Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organisation of the fruit and vegetables factory

Patryk Kosiński

Abstract

The aim of thesis is to develop a project of technology and organisation of the output building fruit and vegetables factory located in Koryciny village. The first part of the work contains general description of the investment, technical specifications and characteristics of structural and technological-material solutions. The next part is based on technical drawings and all documentation and consist a bill of quantities. The third part includes the composition of working brigades, schedule of overall construction, network model of works and employment. The last issue is the master plan for the site as well as selected questions concerning health and safety at the site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Kosiński (FCE) Patryk Kosiński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Technologia i organizacja wykonania robót budowlanych budynku produkcyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego
Supervisor
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4455
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Przedmiar, harmonogram, brygady, sieć zależności, organizacja,technologia.
Keywords in English
Bill of quantities, schedule, brigades, network model of works, organisation, technology.
Abstract in Polish
W przedmiotowej pracy opracowano projekt technologii i organizacji wykonania robót budowlanych budynku produkcyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanego we wsi Koryciny. Praca inżynierska zawiera ogólny opis techniczny inwestycji, rozwiązania technologiczno-materiałowe, przedmiar robót budowlanych, harmonogram ogólny realizacji inwestycji, pracy ludzi i maszyn, model sieciowy zależności pomiędzy czynnościami, plan zagospodarowania terenu budowy, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. W oparciu o sporządzone rysunki rzutów i przekrojów zaprojektowanego obiektu, sporządzono przedmiar robót budowlanych. Zawiera on spis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz przypisanymi im nakładami rzeczowymi robocizny, materiałów i maszyn. Dodatkowo określono składy brygad roboczych wraz z czasem trwania poszczególnych czynności oraz całkowity czas trwania budowy. W ramach pracy określono wzajemne powiązania czasowe pomiędzy czynnościami, które uwzględniono w modelu sieciowym. W celu umożliwienia stałego monitorowania przebiegu prac na budowie oraz kontrolowania ewentualnych odstępstw od przewidywanych terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, Sporządzono również harmonogram ogólny budowy umożliwiający monitorowanie i kontrolę zgodności prac z wyznaczonym harmonogramem. Dodatkowo, opracowano harmonogram zatrudnienia poszczególnych brygad roboczych i pracy maszyn. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że łączny czas realizacji inwestycji wyniósł 142 dni. Zaprojektowano plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem odpowiednich powierzchni składowisk oraz warunków składowania materiałów. Opracowano również plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska-Patryk Kosiński-251862.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ca7aabca4f7408f96859a0fb18ab57f/
URN
urn:pw-repo:WUT4ca7aabca4f7408f96859a0fb18ab57f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page