Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis and processing of polymeric matrices for the immobilization of camptothecin

Sebastian Daniel Kowalczyk

Abstract

New Drug Delivery Systems (DDS) have attracted much attention due to the increased bioavailability of conventional medicine while minimizing side effects. Over the years, it is increasingly common to use conjugates of medical compounds with polymers. Polylactide (PLA) has become a promising polymer because of its biocompatibility, bioresorbability and biodegradability and is therefore often used in DDS. PLA most often is synthesized by Ring-Opening Polymerization (ROP) of the cyclic dimer of lactic acid - lactide (LA). The polymer produced by this method has a high molar mass and low dispersity. Within the diploma thesis a series of syntheses of PLA was carried out, whereas tin(II) 2-ethylhexanoate and trimethylolpropane were used as catalyst and initiator, respectively. The ratio of LA diastereoisomers in the monomers mixture was changed in the processes carried out. The content of D-LA units was in the range from 0 to 12%. The next step was refunctionalization of the hydroxyl groups by esterification leading to the formation of initiators active in ATRP processes by introducing halide moieties (Br) to their structure. The resulting matrix PLA-OR-Br and 10 other similar polymers obtained by other students was analyzed by means of GPC, 1H NMR, DSC, TGA and measurement of optical rotation, which allowed to confirm their structure and characterize structural, stereochemical and thermal parameters. In addition, toxicity tests were performed, and the residual amount of metals in the produced polymers was determined. The last stage of the work consisted of preparation of polymer films by compression molding, which were used for study of enzymatic degradation of the 14 matrices. Based on the results obtained it can be concluded that the refunctionallized materials are characterized by higher molecular weight, lower degree of dispersion and greater thermal stability compared to their hydroxyl precursors. The number of D- monomeric units in the structure of PLA affects the degree of crystallinity of the polymer and the profile of enzymatic degradation. Polymers with a high content of isomer D- are amorphous and they undergo rapid biodegradation. All tested polymers showed no significant cytotoxicity or genotoxicity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Daniel Kowalczyk (FC) Sebastian Daniel Kowalczyk,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza i przetwórstwo polimerowych matryc do immobilizacji kamptotecyny
Supervisor
Andrzej Plichta (FC/CPCT) Andrzej Plichta,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Plichta (FC/CPCT) Andrzej Plichta,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Polilaktyd, Laktyd, Polimeryzacja z otwarciem pierścienia, System dozowania leków, Degradacja enzymatyczna,
Keywords in English
Polylactic,Lactide, Ring Opening Polimerization, Drug Delivery System, Enzymatic degradation
Abstract in Polish
Nowe systemy dostarczania leków (DDS – Drug Delivery Systems) przyciągają wiele uwagi, w związku ze zwiększeniem dostępności biologicznej konwencjonalnego leku przy minimalizacji efektów ubocznych. Na przestrzeni lat coraz częstsze jest stosowanie koniugatów związków leczniczych z polimerami. Polilaktyd (PLA) stał się obiecującym polimerem, ze względu na jego biokompatybilność, bioresorbowalność i biodegradowalność i dlatego jest chętnie wykorzystywany w DDS. PLA najczęściej syntezuje się poprzez polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP) cyklicznego dimeru kwasu mlekowego – laktydu (LA). Polimer wytworzony tą metodą charakteryzuje się dużą masą molową oraz niską dyspesyjnością. W ramach pracy dyplomowej przeprowadzono serię syntez PLA, w których katalizatorem był oktanian cyny(II) a inicjatorem trimetylolopropan. W trakcie przeprowadzanych procesów zmieniano stosunek diastereoizomerów LA w mieszaninie monomerów. Udział jednostek D-LA zawierał się w przedziale od 0 do 12%. Kolejnym krokiem była refunkcjonalizacja grup hydroksylowych metodą estryfikacji, prowadząca do otrzymania inicjatorów aktywnych w procesach ATRP poprzez wprowadzenie ugrupowań halogenkowych (Br). Powstałe matryce PLA-OR-Br oraz 10 innych tego typu polimerów otrzymanych przez innych studentów, poddano analizie GPC, 1HNMR, DSC, TGA oraz badaniu kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, które pozwoliły potwierdzić ich strukturę oraz scharakteryzować parametry strukturalne, stereochemiczne i termiczne. Ponadto wykonano testy toksyczności oraz wyznaczono resztkowe ilości metali w wytworzonych polimerach. Ostatnim etapem pracy było wykonanie folii polimerowych metodą prasowania, przy pomocy których przeprowadzono badania degradacji enzymatycznej 14 matryc. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zrefunkcjonalizowane materiały charakteryzują się większą masą molową oraz niższym stopniem dyspersji, a także większą stabilnością termiczną w porównaniu z ich prekursorami hydroksylowymi. Ilość jednostek D- w strukturze PLA wpływa na stopień krystaliczności polimeru oraz profil degradacji enzymatycznej. Polimery o znacznym udziale izomeru D- są amorficzne oraz szybciej ulegają biodegradacji. Wszystkie zbadane polimery nie wykazywały istotnej cytotoksyczności ani genotoksyczności.
File
  • File: 1
    Sebastian_Kowalczyk_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8416

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f96966e12a242949d5102d4ecc9f12e/
URN
urn:pw-repo:WUT4f96966e12a242949d5102d4ecc9f12e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page