Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A device for folding photovoltaic awning segments

Jakub Brzeziński

Abstract

The diploma thesis is entitled "A device for folding photovoltaic awning segments". Its aim was to design a device capable of storing the awning segments in such a way that they occupy as little space as possible. After the user gives a command, the system is designed to unfold the segments in such a way that they form a single, tight surface. Panels will consist of photovoltaic cells whose task is to convert solar energy into electricity. In the introduction, a review of technological solutions was made, where it was noticed that ordinary fabric awnings do not allow inspiration for the technology used in them. The device, which is much more reminiscent of the designed system is an automatic pergola. In the further part of the introduction, the Sheshani pergola was presented and the concepts of the Okno PV's solar awning were discussed. In the second chapter, precise requirements were set and divided into categories. The concept was also reviewed. Four solutions were proposed, of which one was selected. Next, a functional block diagram of the device was created, which served as the starting point for the next chapter. The third chapter reviews component solutions, including: the drive system, all the mechanisms used and the transmission system. In the next chapter, solutions were selected that after the initial review promised the best design of the device. Then, construction calculations were made and construction documentation was developed, where the principle of device operation was described and all the most important, designed nodes were described. The final result of the work is a flat documentation containing the assemblies and individual parts of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Brzeziński (FM) Jakub Brzeziński,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Układ do składania segmentów markizy fotowoltaicznej
Supervisor
Karol Bagiński (FM/IMPh) Karol Bagiński,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karol Bagiński (FM/IMPh) Karol Bagiński,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Danuta Jasińska-Choromańska (FM/IMPh) Danuta Jasińska-Choromańska,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
markiza, fotowoltaika, układ rozkładania segmentów
Keywords in English
awning, photovoltaic, a device for folding segments
Abstract in Polish
Praca dyplomowa nosi tytuł "Układ do składania segmentów markizy fotowoltaicznej". Jej celem było zaprojektowanie urządzenia zdolnego przechować segmenty markizy w taki sposób, aby zajmowały możliwie mało miejsca Po wydaniu polecenia przez użytkownika, układ ma za zadanie rozłożyć segmenty w taki sposób, żeby tworzyły jedną, szczelną płaszczyznę. Panele składać się będą z ogniw fotowoltaicznych, których zadanie polega na przetwarzaniu energii słonecznej w elektryczną. We wprowadzeniu dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych, gdzie zauważono, że zwykłe markizy materiałowe nie pozwalają na zainspirowanie się zastosowaną w nich technologią. Urządzeniem, które zdecydowanie bardziej przypomina projektowany układ jest automatyczna pergola. W dalszej części wprowadzenia zaprezentowano pergolę firmy Sheshani oraz omówiono koncepcje markizy fotowoltaicznej firmy Okno PV. W drugim rozdziale sprecyzowane postawione wymagania oraz podzielono je na kategorie. Dokonano również przeglądu koncepcji. Zaproponowano cztery rozwiązania, z których wybrano jedno. Następnie stworzono schemat blokowy funkcjonalny urządzenia, który posłużył jako punkt wyjściowy dla następnego rozdziału. W rozdziale trzecim dokonano przeglądu rozwiązań podzespołów, m.in.: układu napędowego, zastosowanych mechanizmów oraz układu przeniesienia napędu. W kolejnym rozdziale wybrano rozwiązania, które po wstępnym przeglądzie obiecywały najlepszy projekt urządzenia. Następnie wykonano obliczenia konstrukcyjne oraz opracowano dokumentację konstrukcyjną, gdzie przedstawiono zasadę działania urządzenia oraz opisano wszystkie najważniejsze, zaprojektowane węzły. Końcowym wynikiem pracy jest dokumentacja płaska zawierająca złożenie, zespoły oraz poszczególne części urządzenia.
File
  • File: 1
    MT_1st_278165.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31653

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d897fb72084439b98817423fd14adb7/
URN
urn:pw-repo:WUT4d897fb72084439b98817423fd14adb7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page