Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Role of VAT in incomes of governments budget

Justyna Klimek

Abstract

The subject of the thesis is a role of VAT in incomes of governments budget. All of the conclusions are based on data in Statistical Yearbooks of Polish Republic, a literature about finances and budget laws. The analised years are 2010 – 2014, and the groundbreaking moment was 2011, when the stake of VAT in Poland has changed. The thesis was divided on three parts. In first chapter there are problems linked with taxes in Poland – for example characteristic, function, rating of taxes and action of tax system. In the second chapter there is a characteristic of VAT. Moreover, tax layoffs and stakes effective in Poland and other countries of European Union, and also frauds and malpractices linked with paying this tax has been described. The essence of the problem in the subject is described in the third chapter. It shows how important VAT is in incomes of government’s budget. Analysis of the problem mainly affects Poland, but there are also appeals to another countries of European Union. Taxes are shown in the thesis as the most important source which fills in the budget. The confirmation of this fact is a statistic data – for example, in 2014 the income from taxes makes 89,9% of all the income of the budget, where the income from VAT makes 43,8% of all the incomes – it is 124 262 milions zloty. A tax from added value is a toned tax. Its stakes in European Union are about 15% - 27%. In Poland the basic stake is 23%. This is an indirect tax, which fills the budget massively. In every of analyzed years – 2010 -2014 income from VAT make more than 40% of all the incomes. In 2011 the stakes of VAT have changed. The stake raised from 22% to 23% and preferential stakes raised from 3% to 7% and 8%. VAT is a complicated tax. There are many frauds and malpractices linked with paying this tax in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Klimek (CESS) Justyna Klimek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola podatku VAT w dochodach budżetu państwa
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
system podatkowy, podatek od wartości dodanej, dochody budżetu państwa, podatnicy
Keywords in English
tax system, VAT, income of the budget, taxpayers
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest „Rola podatku VAT w dochodach budżetu państwa”. Wszelkie wnioski wysnute są na podstawie danych, znajdujących się w Rocznikach Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej, literaturze dotyczącej finansów publicznych oraz ustaw budżetowych. Analizie poddane zostały lata 2010 -2014, podczas których przełomowym momentem okazał się rok 2011, kiedy to nastąpiła zmiana stawek podatku VAT w Polsce. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszym rozdziale poruszone zostały zagadnienia związane z podatkami w Polsce obejmujące między innymi charakterystykę, funkcje, klasyfikację podatków oraz działanie systemu podatkowego. W drugim rozdziale zawarta jest charakterystyka podatku VAT. Ponadto, omówione zostały zwolnienia podatkowe oraz stawki obowiązujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a także oszustwa i nadużycia, które są związane z niepłaceniem tego podatku. Sedno problemu zawartego w temacie poruszona jest w rozdziale trzecim. Ukazuje on jak wielką rolę pełni VAT w dochodach budżetu państwa. Analiza dotycząca tego zagadnienia obejmuje głównie Polskę, jednak występują też odwołania do innych państw Unii Europejskiej. Podatki zostały ukazane w pracy, jako najważniejsze źródło, które zasila budżet Polski. Potwierdzeniem tego są dane statystyczne, gdzie przykładowo w 2014 roku odnotowano, że dochody z tytułu podatków stanowiły 89,9 % wszystkich dochodów budżetu państwa, w tym dochody z tytułu podatku VAT stanowiły 43, 8 % wszystkich dochodów tzn. 124 262 mln zł. Podatek od wartości dodanej jest podatkiem zharmonizowanym. Jego stawki w Unii Europejskiej oscylują w granicach 15 % - 27 %. W Polsce podstawowa stawka VAT wynosi 23 %. Jest to podatek pośredni, który w znacznym stopniu zasila budżet Polski. W każdym z analizowanych lat tj. 2010 – 2014 wpływy z tytułu podatku VAT przekraczają 40 % wszystkich dochodów. W 2011 roku stawki podatku VAT uległy zmianie. Stawka podstawowa wzrosła z 22 % do 23 %, stawki preferencyjne zaś z 3% do 5 % oraz z 7% do 8 %. VAT jest podatkiem skomplikowanym. W Polsce występuje dużo oszustw i nadużyć związanych z niepłaceniem tego podatku.
File
  • File: 1
    Rola podatku VAT w dochodach budżetu państwa - Justyna Klimek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11283

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4cf3091418814eaf870028e43b854f72/
URN
urn:pw-repo:WUT4cf3091418814eaf870028e43b854f72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page