Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organisation of public administration structures in the Second Polish Republic

Michał Gierej

Abstract

This bachelor is about creation and progresive developement of Polish administration structure after the World War I. The first champter is about pollitical and administrarative structure on the polish land under 3 occupations zone : Austrian's, German's and Russian's. The next champter is about how Poland reclaimed the independence. It is about creation of the first central authorites and how organisation of central authorites changed during the period of 1918-1939. The last 2 issiuses in this chapter are about creation and changed in structure of polish police and armed forces. The last chapter is about organisation of teritorial administration and polish administration of education.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Gierej (FASS) Michał Gierej,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Etapy organizacyjne struktur administracji publicznej w II RP
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Administracja, II RP, centralna, siły zbrojne, policja, edukacja
Keywords in English
administration, second Polish Republic, armed forces, police, education
Abstract in Polish
Praca dotyczy powstania oraz stopniowego rozwoju struktur administracyjnych w powstałym po I Wojnie Światowej państwie Polskim. Pierwszy rozdział ukazuję sytuację polityczną i administracyjną na obszarach przyszłej II RP pod trzeba zaborami : Austriackim, Niemieckim i Rosyjskim. Ukazane w nim zostały relacje jakie zachodziły pomiędzy władzą centralną władz zaborczych, a społeczeństwem polskim. Ponadto pokazana została w jakim stopniu Polacy dostali możliwość autonomicznego decydowania o losach ich ziemi i jak te relacje zmieniały się na przestrzeni lat pod wpływem różnych zdarzeń politycznych, do których jako najważniejszych zaliczyć można było Powstanie Listopadowe oraz Powstanie Styczniowe. Kolejny rozdział pracy dotyczy takich zagadnień jak - w jaki sposób władza została fizycznie odzyskana, jakie instytucje były pierwszymi organami władzy centralnej, oraz jakie były ich pierwsze decyzje polityczno - administracyjne. W tym rozdziale wskazane i opisane zostały najważniejsze dokumenty dotyczące ustroju państwa oraz relacji pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, a także relacji między tymi władzami a obywatelami kraju. Tymi dokumentami były Konstytucję. Dalsza cześć tego rozdziału dotyczyła już szczegółowego opisania organów władzy centralnej na przestrzeni lat. Został również ukazany i opisany resortowy podział rządu. Ostatnimi dwoma zagadnieniami poruszonymi w tym rozdziale było powstanie oraz stopniowy rozwój Policji Państwowej oraz Polskich sił zbrojnych. Omówione tutaj zostały w jaki sposób już w czasie I Wojny Światowej tworzyły się zalążki tych struktur, jak one powstały, oraz ich rozwój administracyjny w poszczególnych latach. Trzeci rozdział dotyczy takich spraw jak rozwój administracji terytorialnej. Opisane tutaj zostały organy, ich relacje z innymi organami centralnymi lub samorządowymi oraz ich kompetencje w zakresie władzy terytorialnej na przestrzeni lat. W rozdziale tym poruszona została jeszcze sprawa administracji szkolnictwa. Pokazane tutaj zostały ramy administracji szkolnictwa pod zaborami oraz ich wpływ na administracje tej dziedziny już w niepodległej Polski. Następnie pokazana została organizacja i stopniowy rozwój administracji szkolnictwa na obszarach II RP.
File
  • File: 1
    praca_pL_WAiNS_PW_2016_Gierej_Michal_244491.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c6141359e3144baa645ec02a05cba37/
URN
urn:pw-repo:WUT4c6141359e3144baa645ec02a05cba37

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page