Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Corporate social responsibility on the example of Volkswagen Financial Services

Justyna Krystyna Chądzyńska

Abstract

Intense economic and social development is associated with the emergence of problems both in business life, on the ground and in the natural environment. This dissertation concerns the use of the concept of corporate social responsibility, to solve them. This concept defines the conduct of a company based not only on paying attention to their own benefits and the growth of market position, but also to the welfare of the whole community. The dissertation presents the idea of social responsibility in theoretical and practical terms. It is a concept thanks to which companies can gain a lot by implementing its assumptions in their activities, but they can also lose a lot without implementing it. Companies that operate in accordance with the concept of corporate social responsibility shape a positive image on the market, among buyers, suppliers and competitors. In connection with this dependence, the dissertation also touched upon the issue of the company's image. In many publications, it is emphasized that a positive image directly affects the development of the company as a result of which it gains a more favorable position on the market. Enterprises have many instruments of corporate social responsibility that can be used to shape both internal and external company policy. These instruments help entrepreneurs to build relationships with employees, contractors and the local community. The concept of social responsibility is realized both in small, medium and large enterprises. The upward trend in the development of this idea is evident. In this dissertation, the hypothesis was verified that corporate social responsibility is a developing concept among small, medium and large enterprises, and effectively implemented has a positive impact on the environment and the image of the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Krystyna Chądzyńska (FASS) Justyna Krystyna Chądzyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie Volkswagen Financial Services
Supervisor
Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
społeczna odpowiedzialność biznesu, wizerunek przedsiębiorstwa, public relations
Keywords in English
Corporate social responsibility, corporate image, public relations
Abstract in Polish
Intensywny rozwój gospodarczy i społeczny wiąże się z pojawianiem się problemów zarówno w życiu gospodarczym, wśród społeczeństwa jak i w środowisku naturalnym. Niniejsza praca dotyczy wykorzystania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, do ich rozwiązywania. Koncepcja ta określa postępowanie firmy opierające się nie tylko na zwracaniu uwagi na własne korzyści i wzrost pozycji na rynku, ale także na dobro całej społeczności. W pracy przedstawiono ideę społecznej odpowiedzialności w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Jest to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać, realizując w swoich działaniach jej założenia, ale także mogą wiele stracić nie wdrażając jej. Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu kształtują pozytywny wizerunek na rynku, wśród nabywców, dostawców oraz konkurentów. W związku z tą zależnością w pracy poruszono także problematykę wizerunku firmy. W wielu publikacjach podkreśla się, że pozytywny wizerunek wpływa bezpośrednio na rozwój firmy w wyniku czego uzyskuje ona korzystniejszą pozycję na rynku. Przedsiębiorstwa dysponują wieloma instrumentami społecznej odpowiedzialności biznesu, które mogą być wykorzystane do kształtowania zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej polityki firmy. Instrumenty te pomagają przedsiębiorcom w budowaniu więzi z pracownikami, kontrahentami oraz lokalną społecznością. Koncepcja społecznej odpowiedzialności realizowana jest zarówno w małych, średnich jak i w dużych przedsiębiorstwach. Widoczna jest tendencja wzrostowa w rozwoju tej idei. W niniejszej pracy zweryfikowano hipotezę, iż społeczna odpowiedzialność biznesu jest rozwijającą się koncepcją zarówno wśród małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, a efektywnie realizowana ma pozytywny wpływ na otoczenie oraz na wizerunek przedsiębiorstwa.
File
  • File: 1
    Justyna_Chądzyńska_-_282883_-_Społeczna_odpowiedzialność_biznesu_na_przykładzie_Volkswagen_Financial_Services.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34660

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e13b03ac99c4da1b14708415deb7d1a/
URN
urn:pw-repo:WUT4e13b03ac99c4da1b14708415deb7d1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page