Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of changes in the organization of the packing hall in Company Bimiz Produkt Ltd

Monika Patrycja Kruczek

Abstract

The subject of engineering work: The project of changes in the organization of the packing hall in Company Bimiz Produkt Ltd. The topic of the project was chosen due to author’s interest in food production. The author is employed in the Bimiz Produkt Company and it’s important for him to develop the company and improve it is financial condition. By creating a project, the author intends to expand his knowledge in the field of food production and technologies used in it. The aim of the engineering work is to increase the profit of the BIMIZ Produkt company by 2% per annum, increasing the efficiency by 40% per annum and technological development throughout the purchase of a weight dispenser and pallet wrapper, which will improve the production process and improve the working environment. The project concerns a company from the food sector engaged in the production of frozen vegetables and fruits. The project includes a plan to change the organization of the packing hall, which will be enlarged. Two machines will be purchased for the production line located on the packing hall in order to increase the automation of production processes in the company. The methods used in the project are: SWOT-TOWS Analysis, Porter's Five Forces, BCG Matrix, and Hax-Majluf Matrix. The author has also made a life cycle of technology, assessment of the technology portfolio, balanced scorecard methodology, project implementation schedule and packaging plans. The results that will be obtained after the introduction of the project are: increasing the company's profit by 2% per annum, increased production by 40% per year, greater automation of production processes, faster ordering process, reduced production time of fruit / vegetable batches, savings resulting from employment, less use of foil for wrapping pallets and reducing the amount of sick leave. Additional lighting of the packing hall will be installed, additional space for pallets and machines will be created. The project consists of seven chapters, these are: 1. Introduction, 2. Theoretical aspect, 3. Analysis of the enterprise in its environment, 4. Formulation of the project task, 5. Project of changes in the organization of the packing hall, 6. Summary and 7. Bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Patrycja Kruczek (FoM) Monika Patrycja Kruczek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt zmian organizacji pakowni towarów w przedsiębiorstwie Bimiz Produkt sp. z o.o
Supervisor
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: pakownia, produkcja, zmiana, zmiana organizacyjna.
Keywords in English
Keywords: packing hall, production, change, organizational change.
Abstract in Polish
Temat pracy inżynierskiej: Projekt zmian organizacji pakowni towarów w przedsiębiorstwie Bimiz Produkt Sp. z o. o. Temat projektu został wybrany ze względu na zainteresowanie autora projektu produkcją spożywczą. Autor jest zatrudniony w firmie Bimiz Produkt i ważną dla niego kwestią jest rozwój firmy oraz poprawa kondycji finansowej. Autor poprzez stworzenie projektu zamierza poszerzyć swoją wiedzę z zakresu produkcji spożywczej i zastosowanych w niej technologii. Celem pracy inżynierskiej jest zwiększenie zysku przedsiębiorstwa Bimiz Produkt o 2% w skali roku, zwiększenie wydajności o 40% w skali roku oraz rozwój technologiczny poprzez zakup dozownika wagowego i owijarki do palet, które usprawnią proces produkcji, a także poprawa warunków środowiska pracy. Projekt dotyczy przedsiębiorstwa z sektora spożywczego zajmującego się produkcją mrożonych warzyw i owoców. W projekcie zawarty jest plan zmiany organizacji pakowni, która zostanie powiększona. Do linii produkcyjnej znajdującej się na pakowni zakupione zostaną dwie maszyny w celu zwiększenia automatyzacji procesów produkcyjnych w firmie. Wykorzystane w projekcie metody to: Analiza SWOT-TOWS, Analiza 5 sił wg Michaela Portera, Macierz BCG, Macierz Haxa-Majlufa. Autor wykonał także cykl życia technologii, ocenę portfela technologii, zbilansowaną kartę wyników, harmonogram wdrożenia projektu oraz plany pakowni. Wyniki, które zostaną uzyskane po wprowadzeniu projektu to: zwiększenie zysku przedsiębiorstwa o 2% w skali roku, zwiększona o 40% w skali roku wydajność produkcji, większa automatyzacja procesów produkcyjnych, szybsza realizacja zamówień, skrócony czas produkcji partii owoców/ warzyw, oszczędności wynikające z zatrudnienia, mniejszego zużycia folii do owijania palet i redukcji ilości zwolnień lekarskich. Zamontowane zostanie także dodatkowe oświetlenie pakowni, powstaną dodatkowe miejsca na palety i maszyny. Projekt składa się z siedmiu rozdziałów, są to: 1. Wprowadzenie, 2. Aspekt teoretyczny, 3. Analiza przedsiębiorstwa w jego otoczeniu, 4. Sformułowanie zadania projektowego, 5. Projekt zmian organizacji pakowni, 6. Podsumowanie i 7. Bibliografia.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Kruczek_Monika_272261.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17642

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c1c4c8c6f344659bb8e6d5e3ee61271/
URN
urn:pw-repo:WUT4c1c4c8c6f344659bb8e6d5e3ee61271

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page