Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improve the process of implementing new products in a production company

Sylwia Poboża

Abstract

The main purpose of the work is to improve the process of implementing new products in a production company through low-cost activities. This will be achieved by finding weak points in the process, analyzing and indicating the reasons for their occurrence. The need for improvement was noticed because the current process is very complicated and takes a long time, despite the fact that several years ago systems were introduced to support process management. To achieve the above goal, an observational method was used, which consists in recording specific facts and including them in mutual dependencies. During theoretical research, a literature review was used to familiarize with current theory regarding the process approach and Kaizen philosophy. Kaizen's philosophy was used in the thesis to understand how to successfully find a problem and propose appropriate improvements. To analyze the observed problem, the tool of this philosophy was used - Ishikawa diagram and 5W. The proposed improvements to the process of implementing new problems were guided by the most important assumptions of this culture, i.e. muda elimination, standardization and 5S techniques. The entire engineering thesis consists of three chapters, introduction and summary, and conclusions. The introduction presents the topic and purpose of the work and describes its structure. The research method and literature used were presented. The first chapter of the work was written on the basis of many literature items, because it presents the theoretical approach to the issues used in subsequent chapters. Basic concepts are presented, the process approach and Kaizen philosophy are described. The second chapter focuses on the presentation of the process currently existing in the analyzed enterprise. It presents the complexity and number of actions to be taken to prepare a new product for production. The third chapter presents the design part of the work. The process presented in chapter two is thoroughly analyzed. It has been established that the main problem is the long duration of the process. Two methods from the Kaizen philosophy were used for analysis: 5W and Ishikawa diagram. The main problems are noticed and nine improvements are listed, the implementation of which will certainly shorten the duration of the whole process. A schedule of activities and financial analysis were presented. The last part presents a summary of everything that was established in the previous steps, followed by checking whether the target was achieved and to what extent. Conclusions were also drawn about the implementation of such improvements and the application of the Kaizen philosophy in other areas than just a qualitative approach. Thanks to the implementation of the proposed changes, the process of implementing new products of this company will be shorter and less complicated, employees will acquire new skills and will feel more noticed in their work. In addition, they will work on updated files and the folders will be sorted and ordered.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Poboża (FoM) Sylwia Poboża,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesu wdrażania nowych produktów w firmie produkcyjnej
Supervisor
Piotr Kryś (FoM/CIE) Piotr Kryś,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Kryś (FoM/CIE) Piotr Kryś,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
proces, podejście procesowe, projekt, usprawnienia, Kaizen
Keywords in English
process, process approach, project, improvements, Kaizen
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest usprawnienie procesu wdrażania nowych produktów w firmie produkcyjnej za pomocą niskokosztownych działań. Zostanie to osiągnięte poprzez znalezienie słabych punktów procesu, analizę i wskazanie przyczyn ich powstania. Zauważono konieczność wprowadzenia usprawnień, ponieważ obecny proces jest bardzo skomplikowany i jego przebieg trwa długo, mimo tego, że kilka lat temu wprowadzono systemy mające wspomagać zarządzanie procesami. Do osiągnięcia postawionego wyżej celu wykorzystano metodę obserwacyjną, która polega na rejestracji określonych faktów i ujmowanie ich we wzajemnych zależnościach. Podczas badań teoretycznych wykorzystano przegląd literaturowy w celu zapoznania się z obowiązującą teorią dotyczącą podejścia procesowego i filozofii Kaizen. Filozofię Kaizen wykorzystano w pracy do zrozumienia sposobu skutecznego znalezienia problemu i zaproponowania odpowiednich usprawnień. Do analizy zaobserwowanego problemu użyto narzędzia tej filozofii – diagram Ishikawy oraz 5W. Przy propozycji usprawnień procesu wdrażania nowych problemów kierowano się najważniejszymi założeniami tej kultury, tj. eliminacja muda, standaryzacja oraz techniki 5S. Cała praca inżynierska składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania oraz wniosków. We wstępie przedstawiono temat i cel pracy oraz opisano jej strukturę. Przedstawiono metodę badawczą i użytą literaturę. Pierwszy rozdział pracy został napisany w oparciu o wiele pozycji literaturowych, ponieważ przedstawiono w nim teoretyczne podejście do zagadnień wykorzystanych w dalszych rozdziałach. Zaprezentowano podstawowe pojęcia, opisano podejście procesowe i filozofię Kaizen. Drugi rozdział skupia się na prezentacji procesu obecnie istniejącego w analizowanym przedsiębiorstwie. Przedstawia złożoność i liczność działań, jakie należy podjąć, aby przygotować nowy wyrób do produkcji. Trzeci rozdział przedstawia część projektową pracy. Proces przedstawiony w rozdziale drugim zostaje poddany dokładnej analizie. Ustalono, że głównym problemem jest długi czas trwania procesu. Do analizy wykorzystano dwie metody z filozofii Kaizen: 5W i diagram Ishikawy. Zauważono główne problemy jakie występują i wypisano dziewięć usprawnień, których wdrożenie z pewnością skróci czas trwania całego procesu. Opracowano harmonogram działań i analizę finansową. Ostatnia część prezentuje podsumowanie wszystkiego co ustalono w poprzednich krokach, następuje sprawdzenie czy udało się spełnić założony cel i w jakim stopniu. Wyciągnięto też wnioski na temat wdrażania tego typu usprawnień i zastosowania filozofii Kaizen w innych dziedzinach niż tylko w podejściu jakościowym. Dzięki wdrożeniu zaproponowanych zmian, proces wdrażania nowych produktów tej firmy będzie krótszy i mniej skomplikowany, pracownicy nabędą nowe umiejętności oraz poczują się bardziej zauważeni w swojej pracy. Poza tym, będą pracować na zaktualizowanych plikach, a foldery będą posegregowane, uporządkowane.
File
  • File: 1
    278607_-_Sylwia_Poboza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26877

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4eab416c577f4240965f4628af3c12af/
URN
urn:pw-repo:WUT4eab416c577f4240965f4628af3c12af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page