Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application and verification of simplified model for dimensioning of perpetual pavement structure

Karolina Surowiec

Abstract

The subject of the thesis is dimensioning of perpetual pavement structure using simplified model of the three-layer composite plate reduced to a layered beam and verification of the results based on a three-dimensional model of the layered structure resting on elastic half-space. Simplified model procedure consists of two stages for predicting of thickness and stiffness of the asphalt pavement layers. In the first stage the overall stiffness of the layers is estimated by using the spatial model of the layered half- space in the state of axial symmetry of loading. As a result, stiffness is selected on the basis of the condition that limits extreme vertical strains located at the top of the soil substrate in the axis of applied load. It is necessary to provide some material and geometrical parameters, so that the thickness of the layers can be calculated using closed-form mathematical formulas. Assuming equal Poisson's ratios for the materials, of which the layers are made and limiting the analysis to the critical sections, it is possible to apply the second stage of analysis and reduce the model to layered beams where each layer is characterised by a different thickness and stiffness. This procedure ensures that the thickness and stiffness of the layers are calculated properly. In order to validate the correctness of the simplified model predictions, the structure dimensioned in this way to be a long-lasting pavement structure has been verified using more precise computational model of the layered elastic half-space. It is the problem of searching crucial values of (governing) strains or stresses in the road pavement. In the solid model, in order to achieve a solution the stress function method is applied, which reduces the problem to the numerical integration of functions containing special functions. Verifications that have been conducted confirm the effectiveness of the simplified method, which conservatively predicts the required thickness and stiffness of asphalt layers in a long - life pavement structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Surowiec (FCE) Karolina Surowiec,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Zastosowanie i weryfikacja uproszczonego modelu wymiarowania konstrukcji nawierzchnii długowiecznej
Supervisor
Aleksander Szwed (FCE/ICE) Aleksander Szwed,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4422
Reviewers
Aleksander Szwed (FCE/ICE) Aleksander Szwed,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Daniel Gajewski (FCE/ICE) Marcin Daniel Gajewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
nawierzchnia długowieczna, beton asfaltowy, konstrukcja nawierzchni, zmęczenie, wymiarowanie, półprzestrzeń sprężysta, płyta, belka.
Keywords in English
perpetual pavement, asphalt concrete, pavement structure, fatigue, dimensioning, elastic half-space, plate, beam.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest wymiarowanie konstrukcji nawierzchni długowiecznej za pomocą uproszczonego modelu płyty trójwarstwowej sprowadzonej do belki oraz weryfikacja otrzymanych wyników w oparciu o przestrzenny model struktury warstwowej spoczywającej na półprzestrzeni sprężystej. Model uproszczony składa się z dwóch etapów kształtowania grubości i sztywności asfaltowych warstw nawierzchni. W pierwszym etapie szacuje się całkowitą sztywność układu warstw za pomocą przestrzennego modelu półprzestrzeni warstwowej w stanie symetrii osiowej obciążenia. Wypadkową sztywność dobiera się na podstawie warunku, który ogranicza ekstremalne odkształcenia pionowe na górze podłoża gruntowego w osi przyłożonego obciążenia. Konieczne jest podanie niektórych parametrów materiałowych i geometrycznych, aby grubości warstw mogły zostać obliczone za pomocą zamkniętych wzorów matematycznych. Zakładając równość współczynników Poissona dla materiałów, z których wykonane są warstwy i ograniczając analizę wyników do przekrojów krytycznych, można przejść do drugiego etapu i model sprowadzić do belki warstwowej, z których każda z nich charakteryzuje się inną grubością i sztywnością. Takie postępowanie zapewnia, że grubości i sztywności warstw są odpowiednio dobrane. W celu sprawdzenia poprawności modelu uproszczonego, zwymiarowana tym sposobem konstrukcja nawierzchni długowiecznej poddana została weryfikacji w oparciu o dokładniejszy model obliczeniowy warstwowej półprzestrzeni sprężystej. Jest to zadanie poszukiwania miarodajnych (kontrolnych) odkształceń lub naprężeń w nawierzchni drogowej. W modelu przestrzennym do uzyskania rozwiązania stosuje się metodę funkcji naprężeń, co sprowadza zadanie do numerycznego całkowania funkcji zawierających funkcje specjalne. Przeprowadzone sprawdzenia potwierdzają skuteczność metody uproszczonej, która w nieco konserwatywny sposób przewiduje wymagane grubości i sztywności asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni długowiecznej.
File
  • File: 1
    praca inz_Surowiec_Karolina_251972.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12223

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e1cce56852643e48212e022863f895a/
URN
urn:pw-repo:WUT4e1cce56852643e48212e022863f895a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page