Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical concept of the drainage system in the building plot located in Warsaw at the Dolna Street

Karol Kowalski

Abstract

The purpose of this work is to design a rainwater drainage system that is to be located on a plot at ul. Dolna in Warsaw. On the plot, the investor plans to build a large-area store with a warehouse and a parking lot in the area belonging to the plot. The designed drainage system was developed in accordance with the requirements of the Construction Law together with the applicable regulations, standards and principles of technical knowledge. To fulfill the assumptions of the project, the most optimal technological solutions as well as materials and devices were used. The content of the work is as follows: technical description of the drainage system, hydraulic calculations, characteristics of individual elements of the drainage system, drainage options, analysis and selection of the appropriate drainage method, bill of quantities and BIOZ information on the design of the network. The first part of the work contains information about the location and the characteristics of the plot for which the drainage system is designed. Information on the climatic and soil conditions in the area is also included. Then, hydraulic calculations are presented, which are necessary in the selection of appropriate materials and devices included in the designed system. These calculations made it possible to select appropriate pipes, wells, separators and settling tanks, which were used in the presentation of variants of the proposed system design. At the end of this part of the work individual variants are analyzed and the best solution is chosen. The second part of the work is a drawing part. It contains a description of the exemplary elements used in the drainage system together with their diagrams and plot development plan along with the designed drainage system. The third part of the work contains information on the subject of the construction works together with the BIOZ information. After analyzing the available solutions, adopting appropriate values ​​and meeting the required standards, a draft rainwater drainage system was developed that also meets the required goals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Kowalski (FEE) Karol Kowalski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt techniczny systemu odwadniającego dla działki budowlanej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Dolnej
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Łukasz Mateusz Szarek (FEE/DHEH) Łukasz Mateusz Szarek,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
drenaż, separator, osadnik, studzienka, woda deszczowa, skrzynki rozsączające, rysunki, schematy, woda, deszcz, centrum handlowe, parking
Keywords in English
drainage, separators, settlement tank, manhole, rainwater, stormboxes, drawings, schema, water, rain, shopping mall, parking
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest projekt systemu odprowadzającego wodę deszczową, który ma znajdować się na działce przy ulicy Dolnej w Warszawie. Na działce, inwestor planuje zbudować sklep wielkopowierzchniowy z magazynem oraz parking na terenie przynależnym do działki. Zaprojektowany system odwodnienia został opracowany według wymagań ustawy Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Do spełnienia założeń projektu, zostały wykorzystane najbardziej optymalne rozwiązania technologiczne jak i materiały oraz urządzenia. Zawartość pracy jest następująca: opis techniczny systemu odwodnienia, obliczenia hydrauliczne, charakterystyka poszczególnych elementów systemu odwodnienia, warianty odwodnienia, analiza i wybór odpowiedniej metody odwodnienia, przedmiar robót oraz informacja BIOZ w zakresie budowy projektowanej sieci. Pierwsza część pracy zawiera informacje odnośnie lokalizacji oraz charakterystykę działki dla której system odwodnienia jest projektowany. Zawarte są w tym również informacje odnośnie warunków klimatycznych i glebowych na jej terenie. Następnie są przedstawione obliczenia hydrauliczne, które są niezbędne przy doborze odpowiednich materiałów jak i urządzeń wchodzących w skład projektowanego systemu. Te obliczenia pozwoliły na dobranie odpowiednich rur, studzienek, separatorów i osadników, które zostały wykorzystane w przedstawieniu wariantów rozwiązania projektowanego systemu. Na końcu tej części pracy poszczególne warianty są analizowane i najlepsze rozwiązanie jest wybrane. Druga część pracy jest częścią rysunkową. Zawiera opis przykładowych wykorzystanych elementów systemu odprowadzania wody wraz z ich schematami oraz plan zagospodarowania działki wraz z zaprojektowanym systemem odwodnienia. Trzecia część pracy zawiera informacje dotyczące przedmiaru robót budowlanych wraz z informacją BIOZ. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań, przyjęciu odpowiednich wartości oraz spełnieniu wymaganych norm, powstał projekt systemu odprowadzającego wodę deszczową, który spełnia również wymagane cele.
File
  • File: 1
    Kowalski_Karol.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32843

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c1f36e8848a4f84a4be7c7dc7c14f39/
URN
urn:pw-repo:WUT4c1f36e8848a4f84a4be7c7dc7c14f39

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page