Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Properties and possibilities of using waste sand generated during sewage disposal and wastewater treatment

Paulina Kozakiewicz

Abstract

This paper concerns quality testing of sand from the sewage treatment plant in Maszewo with a proposal to reuse this waste. The aim of this study was to perform preliminary research in order to determine the basic features and properties of the tested material, as well as its classification, the conducted research was the basis for analysis of the possibility of reuse of this waste. Four types of sand were collected for research. Three samples are sand from sewer cleaning that has been rinsed in a specialist rinsing facility. One of the three samples is sand from 2018 and the other two samples are materials from 2019 with different degrees of hydration. The sand produced in the mechanical wastewater treatment process, in devices called sand traps, was also studied. The paper was divided into two parts: research and study. The first part of research included an analysis of legal regulations and a review of literature on waste management in sewage treatment plants. National and EU legislation on environmental protection rules related to waste management (landfilling and reuse) was discussed. The review of literature data referred mainly to the characteristics of combined sewerage, rainwater sewerage, sewage treatment plants and sand traps. This part also presents the characteristics of waste generated in sewage treatment plants, with particular emphasis on sand. The study part included tests and analysis covering a number of indicators enabling characteristics and classification of tested material. The collected material was briefly characterized. The scope of studies was presented, which included many indicators. Obtained results show significant differences between sand from sand traps and sand from sewer cleaning. Sand from sewer cleaning after rinsing is pure waste, which deserves to be reclassified from waste to mineral that could be used as a trace of the Tychy-Urbanowice Sewage Treatment Plant, e.g. as a ballast for renovation works at the sewage treatment plant, which would significantly improve the economic aspects of the plant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Kozakiewicz (FCEMP) Paulina Kozakiewicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Właściwości i możliwości wykorzystania piasku odpadowego powstającego przy eksploatacji kanalizacji oraz podczas oczyszczania ścieków
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
piasek, odpady, gospodarka odpadami, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, piaskowniki,
Keywords in English
sand, wastes, waste management, sewage treatment plant, sewers, sand separators.
Abstract in Polish
Praca dotyczy badanie jakości piasku z oczyszczalni ścieków w Maszewie z propozycją ponownego wykorzystania tego odpadu. Celem pracy było wykonanie wstępnych badań umożliwiających określenie podstawowych cech i właściwości badanego materiału, a także jego klasyfikację oraz stanowiących podstawę analizy możliwości ponownego wykorzystania tego odpadu. Do badań zostały pobrane cztery rodzaje piasku. Trzy próbki to piasek pochodzący z czyszczenia kanalizacji, który poddano procesowi płukania w specjalistycznej instalacji płukania. Jedna z trzech próbek to piasek z roku 2018, a kolejne dwie próbki to materiały z 2019 roku, różniące się od siebie stopniem uwodnienia. Zbadano również piasek powstający w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków, w urządzeniach zwanych piaskownikami. Praca została podzielona na dwie części: studialną i badawczą. W ramach pierwszej części studialnej dokonana została analiza regulacji prawnych oraz przegląd literatury w zakresie gospodarki odpadami w oczyszczalniach ścieków. Omówiono krajowe oraz unijne ustawodawstwo określające zasady ochrony środowiska związane z gospodarką odpadami, (ich składowaniem oraz ponownym wykorzystywanie). Przegląd danych literatury odnosił się głównie do charakterystyki kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków oraz piaskowników. W tej części została również przedstawiona charakterystyka odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem piasku. W ramach części badawczej dokonano badań i analizy obejmującej szereg wskaźników umożliwiających charakterystykę oraz klasyfikację badanego materiału. Krótko scharakteryzowano pobrany materiał oraz podano zakres przeprowadzonych badań, które obejmowały określenie wielu wskaźników. Otrzymane wyniki pokazują znaczne różnice pomiędzy piaskiem z piaskowników, a piaskiem z czyszczenia kanalizacji. Piasek pochodzący z czyszczenia kanalizacji po przepłukanie jest odpadem czystym, zasługującym na przekwalifikowanie z odpadu na minerał, który śladem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice można byłoby wykorzystać np. jako podsypka do prac remontowych na terenie oczyszczalni ścieków, co znacznie poprawiłoby kwestie ekonomiczne oczyszczalni.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowaPaulinaKozakiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33847

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e7d05b2fbcc46599dfb7a9e806eb2ef/
URN
urn:pw-repo:WUT4e7d05b2fbcc46599dfb7a9e806eb2ef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page