Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System wspomagający zgłaszanie nagłych wypadków

Zuzanna Magierska, Michał Adam Kortała, Marcin Jachacy

Abstract

The subject of this work is to improve the handling of emergency calls through adedicated IT system. The problem of the currently functioning solution is the GSMlocation and inaccurate identification of the caller as the person to whom the number fromwhich the call was dialed is registered. Another problem may be obtaining informationabout an accident from people under the influence of strong emotions.As part of the solution, an IT system consisting of four main components was created:a web application, a mobile application, a server providing a data access interface anda database. Both client applications communicate with the server that performs actualoperations on the data contained in the database.The presented system limits the occurrence of problems present in the current solution.Reports made by the mobile application are supplemented with the user’s GPS location,if agreed. In addition, along with the report, the application provides the emergencyservice operator with data previously entered by the user. The provided data may includepersonal data of the user of the mobile application, a list of his diseases and medications.Another function is to inform registered volunteers who are qualified to provide first aidabout applications in their area. This feature gives you the opportunity to get first aidbefore the arrival of an ambulance, which significantly increases chances of survival.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Zuzanna Magierska (WMiNI) Zuzanna Magierska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Michał Adam Kortała (WMiNI) Michał Adam Kortała Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Marcin Jachacy (WMiNI) Marcin Jachacy Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Tytuł w języku polskim
System wspomagający zgłaszanie nagłych wypadków
Promotor
Janusz Rafałko (WMiNI/ZSMPW) Janusz Rafałko Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Jednostka prowadząca
Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Janusz Rafałko (WMiNI/ZSMPW) Janusz Rafałko Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Agnieszka Jastrzębska (WMiNI/ZSMPW) Agnieszka Jastrzębska Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Janusz Rafałko (WMiNI/ZSMPW) Janusz Rafałko Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Agnieszka Jastrzębska (WMiNI/ZSMPW) Agnieszka Jastrzębska Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Agnieszka Jastrzębska (WMiNI/ZSMPW) Agnieszka Jastrzębska Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI) Janusz Rafałko (WMiNI/ZSMPW) Janusz Rafałko Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy (WMiNI/ZSMPW)Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Słowa kluczowe w języku polskim
aplikacja mobilna, aplikacja webowa, mapa, pierwsza pomoc, zdarzeniemedyczne
Słowa kluczowe w języku angielskim
first aid, map, medical accident, mobile application, web applicaton
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem niniejszej pracy jest usprawnienie obsługi zgłoszeń nagłych wypadków nanumery alarmowe poprzez dedykowany system informatyczny. Problemem obecnego roz-wiązania są lokalizacja GSM oraz niedokładna identyfikacja dzwoniącego poprzez osobę,na którą zarejestrowany jest numer, z którego wykonane zostało połączenie. Kolejnymutrudnieniem jest pozyskiwanie informacji na temat zdarzenia od osób będących podwpływem silnych emocji.W ramach rozwiązania wytworzono system informatyczny składający się z czterechgłównych komponentów: aplikacji webowej, aplikacji mobilnej, serwera udostępniającegointerfejs dostępu do danych oraz bazy danych. Obie aplikacje klienckie komunikują się zserwerem, który dokonuje faktycznych operacji na danych zawartych w bazie.Prezentowany system ogranicza występowanie obecnych problemów w aktualnym rozwią-zaniu. Zgłoszenia wykonywane przez aplikację mobilną uzupełnione są o lokalizację GPSużytkownika, jeśli zostanie na to wyrażona zgoda. Dodatkowo wraz ze zgłoszeniem aplika-cja dostarcza operatorowi pogotowia dane wprowadzone wcześniej przez użytkownika. Wskład omówionych danych mogą wchodzić dane osobowe użytkownika aplikacji mobilnej,spis jego chorób oraz przyjmowanych leków. Kolejną funkcjonalnością jest informowaniezarejestrowanych wolontariuszy — posiadających odpowiednie kwalifikacje do udzielaniapierwszej pomocy — o zgłoszeniach w ich okolicy. Funkcja ta daje możliwość uzyskaniapierwszej pomocy przed przyjazdem pogotowia, co znacząco zwiększa szanse na przeżycie.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 29605

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4bc801138a684c36a0b879e5d5fa9863/
URN
urn:pw-repo:WUT4bc801138a684c36a0b879e5d5fa9863

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony