Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financing of Small and Medium Enterprises based on Krynica Vitamin S.A

Monika Borkowska

Abstract

The financial systements of Krynica Vitamin S.A. including the balancesheet and profit and loss account as well as selected items from the literature were analyzed. The results of the analysis are presented in three parts of the paper, which are separate chapters.The first part presents the importance of the sector of small and medium enterprises in Poland, the definitione and characteristics of this sector, the importance of enterprises in the development of the economy, risk and threats to the development of these companies. The second chapter describes selected sources of financing for bussines activity, classification of these sources taking into account the developmnet phase of the company. Bank credit, trade credit, leasing and factoring were also discussed. The third chapter contains an analysis of financing of small and medium-sized enterprises in Poland based on the example of Krynica Vitamin S.A. The characteristics of the company and food industry, sources of financing and finansial analysis, credit structure and leasing structure in the analyzed company were presented. The surveyed company properly obtains sources of financing, strengthens the company’s potential on the market and increases its potential.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Borkowska (CESS) Monika Borkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Krynica Vitamin S.A
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania, kapitał obcy
Keywords in English
Small and medium-sized enterprises, sources of financing, foreign capital
Abstract in Polish
Poddano analizie sprawozdanie finansowe firmy Krynica Vitamin S.A. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat oraz wybrane pozycje z literatury przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w trzech częściach pracy, które stanowią oddzielne rozdziały. Część pierwsza przedstawia znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, definicję oraz charakterystykę tego sektora, znaczenie przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki, ryzyko i zagrożenia rozwoju tych firm. W drugim rozdziale zostały opisane wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej, klasyfikacja tych źródeł z uwzględnieniem fazy rozwoju firmy. Omówiono także kredyt bankowy, kredyt handlowy oraz leasing i faktoring. Trzeci rozdział zawiera analizę finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firmy Krynica Vitamin S.A. Przedstawiono charakterystykę firmy i branży spożywczej, źródła finansowania i analizę finansową, strukturę kredytów oraz strukturę leasingu w analizowanym przedsiębiorstwie. Badane przedsiębiorstwo właściwie pozyskuje źródła finansowania, umacnia potencjały firmy na rynku oraz podnosi swój potencjał.
File
  • File: 1
    286225_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e9b84910c774a99af289cf1fa5a8841/
URN
urn:pw-repo:WUT4e9b84910c774a99af289cf1fa5a8841

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page