Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza możliwości wprowadzenia certyfikatu CE w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zuzanna Duszyńska

Abstract

Manufacturing is one of the most important areas of human life. Due to the processes of production, consumers can buy material goods in order to satisfy most needs. Manufacturers around the world are fighting among themselves to get as many consumers as possible. To be competitive in the industry, one needs to focus on a number of factors and try to improve them constantly. First of all, the focus should be put on quality, product safety as well as on the order time and price. This paper includes two of the four above-mentioned factors affecting the position of the company on the market, namely, safety and quality which are closely related. The second chapter of the work presents the company on the basis of which the project of this work was created. General characteristics of the company, its structure, product range and technology are necessary to depict this place in the vast world of manufacturing industry. The third section provides definitions in order to make one understand what the manufacturing enterprise is and what are the processes that are key elements in each of them. One can also learn what a machine is and when the first machine was created. One gets to know the history of the conveyor and the construction of the first of the family of conveyors – the screw conveyor. This chapter also introduces the concepts necessary when using the Machinery Directive in order to carry out the analysis properly. The next chapter is devoted to organizations, institutions and bodies which take care for the product safety. It presents the main European and Polish institutions, as well as governmental and non-governmental ones, and legal regulations associated with them. The key required for the functioning of a unified market of safe products is the existence of systems, which are described in the next section. These are the systems which introduce the set of dangerous products, so that consumers have access to information about the kinds of dangers associated with the product and the means of protection that are applied by the State to protect the consumer. The sixth chapter presents information related to CE marking. It introduces its functions and products that can be marked with this sign. It also contains a description of historical events that influenced the formation of CE and problematic issues associated with it, including China Export, which is sometimes confused with the CE marking for their noncontingent similarity. As a comparison the character B was also described. which was mandatory in Poland before the introduction of CE and served similar functions. The seventh chapter contains a project which introduces CE marking on the basis of the buffer screw conveyor, which is one of the products offered by the company on the basis of which the work was created. It starts with the presentation of actions that must be performed in order to mark the machine with the CE marking. These actions are based on the appropriate use of the Directive 2006/42/WE. A lot of attention was paid to create the necessary 6 instructions for safe use and maintenance of the machine. This work was summed up which the conclusions that confirm the possibility of the introduction of the CE marking on the buffer conveyor screw by Archimedes Sp. z o. o. [Ltd.].
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Zuzanna Duszyńska (WZ) Zuzanna Duszyńska Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Analiza możliwości wprowadzenia certyfikatu CE w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Promotor
Waldemar Izdebski (WZ/ZZP) Waldemar Izdebski Zakład Zarządzania Produkcją (WZ/ZZP)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Zakład Zarządzania Produkcją (WZ/ZZP)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-12-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Waldemar Izdebski (WZ/ZZP) Waldemar Izdebski Zakład Zarządzania Produkcją (WZ/ZZP)Wydział Zarządzania (WZ) Ryszard Rafalski (WZ/ZZP) Ryszard Rafalski Zakład Zarządzania Produkcją (WZ/ZZP)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
CE, oznakowanie, produkcja, maszyna, przenośnik, UE
Słowa kluczowe w języku angielskim
CE, marking, manufacturing, machine, conveyor, EU
Streszczenie w języku polskim
Produkcja jest jedną z ważniejszych dziedzin w życiu człowieka. Dzięki procesom produkcyjnych konsumenci mogą kupić dobra materialne w celu zaspokojenia większości potrzeb. Producenci na całym świecie walczą między sobą o zdobycie jak największej liczby konsumentów. Aby być konkurencyjnym w danej gałęzi przemysłu trzeba skupić się na kilku czynnikach i starać się je stale ulepsza. Przede wszystkim należy postawić na jakość, bezpieczeństwo użytkowania produktów oraz czas realizacji zamówienia a także cenę. W niniejszej pracy pojawiają się dwa z czterech wyżej wymienionych czynników wpływających na pozycję przedsiębiorstwa na rynku, czyli bezpieczeństwo i jakość, które są ze sobą ściśle powiązane. Drugi rozdział pracy przedstawia przedsiębiorstwo na podstawie, którego powstał projekt niniejszej pracy. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, jego struktur, a także asortymentu i technologii jest niezbędne do zobrazowania jego miejsca w ogromnym świecie przemysłu produkcyjnego. W trzecim rozdziale zawarto definicje pozwalające na zrozumienie czym jest przedsiębiorstwo produkcyjne oraz procesy, które są nieodłącznym elementem każdego z nich. Można dowiedzieć się również co to jest maszyna i kiedy tak naprawdę stworzono pierwszą maszynę. Poznajemy również historię przenośników oraz budowę pierwszego z rodziny przenośników - przenośnika ślimakowego. Rozdział ten przestawia także pojęcia niezbędne podczas korzystania z dyrektywy maszynowej w celu prawidłowego przeprowadzenia analizy. Następny rozdział poświęcony jest organizacjom, instytucjom i organom dbającym o bezpieczeństwo produktów. Przedstawia najważniejsze instytucje europejskie i polskie, a także organizacje rządowe i pozarządowe oraz regulacje prawne z nimi związane. Istotnym w funkcjonowaniu ujednoliconego rynku bezpiecznych produktów jest istnienie systemów, które zostały opisane w kolejnym rozdziale. Są to systemy przedstawiające zbiór produktów niebezpiecznych, dzięki którym konsumenci mają dostęp do informacji o rodzaju niebezpieczeństw związanych z danym produktem a także środków ochrony, które stosuje dane państwo aby ochronić konsumenta. Rozdział szósty przedstawia informacje związane z oznakowaniem CE. Przedstawiono jego funkcje i produkty które mogą zostać oznakowane tym znakiem. Zawiera również opis wydarzeń historycznych, które miały wpływ na kształtowanie CE oraz kwestie problematyczne związane z nim, w tym China Export, który bywa mylony z oznakowaniem CE ze względu na ich nieprzypadkowe podobieństwo. Dla porównania opisano również znak B, który przed wprowadzeniem CE w Polsce był obligatoryjny i pełnił podobne funkcje. W rozdziale siódmym znajduje się projekt wprowadzenia oznakowania CE na podstawie buforowego przenośnika ślimakowego, który jest jednym z produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo na podstawie którego powstała praca. Rozpoczyna się od przestawienia 3 działań, które należy wykonać w celu oznakowania maszyny oznakowaniem CE. Działania te są oparte na odpowiednim skorzystaniu z dyrektywy 2006/42/WE. Sporą uwagę poświęcono stworzeniu instrukcji niezbędnej do bezpiecznego korzystania i eksploatowania maszyny. Niniejszą pracę zakończono wnioskami, które potwierdzają możliwość wprowadzenia oznakowania CE na buforowy przenośnik ślimakowy przez firmę Archimedes Sp. z o. o..
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inzynierska_Zuzanna_Duszynska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 15348

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT51e52bd651054c7ebe87a1da26aeccbe/
URN
urn:pw-repo:WUT51e52bd651054c7ebe87a1da26aeccbe

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony