Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improve the production process at the cosmetics' factory

Monika Kucharska

Abstract

The aim of the work is to analyze the production process in the company and take action to improve the process, whose task will be improvement indicator of Overall Equipment Effectiveness the production line. Among the many concepts and methods to improve the production process selected Lean Manufacturing, analysis of Pareto-Lorenz, method photography of the working day, 5S method, "5 Whys" method, Deming cycle and the concept of Total Productive Maintenance. Implementation of the aim requires proper structure, which consists of four chapters. The first chapter covers the theoretical issues that are helpful in mastering the concepts, parameters, production and organizational interdependencies and impact of their joint impact on the phenomena occurring in the process and production system. The first one includes theoretical issues that are crucial in mastering the concepts, production parameters, organizational behaviour and also the effects of their joint impact on the phenomena occurring in the process of production. The second chapter presents the main areas and assumptions of Lean Manufacturing and the effects of use selected tools to improve the processes in manufacturing and services companies. The choice was dictated by the ability to apply them to the various issues. The third chapter describes the characteristics and organization of work in research company, and analyzes occurring in the production processes. Importantly, it contains research on a sample test, to identify anomalies in the process, which reduces the efficiency of the company. The fourth chapter presents the project of improvment production process. From determining the aim of project, choose the appropriate variant, create a schedule of planned activities, to implementation and publicizing the results and economic evaluation of the project. Results obtained after the application of selected concepts and methods to improve the production process and relocation accumulators forklifts: • increasing the indicator of Overall Equipment Effectiveness the production line by 13%, with an average of 51% to 64%, • reduction about 27% presence of microstops, from 15 to 11 per hour, • increasing the efficiency of construction machines from an average of 97.81% after the first chronoanalysis, to an average 98.7% after the second chronoanalysis, • reduce the percentage of unplanned microstops about 63%, • optimize the process of changing the battery forklifts with one employee, 13 minutes and about 150 meters. Relocation accumulators forklifts helped reduce the waiting time for components on production lines.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Kucharska (FoM) Monika Kucharska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt doskonalenia procesu produkcyjnego w fabryce kosmetyków
Supervisor
Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM) Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
proces produkcyjny, linia produkcyjna, maszyna, Całkowita Efektywność Wyposażenia
Keywords in English
production process, production line and machines, Overall Equipment Effectiveness
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie oraz podjęcie działań doskonalenia procesu, którego zadaniem będzie poprawa wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia linii produkcyjnej. Spośród wielu koncepcji i metod doskonalenia procesu produkcyjnego wybrano Lean Manufacturing, analizę Pareto-Lorenza, metodę fotografii dnia pracy, metodę 5S, metodę „5 razy dlaczego”, cykl Deminga oraz koncepcję pracy bezawaryjnej TPM. Realizacja celu wymaga odpowiedniego układu pracy, który składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy obejmuje zagadnienia teoretyczne będące pomocne przy przyswojeniu pojęć, parametrów produkcyjno-organizacyjnych, wzajemnych zależności oraz skutków ich wspólnego oddziaływania na zjawiska zachodzące w procesie i systemie produkcyjnym. W rozdziale drugim przedstawiono główne obszary i założenia szczupłego wytwarzania oraz efekty zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia procesów, stosowanych w organizacji systemów wytwórczych i usługowych. Wybór został podyktowany możliwością zastosowania ich do różnych zagadnień oraz rozwiązywanych problemów. Rozdział trzeci omawia charakterystykę i organizację pracy w badanym przedsiębiorstwie, a także analizuje zachodzące w nim procesy produkcyjne. Co ważne, zawarte w nim są badania na wybranej próbie badawczej, w celu identyfikacji nieprawidłowości w procesie, które obniżają efektywność firmy. Rozdział czwarty prezentuje projekt doskonalenia procesu produkcyjnego. Począwszy od określenia celu, wyboru odpowiedniego wariantu, stworzenia harmonogramu planowanych działań, aż po jego wdrożenie oraz przedstawienie osiągniętych wyników i oceny ekonomicznej projektu. Rezultaty otrzymane po zastosowaniu wybranych koncepcji i metod doskonalenia procesu produkcyjnego oraz relokacji akumulatorowni wózków widłowych: • podwyższenie wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia linii produkcyjnej o 13%, ze średniej 51% do 64%, • skrócenie o 27% występowania mikroprzestojów z 15 do 11 na godzinę, • zwiększenie wydajności konstrukcyjnej maszyn ze średniej 97,81% po pierwszej chronoanalizie, do średniej 98,7% po drugiej chronoanalizie, • zmniejszenie udziału procentowego nieplanowanych mikroprzestojów o 63%, • zoptymalizowanie procesu wymiany baterii wózków widłowych o jednego pracownika, 13 min oraz około 150 metrów. Relokacja akumulatorowni wózków widłowych pomogła obniżyć czas oczekiwania na komponenty na liniach produkcyjnych.
File
  • File: 1
    1030278.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13855

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f2e5a69ee64444480bd23a58a8ada7d/
URN
urn:pw-repo:WUT4f2e5a69ee64444480bd23a58a8ada7d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page