Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the organization of the demolition work execution along with the time- cost analysis

Małgorzata Polska-Świątek

Abstract

This Thesis is to present a project for demolition works execution of closed poultry works and liquid fuels station located on their premises. The Thesis consists of two main parts - study and design. In the study part, the methods used to execute demolition works and techniques used during the recycling of demolition material were reviewed. The design part begins with a description of the design intent along with the characteristics of the existing construction site development (specification of buildings and other facilities in the area of the demolition project). In addition, the existing fragments of infrastructure planned for demolition were characterized. On that basis, it has been analyzed the works that must be performed to clear the area and prepare for the new development. For each of the object subject to demolition a method of demolition was presented including tools, machinery and work guides. Solutions have been also presented on the drawing of the demolition site development. In the analytical part of the Thesis, material and financial expenditures necessary to execute demolition of facilities were specified. A schedule of demolition work and land clearing from the existing infrastructure was prepared. The Thesis was concluded with a summary and conclusions that emerged during the development of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Polska-Świątek (FCEMP) Małgorzata Polska-Świątek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt organizacji wykonania robót rozbiórkowych wraz z analizą czasowo-kosztową
Supervisor
Anna Krawczyńska-Piechna (FCEMP/ICEn) Anna Krawczyńska-Piechna,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Krawczyńska-Piechna (FCEMP/ICEn) Anna Krawczyńska-Piechna,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
prace rozbiórkowe, analiza nakładów, harmonogram
Keywords in English
demolition works, material and financial expenditures, schedule.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa ma na celu przedstawienie projektu przeprowadzenia robót rozbiórkowych nieczynnych zakładów drobiarskich wraz ze znajdującą się na ich terenie stacją paliw płynnych. Praca składa się z dwóch zasadniczych części – studialnej i projektowej. W części studialnej pracy dokonano przeglądu stosowanych współcześnie metod wykonywania robót rozbiórkowych oraz technik stosowanych podczas recyklingu materiału z rozbiórki. Część projektową rozpoczyna opis zamierzenia projektowego wraz z charakterystyką istniejącego zagospodarowania terenu budowy (wyszczególnienie budynków i innych obiektów na terenie, którego dotyczyć będzie projekt rozbiórki). Dodatkowo scharakteryzowane zostały też istniejące fragmenty infrastruktury, przewidziane do rozbiórki. Na tej podstawie wykonano analizę prac jakie muszą zostać podjęte w celu oczyszczenia terenu i przygotowania go pod nową zabudowę. Dla każdego z rozbieranych obiektów zaproponowano technologię wykonania robót, wskazano niezbędne środki mechanizacji prac i podano najistotniejsze wytyczne wykonawcze. Rozwiązania organizatorskie przedstawiono także graficznie na rysunku zagospodarowania terenu rozbiórki. W części analitycznej projektu określono nakłady rzeczowo-finansowe konieczne do przeprowadzenia rozbiórki obiektów. Na podstawie analizy nakładów pracy przygotowano harmonogram prowadzenia prac wyburzeniowych i oczyszczania terenu z pozostałej infrastruktury. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami powstałymi w trakcie opracowywania projektu .
File
  • File: 1
    Małgorzata_Polska-Świątek_-__Praca_inżynierska_Projekt_organizacji_robót_rozbiórkowych____.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26605

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f35eb027673492ea88cd66525a4636c/
URN
urn:pw-repo:WUT4f35eb027673492ea88cd66525a4636c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page