Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling and visualization 3D model of historic building based on archival data

Iwona Kurowska

Abstract

The aim of this project was to create a 3D model and its visualization using point cloud coming from terrestrial laser scanning and archive data in the form of drawings. The paper presents the technology to create a 3D model from the resulting point clouds, based on the automatically generated sections of point clouds and two engravings showing the castle in the sixteenth century. Theoretic part of work is focused on data source used to work and how they are processed for further steps and also what software was used to work on data. Experimental part presents the course of steps that were undertaken to create a visualization of the castle. Automatic generation of point cloud sections was done in Autodesk AutoCAD. Execution of sections was preceded by preparatory actions in the form of converting point cloud files to the correct format and selecting best conversion parameters. To this aim five test conversions of the single scan were performed selecting various parameters. Execution of sections was preceded by an examination how different parameters affect to the geometry of the resulting sections. Automatically 14 sections were generated, 8 of them served for the manual modelling of the castle in the SketchUp program of the Trimble company. Based on sections of point cloud a modelling of ruins of the castle was performed. Using made preliminary 3D model appropriately drawings were scaled and on their base the reconstruction of the castle was made. The final 3D model was textured and two short animation showing the stages of work in SketchUp and the final 3D model were created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iwona Kurowska (FGC) Iwona Kurowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Modelowanie i wizualizacja modelu 3D obiektu zabytkowego na podstawie danych archiwalnych
Supervisor
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
naziemne skanowanie laserowe, modelowanie 3D, wizualizacja, dane archiwalne
Keywords in English
terrestrial laser scanning, 3D modelling, visualization, archival data
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie modelu 3D oraz jego wizualizacji na podstawie chmury punktów pochodzącej z naziemnego skanowania laserowego oraz danych archiwalnych w postaci rycin. W pracy przedstawiono technologię tworzenia modelu 3D z uzyskanej chmury punktów, opartą na automatycznie wygenerowanych przekrojach chmury oraz dwóch rycinach przedstawiających zamek w XVI wieku. W części teoretycznej pracy zostały scharakteryzowane źródła danych wykorzystanych do pracy oraz sposób ich przetworzenia do dalszych czynności, a także narzędzia, które wykorzystano do pracy na danych. W części praktycznej przedstawiono przebieg czynności wykonanych w celu stworzenia wizualizacji zrekonstruowanego zamku. Automatyczne wygenerowanie przekrojów chmury punktów zostało wykonane program AutoCAD firmy Autodesk. Wykonanie przekrojów poprzedziły czynności przygotowawcze, w postaci konwersji plików z chmurami punktów do odpowiedniego formatu oraz dobranie najkorzystniejszych parametrów konwersji. W tym celu wykonano 5 próbnych konwersji pojedynczego skanu dobierając różne parametry. Wykonanie przekrojów poprzedziło badanie jak różne parametry wpływają na geometrię wynikową przekroju. Wygenerowano automatycznie 14 przekrojów, z czego 8 posłużyło do manualnego modelowania zamku w programie SketchUp firmy Trimble. Na podstawie przekrojów wykonano modelowanie ruin zamku. Wykorzystując otrzymany wstępny model 3D wyskalowano odpowiednio ryciny i na ich podstawie dokonano rekonstrukcji zamku. Końcowemu modelowi 3D nadano tekstury i utworzono 2 krótkie animacje przedstawiające etapy pracy w programie SketchUp oraz ostateczny model 3D.
File
  • File: 1
    Iwona Kurowska_praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5308

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT517d917ec63c47c191d8f82b15725146/
URN
urn:pw-repo:WUT517d917ec63c47c191d8f82b15725146

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page