Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of financing the operations of selected companies in the clothing industry

Roksana Marta Stanisławska

Abstract

The subject of the work was to assess the financing of the activities of selected companies in the clothing industry. This goal was set in response to the following research questions: how the operation of selected listed companies is financed and what is the impact of the financing method on the profitability of these companies. The research questions posed in this way determined the subject, subject, spatial and temporal scope of the research. The subject of the work was financing the company's activity. The labor subject constituted two clothing industry companies listed on the Warsaw Stock Exchange - Monnari Trade S. A and Solar Company S. A. The analysis covered the years 2015 - 2017. The purpose set out above was achieved using the method of examining documents using preliminary, indicative, Du Pont, Scott and causal analysis for data analysis. Three chapters comprised the work. The first chapter defines the capital and structure of the enterprise's capital as well as the sources of capital acquisition. The second chapter describes selected companies. Their history, subject of activity and the structure of ownership were presented. The third chapter refers to the general principles of financial power analysis, financial analysis of selected companies and the capital dynamics, capital structure and impact of the capital structure on the profitability of selected companies. The implementation of the objective allowed for static assessment of companies in the indicated scope and making chain comparisons over time and external ones in space. As a result of the conducted analyzes, it was found that (1) the analyzed companies financed themselves mainly with equity, (2) the return on assets had the greatest impact on the profitability of the analyzed companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Roksana Marta Stanisławska (FoM) Roksana Marta Stanisławska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena finansowania działalności wybranych spółek branży odzieżowej
Supervisor
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
źródła finansowania, kapitał przedsiębiorstwa, analiza wskaźnikowa, formuła Du Ponta, formuła Scotta
Keywords in English
sources of financing, company capital, index analysis, Du Pont’s formula, Scott’s formula
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena finansowania działalności wybranych spółek branży odzieżowej. Tenże cel został wytyczony w odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jak finansowana jest działalność wybranych spółek giełdowych i jaki jest wpływ sposobu finansowania na rentowność tych spółek. Tak postawione pytania badawcze zdeterminowały zakres przedmiotowy, podmiotowy, przestrzenny i czasowy badania. Przedmiotem pracy było finansowanie działalności spółki. Podmiot pracy stanowiły dwie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki branży odzieżowej - Monnari Trade S. A i Solar Company S. A. Analizą objęto lata 2015 – 2017. Nakreślony powyżej cel został osiągnięty przy wykorzystaniu metody badania dokumentów z zastosowaniem analizy wstępnej, wskaźnikowej, Du Ponta, Scotta oraz przyczynowej do analizy danych. Na pracę złożyły się trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym zdefiniowano kapitał i strukturę kapitału przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowano źródła pozyskania kapitału. W rozdziale drugim opisano wybrane spółki. Przedstawiono ich historię, przedmiot działalności i zaprezentowano strukturę własności. W rozdziale trzecim przywołano ogólne zasady analizy zasilania finansowego, przeprowadzono analizę zasilania finansowego wybranych spółek i oceniono dynamikę kapitału, strukturę kapitału i wpływ struktury kapitału na rentowność wybranych spółek. Realizacja celu pozwoliła na statyczną ocenę spółek we wskazanym zakresie i dokonanie porównań łańcuchowych w czasie oraz zewnętrznych w przestrzeni. W efekcie prowadzonych analiz stwierdzono, że (1) analizowane spółki finansowały się głównie kapitałami własnymi, (2) największy wpływ na rentowność analizowanych spółek miała rentowność majątku.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Stanislawska_Roksana_286127.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34048

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ff2641082ef408da6c0c8fc61308d37/
URN
urn:pw-repo:WUT4ff2641082ef408da6c0c8fc61308d37

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page