Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Nitrocellulose granulation to spherical powder and modification of burning layer

Piotr Moroz

Abstract

The idea of the first part of research was to check, whether granular GP2 fraction 0,63-1,00 mm, which is used for casting homogeneous solid rocket fuels, could be used to produce the ball powder for 5.56x45 ammunition. The geometry of granules was tested with the use of the optical method, the specified content of closed pores was analyzed at a chosen density, the test of combustion dynamics was conducted basing on the measurement of the manometric closed vessel and the heat of combustion was established using calorimetry measurements. The received results were compared with those obtained for a standard gunpowder PBC 759. On the basis of the large difference in calorific value and combustion rate it is stated that carrying out the process of burning layer modification, which will allow the production of a granulate with properties similar to the properties of standard gunpowder is impossible. The next part of the research was to conduct a process of nitrocellulose granulation composed of 13,14% nitrogen. Two processes were carried out on a laboratory scale. GLR2 process was conducted based on the data described in the previous work carried out in the Division of High Energetic Materials. In the process GLR3 the amount of the added protective colloid was reduced. The purpose of this operation was to improve the sphericity of the granules obtained by changing the interfacial tension. Received granules were divided into fractions due to their diameter, afterwards they were tested the same way as granular GP2. As a result, the sphericity of the individual fractions of granules obtained in the GLR3 process increased in comparison with GLR2 process. Prepared granular was characterised by a larger diameter. The purpose of final part of the research was to carry out the process of burning layer modification of granular GLR2 faction 0,18-0,40 mm. As a modifier 1,3-diethyl-1,3-diphenyl urea was used. After modification, the granules were subjected to graphiting by changing conditions and the changes were closely monitored. The graphited powder was subjected to the same tests as the previous granular. The influence on physicochemical properties of the granules caused by modifications was precisely investigated. The modified powder was compared to standard gunpowder PBC 759 and it was found that their properties are similar.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Moroz (FC) Piotr Moroz,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Granulacja nitrocelulozy do prochów sferycznych i modyfikacja warstwy palnej
Supervisor
Andrzej Książczak (FC/DH-EM) Andrzej Książczak,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Andrzej Książczak (FC/DH-EM) Andrzej Książczak,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
granulacja, nitroceluloza, granulat, warstwa palna, modyfikacja
Keywords in English
granulation, nitrocellulose, granular, burning layer, modification
Abstract in Polish
Pierwszym etapem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy granulat GP2 fr. 0,63-1,00 mm stosowany do odlewania stałych homogenicznych paliw rakietowych może znaleźć zastosowanie do produkcji prochu kulkowego do amunicji 5,56x45. Granulat poddano badaniu geometrii metodą optyczną, wyznaczono gęstość na podstawie której określono zawartość porów zamkniętych, zbadano dynamikę spalania w oparciu o pomiar na bombie manometrycznej i wyznaczono ciepło spalania z pomiarów kalorymetrycznych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla prochu wzorcowego PBC 759. Na podstawie dużej różnicy kaloryczności oraz żywości dynamicznej stwierdzono, że nie jest możliwe przeprowadzenie procesu modyfikacji warstwy palnej, który pozwoli na otrzymanie granulatu o właściwościach zbliżonych do właściwości prochu wzorcowego. Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie procesów granulacji nitrocelulozy o zawartości procentowej azotu 13,14%. Przeprowadzono dwa procesy w skali laboratoryjnej. Proces GLR2 prowadzono w oparciu o dane opisane w poprzednich pracach prowadzonych w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych. W procesie GLR3 zmniejszono ilość dodanego koloidu ochronnego. Celem tej operacji była poprawa kulistości otrzymanego granulatu poprzez zmianę napięcia międzyfazowego. Otrzymane w procesach granulaty podzielono na frakcje ze względu na ich średnicę, a następnie poddano tym samym badaniom co proch GP2. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kulistość poszczególnych frakcji otrzymanego w procesie GLR3 granulatu uległa zwiększeniu w porównaniu do procesu GLR2. Otrzymano granule o większych średnicach. Ostatnim etapem badań było przeprowadzenie procesu modyfikacji warstwy palnej prochu GLR2 dla wybranej frakcji (0,18-0,40 mm). Jako modyfikator zastosowano 1,3-dietylo-1,3-difenylomocznik. Po modyfikacji, granulat poddano procesowi grafitowania zmieniając warunki i obserwując zachodzące zmiany. Otrzymany po grafitowaniu proch poddano tym samym badaniom co poprzednie granulaty. Zbadano wpływ modyfikacji na fizykochemiczne właściwości granulatu. Porównano proch po modyfikacji z prochem wzorcowym PBC 759 i stwierdzono że ich właściwości są zbliżone.
File
  • File: 1
    Piotr Moroz PRACA INŻYNIERSKA Granulacja nitrocelulozy do prochów sferycznych i modyfikacja warstwy palnej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8500

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e58efd6ca3f4807a72c4caa44500c1d/
URN
urn:pw-repo:WUT4e58efd6ca3f4807a72c4caa44500c1d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page