Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of e-Learning system in the enterprise of the industrial automation sector

Agata Gazarkiewicz

Abstract

The diploma thesis is to develop e-Learning software for middle- sized enterprise of the industrial automation field, which allows to provide courses in purpose to achieve better qualified employers of the enterprise, as well as, to increase the company's product portfolio for the clients. To achieve this goal the e-Learning software was created within the Netbeans programming environment, as well as MySql data base environment. The built software is characterized with its simplicity of usage. The user's Interface allows for easy navigation through the website with the possibility of fast course-searching and completing them. The registration panel allows users to create new accounts, that have to compile with implemented passwords policy. All data is collected and monitored by the system's administrator. The admin's interface allows to navigate data, manage the courses and group of users. Thesis is divided into seven main chapters. The introduction defines research topicality, research problems, purpose of research and research program with specification of tasks to be carried out. The object of research was defined, the research methods were given and own contribution of author was specified. The second chapter refers to the profile of the research and project-programming workshop. It includes the characterization of research methods and programming-equipment platforms with additional to giving the characterization of: equipment, databases and programming environment. There are interfaces, as well as mathematical formulas described, in order to count the economic indexes. The third chapter includes the current enterprise's state analysis with an indication of the company's characteristic, the environment analysis and modelling the state of the company. The fourth chapter covers analysis of the company's target state. It includes: identification of the working strategy, modelling the target state, as well as, the description of the target information architecture. The fifth chapter is an overview of technical project. It defines the system's architecture, authentication module, the most important functionalities of the created system and all security controls that are to considerate while designing the e-Learning system. Sixth chapter describes security tests and testing scenarios, its economical and overall evaluation. In this chapter was the cost-effectiveness of the implemented system calculated and there was evaluation of the possible gains done. The last chapter covers the summary of the diploma thesis. There are included organizational, IT and economical conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Gazarkiewicz (FPE) Agata Gazarkiewicz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu e-Learning w przedsiębiorstwie branży automatyki przemysłowej
Supervisor
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
programowanie, Java, bezpieczeństwo informacji, zabezpieczenia, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, uwierzytelnianie, testy bezpieczeństwa.
Keywords in English
programming, Java, information security, controls, information security management system, authentication, security tests.
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy zaprojektowania systemu szkoleniowego dla średniego przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej, który umożliwiłaby prowadzenie szkoleń, służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników organizacji, jak i poszerzeniu oferty produktowej dla klientów przedsiębiorstwa. W tym celu opracowano system e-Learning na platformie Java przy wykorzystaniu środowiska programistycznego NetBeans oraz narzędzia bazodanowego MySql. Zbudowany program charakteryzuje się prostotą użytkowania. Interfejs użytkownika pozwala na łatwą nawigację po stronie internetowej, z możliwością szybkiego wyszukiwania szkoleń oraz ich realizowania. Panel rejestracji umożliwia zakładanie kont przez nowych użytkowników, które muszą być zgodne z wdrożoną polityką haseł. Wszystkie dane gromadzone są, a także monitorowane przez administratora systemu. Interfejs administratora systemu umożliwia nawigowanie danymi, zarządzanie kursami oraz grupami użytkowników. Praca inżynierska jest podzielona na siedem głównych rozdziałów. We wstępie określono aktualność badań, zdefiniowano problem badawczy, cel i program badań z wyszczególnieniem podcelów i zadań. Określono przedmiot i obiekt badań, podano metody badawcze zastosowane w pracy oraz podkreślono wkład własny autora. Drugi Rozdział dotyczy charakterystyki warsztatu badawczego i projektowo-programistycznego. Scharakteryzowano w nim metody badawcze oraz platformy sprzętowo-programowe z podaniem charakterystyki: sprzętu, bazy danych i środowiska programistycznego. Opisano także interfejsy oraz podano formuły matematyczne do obliczania wskaźników ekonomicznych. Trzeci rozdział zawiera analizę stanu istniejącego przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem jego charakterystyki, analizy otoczenia i modelowania stanu przedsiębiorstwa. Czwarty rozdział obejmuje analizę stanu docelowego przedsiębiorstwa. Składają się na niego: określenie strategii działania, modelowanie stanu docelowego, a także opis docelowej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Piąty rozdział to opis projektu technicznego. Opisano w nim architekturę systemu, moduł uwierzytelniania, najważniejsze funkcjonalności stworzonego programu, a także wszelkie zabezpieczenia, które należy wziąć pod uwagę przy projekcie programu szkoleniowego. Szósty rozdział opisuje weryfikację projektu, czyli: testy bezpieczeństwa i scenariusze testowe, jego ewaluację efektywności ekonomicznej i projektu. W tym rozdziale została obliczona opłacalność wdrożenia systemu i ewaluacja ewentualnych zysków. Ostatni rozdział dotyczy podsumowania pracy dyplomowej. Zostały przedstawione w nim wnioski organizacyjne, informatyczne i ekonomiczne projektu.
File
  • File: 1
    A.Gazarkiewicz-_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31484

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d38b0208f98465e97af0ad9009b9247/
URN
urn:pw-repo:WUT4d38b0208f98465e97af0ad9009b9247

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page