retreading, recycling of tyres, energy recovery
Abstract in Polish
W wyniku rozwoju motoryzacji pojawił się problem rosnącej ilości zużytych opon. Odpady te ze względu na swoje cechy eksploatacyjne i znaczną objętość zaliczane są do odpadów uciążliwych. W Polsce od 2002 roku zakazane jest także ich składowanie. W pracy przedstawiono metody zagospodarowania zużytych opon. Skupiono się nie tylko na merytorycznym aspekcie ich przetwarzania, ale i na korzyściach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Wykazano, że proces pirolizy, modyfikacji asfaltów miałem gumowym oraz metody fizycznego recyklingu są nieopłacalne, dlatego nie są praktykowane na Polskim rynku przemysłowym. Dominującą metodą jest odzysk energetyczny, który stanowi 60 – 70% struktury zagospodarowania tego materiału. Niedość, że metoda jest opłacalna to także bezpieczna dla środowiska. Drugą najczęściej stosowaną metodą jest recykling materiałowy, a finalnymi produktami są kółeczka do kontenerów, kosze golfowe lub materiał do budowy nawierzchni boisk sportowych. Pierwszym krokiem tego rodzaju recyklingu jest rozdrabnianie materiału gumowego. Wykazano, że najbardziej ekonomiczną metodą jest mielenie opon w temperaturze otoczenia, toteż najczęściej stosowana jest w Polsce. Według prawa, wytwórców i importerów opon obowiązuje zasada „poszerzonej odpowiedzialności producentów” – czyli przetwarzanie opon w Polsce jest wymuszone przez ustawę. Nakłada ona bowiem obowiązek utrzymania odzysku opon na poziomie co najmnie 75% i recyklingu 15%. Jeśli wymagane standardy nie będą dotrzymane w danej firmie w skali roku, producenci zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według statystyk poziomy te są dotrzymywane, a nawet przewyższają wymagane standardy, dlatego system gospodarowania odpadami po oponach oceniono pozytywnie, przede wszystkim za doskonałą organizację, ale także i dostatecznie dużą ilość punktów zbiórki opon rozmieszczonych po całej Polsce i sprawny transport. Głównymi spółkami, których łączny udział wynosi 80% w przetwarzaniu opon w kraju są CUO i Grupa Recykl S. A. Często zdarza się, że Polacy zamiast pozbywać się opon wybierają bieżnikowanie w wyniku, którego następuje przedłużenie okresu eksploatacji i zachowanie właściwości opony na dłużej. Jest to trzeci najczęściej wybierany sposób postępowania z oponami w kraju. W systemie przetwarzania opon w Polsce zaobserwowano również wady, np. brak spełnionych wymagań odnośnie poziomów odzysku dla opon o dużych rozmiarach, spalanie opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu. W niniejszej pracy zaproponowano zmiany, w celu poprawy funkcjonującego w naszym kraju zarówno w dużej skali, np. wsparcie finansowe państwa dla poprawy jakości dróg, poprzez modyfikacje asfaltu miałem gumowym, jak i w skali jednostki dotyczące zrównoważonego użytkowania pojazdu i dbania o jego ogumienie.
File
  • File: 1
    Szczerbakowska_inż_koniec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12132

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT52064246b54d44cda0d0f03119707434/
URN
urn:pw-repo:WUT52064246b54d44cda0d0f03119707434

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page