Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project means of transport for the city

Piotr Mateusz Rekuć

Abstract

Thesis was to implementation of the project means of transport for the city of Słupsk and its nearest surroundings (communal village Kobylnica). For this, first the system of public transport was made more convenient for residents, but at the same time optimal for the city budget. Then, on the lines of communication had to make the appropriate means of transport in terms of capacity and operational costs and environmental impact. In the theoretical part of the work presented the characteristics of the means of transport for cities of all sizes. First they came to the presentation of their classification in terms of functional and technical. Then lists the characteristics of the means of transport that determine the rational scope of their application and indicate their average figures for the corresponding vehicles. Then described the scope of the most important means of transport. In the practical part was first described the characteristics of urban, transport and demographic (including sources and destinations inhabitants) Słupsk. Then he presented the communication system which currently serves the city. They began by describing what means of transport to move around the city, and then presented and evaluated communication lines and busses it supports. Another element of the practical part was to propose their solutions in the field of transport and transport support it. This was done on the basis of appropriate calculations passenger flows in the city. For this purpose, it divided the city into regions communication with different population density and population assigned to them from the streets in the city that are located within their borders. The next step was an appropriate arrangement of the stops in Słupsk and Kobylnica and the appointment of the network communication lines. Passengers of the region assigned to stops, where the rays reaching it included, and then stops passengers assigned to the lines of communication depending on the goals and how attractive travel destinations they arrive. Based on the number of passengers on the lines of communication and selected them running calculated frequency of each line. With the frequency of running and calculated travel time course of the line can be determined how much of the rolling stock is needed to support it. It also issued a timetable for a line through the execution of the first graph of traffic and timetable in the form of tablets for one of the stops on the route.. At the end of this chapter the proposed solutions was compared to the state existing in the city. The last element of the work summary and conclusions. It summarizes what has been the work performed and the conclusions drawn implications for public transport the city have proposed changes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Mateusz Rekuć (FT) Piotr Mateusz Rekuć,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt środków transportu dla wybranego miasta
Supervisor
Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
komunikacja miejska, transport publiczny, środki transportu, układ komunikacyjny, autobusy, Słupsk, rozkład jazdy
Keywords in English
public transport, means of transport, communication system, buses, Słupsk, timetable
Abstract in Polish
Praca dyplomowa polegała na wykonaniu projektu środków transportu dla miasta Słupsk i jego najbliższych okolic (wieś gminna Kobylnica). W tym celu najpierw zmieniono układ komunikacji miejskiej na bardziej dogodniejszy dla mieszkańców, ale przy tym optymalny dla budżetu miasta. Następnie na linie komunikacyjne należało wprowadzić odpowiednie środki transportu pod względem zdolności przewozowej oraz kosztów ich eksploatacji i oddziaływania na środowisko. W części teoretycznej pracy przedstawiano charakterystykę środków transportu dla miast różnej wielkości. Najpierw zaczęto od przedstawienia ich klasyfikacji pod względem funkcjonalnym oraz technicznym. Następnie wymieniono cechy środków transportu decydujące o racjonalnym zakresie ich stosowania i podana ich uśrednione dane dla odpowiednich pojazdów. Potem opisano zakres stosowania najważniejszych środków transportu miejskiego. W części praktycznej została najpierw opisana charakterystyka urbanistyczna, transportowa i demograficzna (w tym źródła i cele podróży mieszkańców) Słupska. Potem przedstawiono układ komunikacyjny jaki obecnie obsługuje miasto. Zaczęto od opisania jakie środki transportu poruszają się po mieście, a następnie przedstawiono i oceniono linie komunikacyjne oraz tabor autobusowy je obsługujący. Kolejnym elementem części praktycznej było zaproponowanie swoich rozwiązań w zakresie układu komunikacji miejskiej i środków transportu ją obsługujących. Dokonano tego na podstawie odpowiednich obliczeń potoków pasażerskich w mieście. W tym celu podzielono miasto na rejony komunikacyjny o różnej gęstości zaludnienia i przyporządkowano do nich ludność z ulic w mieście, które znajdują się w ich granicach. Kolejnym krokiem było odpowiednie rozmieszczenie przystanków na terenie Słupska i Kobylnicy oraz wyznaczenie sieci linii komunikacyjnych. Pasażerów z danego rejonu przyporządkowano do przystanków, których promienie dojścia go obejmowały, a następnie z przystanków przydzielono pasażerów do linii komunikacyjnych zależnie od tego do jak atrakcyjnych celów i kierunków podróży one dojeżdżają. Na podstawie ilości pasażerów na liniach oraz wybranych środków komunikacyjnych na nich kursujących obliczono częstotliwość kursowania dla każdej linii. Z częstotliwości kursowania oraz obliczonego czasu przejazdu kursu danej linii można wyznaczyć ile taboru jest potrzebnych do jej obsługi. Sporządzono również rozkład jazdy dla jednej linii poprzez wykonanie najpierw wykresu ruchu, a następnie rozkładu jazdy w formie tabliczki dla jednego z przystanków na jej trasie. Na końcu tego rozdziału porównano proponowane rozwiązania ze stanem istniejącym w mieście. Ostatnim elementem pracy są podsumowania i wnioski. Podsumowano co udało się w pracy wykonać i wyciągnięto wnioski jakie skutki dla transportu publicznego miasta mają proponowane zmiany.
File
  • File: 1
    Piotr Rekuć - Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10129

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4bd85e520fed43e888ffa4ff9dcb18df/
URN
urn:pw-repo:WUT4bd85e520fed43e888ffa4ff9dcb18df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page