Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mechanical methods of pyrolytic char enhancing

Michał Jeromkin

Abstract

This work was performed under a major research project NCBiR (Demonstrator). In this project investigation has been conducted about enhancing solid product of a waste tyres pyrolysis - pyrolytic soot (char). The paper consists of a literature review concerning the pyrolysis process, as well as different methods of char enhancement, its properties and possibilities of its practical use. Studies about mechanic methods of enhancing this soot, including sieving, milling and granulation were done as a part of this work. Research of purifying char from a metal pollutions and fractionation were made with a laboratory set of sieves for the sieve analysis. Shredding of soot through grinding was implemented under laboratory conditions in ball mill made by FRITSCH company, mainly with dry method. Proper shredding and uniformity of a pyrolytic char is a starting point for the practical use of the char - for example, as a substitute for technical soot, as a precursor of adsorbents or just granulation. Initial research of granulation consisted of making a tablets of soot using a pelleting press. As a binder was used the waste stream pyrolytic tar dissolved proportionally in heavy oil from pyrolysis. It was proved that grinded char with a suitable amount of binder allows to form good quality tablets, showing the direction of further soot granulation. This work is a starting point for further work on mechanical methods and equipment selection for enhancing soot under industrial.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jeromkin (FCPE) Michał Jeromkin,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Mechaniczne metody uszlachetniania sadzy popirolitycznej
Supervisor
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
32
Internal identifier
DICHP-2476
Reviewers
Paweł Gierycz (FCPE/DSP) Paweł Gierycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
piroliza, zużyte opony samochodowe, mechaniczne uszlachetnienie, sadza popirolityczna, oczyszczanie, mielenie, przesiewanie, granulacja, lepiszcz
Keywords in English
pyrolysis, waste tyres car, mechanical enhancement, pyrolytic char, purifying, grinding, sieving, granulation, binder
Abstract in Polish
Niniejsza praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego NCBiR (Demonstrator). W ramach tego projektu prowadzone były między innymi badania uszlachetniania produktu pirolizy opon samochodowych - sadzy popirolitycznej (karbonizatu). Zakres pracy inżynierskiej obejmuje dokonanie przeglądu literaturowego obejmującego proces pirolizy, a także metody uszlachetniania sadzy, jej właściwości oraz możliwości jej praktycznego wykorzystania. Przeprowadzono wstępne badania laboratoryjne dotyczące takich mechanicznych metod uszlachetniania sadzy popirolitycznej jak przesiewanie, mielenie oraz granulacja. Badania oczyszczania sadzy z zanieczyszczeń metalowych oraz frakcjonowania prowadzono w zestawie sit laboratoryjnych w ramach analizy sitowej. Rozdrabnianie sadzy poprzez mielenie realizowano w warunkach laboratoryjnych w planetarnym młynku kulowym firmy FRITSCH, głownie metodą suchą. Dobre rozdrobnienie sadzy popirolitycznej i ujednolicenie jej postaci stanowi punkt wyjścia do szeregu praktycznych zastosowań karbonizatu – na przykład jako substytutu sadzy technicznej, jako prekursora adsorbentów czy tez granulacji. Wstępne badania granulacji obejmowały przeprowadzenie prób tabletkowania sadzy z wykorzystaniem praski tabletkującej. Jako tzw. lepiszcze wykorzystano odpadowy strumień smoły popirolitycznej rozpuszczony w odpowiedniej proporcji w oleju ciężkim z pirolizy. Okazało się, że zmielony karbonizat z dodatkiem odpowiedniej ilości lepiszcza pozwala na formowanie tabletek o dobrej trwałości, co wskazuje kierunek dalszych technicznych prób granulacji sadzy. Niniejsza praca stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad mechanicznymi metodami i doborem aparatury do uszlachetniania sadzy w warunkach przemysłowych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Michał Jeromkin.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8944

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c6a9fef837d4b879afab228e638ce77/
URN
urn:pw-repo:WUT4c6a9fef837d4b879afab228e638ce77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page