Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geographical structure of exports and imports in Poland in 2010-2014

Katarzyna Maria Gonet

Abstract

summary Preface to this dissertation contains short introduction to the subject of dissertation. It contains also substantiation of subject, structure of paper and substantiation of choice of the literature. The first subsection od first chapter contains definitions of basic concepts of international trade, just like international market, trade, export, import. Concepts from all areas of international economics have been defined. In the second subsection have been defined the most popular theories of international trade. At first there are presentations of doctrines, not theories, just like ancient "psychosis of fear of a lack of goods", middleages doctrine constructed but Saint Thomas or mercantilism. The first real theory was made by Adam Smith and has been called theory of absolute advantages. This theory shows international trade as advanced form of division of labor. The next theory was modified by Ricardo theory of comparative advantages. Both of this theories contains assumption that trade with another two countries, with two goods only. Theory of Dornbusch- Fischer- Samuelson teaches about trade with more then two goods. There are also described the most modern theories of international trade. The subsection third tells about competitiveness of polish international trade. It contains definition of competitiveness accepted by world economic forum. There is described spatial view and view of sectors and spheres of economy. There are definitions of industrial competitiveness, export competitiveness and trade competitiveness. There are showed and described factors of competitiveness. There are also conclusions about polish competitiveness and competitiveness of other European countries. The second chapter consists of two subsections. It is the most important in this dissertation. The first subsection is analysis of polish export in 2010- 2014. Method of analysis used by Central Statistical Office is described in introduction to this subsection. There are showed three main directions of polish export and changes of export through five years. It has been also showed directions of export to the main economic groupings that Poland leads trade with. The second subsection uses the same method to show polish import in 2010- 2014. Chapter three analysis theory of policy of trade, it contains also reference to polish policy of trade. It contains three subsections, each of them describes other part of policy of trade. The first subsection tells about policy against trade deficit. It shows two main ways of conducting trade policy (free trade and protectionism). It also present planned actions of goverment to abolish or decrease trade deficit. The second subsection shows theory of tariff policy. It contains definition of duty, types of duty and effects of duty. Two last paragraphs of this subsection tells about polish duty for European Union and non European countries. The third subsection shows non-tariff policy, it means resources that can be used to regulate imports.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Maria Gonet (CESS) Katarzyna Maria Gonet,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Struktura geograficzna eksportu i importu w Polsce w latach 2010-2014
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
handel, handel międzynarodowy, eksport, import, struktura geograficzna, cło, bariery pozataryfowe
Keywords in English
trade, international trade, export, import, geographical structure, duty, non-tariff barriers
Abstract in Polish
Streszczenie Wstęp pracy zawiera krótkie wprowadzenie do przedmiotu pracy. Uzasadniono również wybór tematu, przedstawiono strukturę pracy, oraz uzasadniono wybór literatury. Podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego zawiera definicje podstawowych pojęć dotyczących handlu międzynarodowego, takich jak międzynarodowy rynek, handel, import eksport. Zdefiniowane zostały pojęcia ze wszystkich obszarów Międzynarodowych stosunków gospodarczych. W drugim podrozdziale zostały wyjaśnione najpopularniejsze teorie handlu zagranicznego. Zostały przedstawione w porządku chronologicznym. Jako pierwsze zostały przedstawione właściwie doktryny, a nie teorie, takie jak starożytna "Psychoza lęku przed brakiem towaru", średniowieczne nauki Św. Tomasza z Akwinu, oraz merkantylizm. Pierwszą prawdziwą teorią handlu międzynarodowego była teoria przewagi absolutnej Adama Smitha, który uznał handel międzynarodowy za zaawansowaną formę podziału pracy. Następna była zmodyfikowana przez Ricardo teoria przewag komparatywnych. Teorie te łączy założenie, że w wymianie handlowej biorą udział tylko dwa kraje, a podlegają jej tylko 2 towary. Zmianę wprowadziła teoria Dornbuscha- Fischera- Samuelsona, która tłumaczyła wymianę większej ilości towarów między krajami. Najnowsze teorie to obfitości zasobów, luki technologicznej i model cyklu życia produktu. Podrozdział trzeci zajmuje się tematyką konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego. Została w nim zawarta definicja konkurencyjności akceptowana przez światowe forum ekonomiczne. Opisano spojrzenie przestrzenne, a także przez pryzmat sektorów i sfer gospodarczych. Zdefiniowano konkurencyjność przemysłową, eksportową i handlową. W rozdziale tym wskazano i podzielono wskaźniki pozycji konkurencyjnej. Wyciągnięte zostały również wnioski z pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozycji innych państw Unii Europejskiej. Rozdział drugi składa się z dwóch podrozdziałów. Jest kluczowy w całej rozprawie, stanowi analizę głównego tematu. Podrozdział pierwszy analizuje polski eksport w latach 2010- 2014. Wstęp do tego podrozdziału stanowi przede wszystkim opis metodyki zbierania materiału statystycznego i jego analizy stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Zostały przedstawione główne kierunki eksportu, oraz zmiany wartości eksportu na przestrzeni badanych 5 lat. Przedstawiono również eksport dzieląc jego kierunki na główne ugrupowania gospodarcze, do których Polska prowadzi eksport. W podrozdziale drugim w ten sam sposób został przedstawiony polski import w latach 2010- 2014. Rozdział trzeci analizuje teorię polityki handlowej, oraz zawiera odniesienie do polskiej polityki handlowej. Zawiera trzy podrozdziały, każdy z nich skupia się na innym aspekcie polityki handlowej. Podrozdział pierwszy skupia się na polityce wobec deficytu w handlu zagranicznym. Przedstawia dwa podstawowe style polityki (wolny handel i protekcjonizm) i prezentuje plany obecnego rządu wobec likwidacji lub zmniejszenia deficytu handlowego. Podrozdział drugi ukazuje teorię polityki taryfowej państwa. Zawiera definicję cła, rodzaje ceł, oraz efekty wprowadzenia cła. Końcowe dwa akapity tego podrozdziału dotyczą polskich taryf celnych względem krajów unijnych i poza unijnych. Podrozdział trzeci opisuje dokładniej politykę pozataryfową i parataryfową państwa, czyli jakie środki poza cłem może wykorzystać państwo, aby regulować import.
File
  • File: 1
    262059_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11330

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f0cd8b58dde40d087116cdaa61814a6/
URN
urn:pw-repo:WUT4f0cd8b58dde40d087116cdaa61814a6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page