Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization studies on the adjustment process of the micro angular deviation sensor

Patryk Jamrowski

Abstract

In my Engineering Thesis I describe optimization studies of the angular-angle sensor adiustment process. The functioning this sensor is based on testing the interfering strands created after the laser beam crosses a special optical system designed and created in the Institute of Metrology and Biomedical Engineering of the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology. In first part of this paper I describe theoretical basis of this sensor functioning and the mathematical and physical assumptions on which this sensor was built. Further, I describe the individual components of the sensor and define how each of them functions. Also I discus role it plays in the whole structure. Afterwards, there is a description of the measuring site, each of its components, how they are built and what role they play in the measurement of micro-angular deviation system. The next section describes the software that was used during the study. There are mainly two programs written in the LabView environment by Dr. Michał Jankowski. The first one is "Adiustacja", used to adiust the sensor and perform measurement and data acquisition in order to save information in a format that enables it to be analyzed. The second program is called "Kalibracja", it is used to define error of measurement. It uses the data collected through the "Adiustacja" program. The signal processing algorithms used by this programs are described as well. The practical part of the work contains and describes studies aimed at optimizing the operation of the sensor and checking what parts of the adjustment have the greatest impact on the functioning of this sensor. Also, it is aimed at looking for such a method of adiustment to make the measurement error as small as possible. The algorithms of signal processing are analyzed as well to find the most effective one. Each of the topics discussed in this Thesis has been subjected to a statistical analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Jamrowski (FM) Patryk Jamrowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Badania optymalizacyjne procesu adiustacji czujnika mikroodchyleń kątowych
Supervisor
Marek Dobosz (FM/IMBE) Marek Dobosz,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Jankowski (FM/IMBE) Michał Jankowski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Marek Dobosz (FM/IMBE) Marek Dobosz,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
adiustacja, laser, czujnik, interferometr
Keywords in English
adjustment, laser, sensor, interferometer
Abstract in Polish
W poniższej pracy opisane są badania optymalizacyjne procesu adiustacji czujnika mikroodchyleń kątowych. Czujnik ten działa na zasadzie badania prążków interferencyjnych powstałych po przeprowadzeniu wiązki lasera przez specjalny układ optyczny zaprojektowany i stworzony w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W pierwszej części znajduje się teoretyczny opis działania czujnika oraz matematyczne i fizyczne założenia, na postawie których czujnik ten został zbudowany. Dalej opisane są poszczególne części składowe czujnika i przybliżone jest funkcjonuje i rola każdej z nich w całej konstrukcji. Następnie w pracy znajduje się opis stanowiska pomiarowego. Dokładnie opisana jest każda jego część składowa. Wyjaśnione jest ich działanie, budowa a także rola, jakie pełnią w czasie pomiaru mikroodchyleń kątowych przeprowadzanych czujnikiem. W następnej części opisane jest oprogramowanie, z którego korzystano w trakcie przeprowadzania badań. Są to głównie dwa programy napisane w środowisku LabView przez doktora Michała Jankowskiego. Pierwszy z nich to „Adiustacja”, program służący do adiustacji czujnika i wykonania pomiaru a także akwizycji danych i zapisania ich w formacie umożliwiającym ich dalszą analizę. Drugi z kolei program nazywa się „Kalibracja” i służy do wyznaczenia błędu pomiaru, jaki występuje przy wykonywaniu pomiarów czujnikiem. Korzysta on z danych zebranych za pomocą programu „Adiustacja”. Opisane są też algorytmy przetwarzania sygnału, z których owe programy korzystają. W części praktycznej pracy zawarte i opisane zostały badania mające na celu zoptymalizowanie pracy czujnika i sprawdzenie jakie czynności w trakcie adiustacji mają największy wpływ na tę pracę, a także szukanie takiego sposobu adiustacji, aby błąd pomiaru był jak najmniejszy. Analizowane są także algorytmy przetwarzania sygnałów pod kątem jak najwydajniejszego. Każde z zagadnień omawianych w tym punkcie zostało poddane analizie statystycznej, aby ustalić i dokładnie pokazać istotność wyników otrzymanych po wykonaniu badań.
File
  • File: 1
    Patryk-Jamrowski-praca-inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35756

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT51953fc8d5324f1abb88aeb795dd5008/
URN
urn:pw-repo:WUT51953fc8d5324f1abb88aeb795dd5008

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page