Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a monolithic reinforced construction of the residential building

Gabriel Bogacki

Abstract

The subject of the thesis is the executive project of a building's monolithic reinforced concrete construction. It was elaborated basing upon the existing building project of the residential building located in the buildings' complex in Żoliborz district of the capital city of Warsaw. All the necessary materials were gained from the TMJ PROJECT company. Main objectives of the thesis were: research about monolithic reinforced concrete building and the mechanization of the tasks bound to it as well as creating the project of technology and organization of the construction's execution. First objective was completed throught the analysis of the formwork systems available on the market considering their destiny and functionality. Technical conditions for execution and acceptance of the reinforcement-bound tasks and placing the concrete mix were synthetically described. Also the possibilities of the mechanization of the tasks, which is supposed to support the tasks' execution on the construction site and beyond it, were presened. To achieve the second objective of the thesis, a few minor engineering tasks were made. Firstly the object was characterized by preparing the technical description of the building and the drawings of its construction were presented. Then the concept of the work's organization was shown, taking into account the division of the work into the working plots, sections and tacts. The following step was the design of framework system for the designated plots and each elements of the construction. In order to execute it, a software supporting framework designing by PERI was used. It allowed to plan the plots' organization and determine the order of executing the tasks. Also the technological-ogranizational calculations were performed, which included preparing bills of quantities for the concrete mix, reinforcing steel and calculating the staff expenses. After designing the brigades assigned to executing the tasks, a credible timetable in the form of Gantt's chart was created for the building. Thesis was finished with the summary and conclusions resulting of solved designing issues.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gabriel Bogacki (FCEMP) Gabriel Bogacki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wykonania monolitycznej konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego
Supervisor
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Anna Krawczyńska-Piechna (FCEMP/ICEn) Anna Krawczyńska-Piechna,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
monolityczne budownictwo betonowe, deskowanie systemowe, zbrojenie, mieszanka betonowa, mechanizacja robót, organizacja, harmonogram
Keywords in English
monolithic reinforced concrete building, framework system, steel reinforcement, concrete mix, work's mechanization, organization, timetable
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt wykonania monolitycznej konstrukcji żelbetowej budynku. Opracowano go w oparciu o projekt budowlany budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w zespole budynków w dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy. Potrzebne do opracowania materiały pozyskano od firmy TMJ PROJECT. Głównymi celami pracy dyplomowej było: przeprowadzenie studiów na temat monolitycznego budownictwa betonowego i mechanizacji robót z nim związanych oraz sporządzenie projektu technologii i organizacji wykonania monolitycznej konstrukcji budynku. Pierwszy cel zrealizowano poprzez analizę dostępnych na rynku systemów deskowań, z uwzględnieniem ich przeznaczenia i funkcjonalności. Syntetycznie opisano warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie prac zbrojarskich i układania mieszanki betonowej, a także przedstawiono możliwości mechanizacji robót żelbetowych, wspomagającej wykonywanie prac na placu budowy oraz poza nim. Aby osiągnąć drugi z celów pracy zrealizowano kilka mniejszych zadań inżynierskich. Po pierwsze scharakteryzowano obiekt budowlany przygotowując opis techniczny budynku oraz zaprezentowano jego konstrukcję na rysunkach. Następnie przedstawiono w sposób opisowy i graficzny koncepcję organizacji monolitycznych robót betonowych, uwzględniając przy tym podział na działki robocze, sekcje i takty. W kolejnym kroku zaprojektowano deskowania systemowe dla wyznaczonych działek i poszczególnych elementów konstrukcji. W tym celu skorzystano ze specjalistycznego oprogramowania wspomagającego projektowanie deskowań firmy PERI. Pozwoliło to zaplanować organizację działek roboczych i ustalić kolejność wykonywania robót. W pracy dokonano także obliczeń technologiczno-organizacyjnych, polegających na sporządzeniu przedmiarów mieszanki betonowej, stali zbrojeniowej oraz kalkulacji nakładów rzeczowych. Po zaprojektowaniu składu brygad do realizacji robót sporządzono wiarygodny harmonogramu prac MBB w postaci wykresu Gantta na przedmiotowym budynku. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami wynikającymi z rozwiązanych problemów projektowych i studialnych.
File
  • File: 1
    Gabriel Bogacki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11477

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d1c4fa40b07429dbc33f052dc0e7aa7/
URN
urn:pw-repo:WUT4d1c4fa40b07429dbc33f052dc0e7aa7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page