Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual project of an ICE engine operated trigeneration system based on the example of system applied in Multifunctional Office and Conferencing Center in Minsk in Belarus

Monika Klaudia Bińkowska

Abstract

Bachelor Diploma Thesis titled “Conceptual project of an ICE engine operated trigeneration system based on the example of system applied in Multifunctional Office and Conferencing Center in Minsk in Belarus” written by Monika Bińkowska consists of three parts. In the first part, the issue of Combined Cooling, Heating and Power (CCHP), so-called trigeneration, was presented. The decisive factors of implementation trigeneration systems, based on two operation strategies: TDM and EDM were described. Furthermore, advantages of applying trigeneration with comparison to the conventional heat and electricity generation and cogeneration were pointed out. Subsequently, two divisions of trigeneration systems were made: first one based on prime mover used (gas turbine, Stirling engine, fuel cell, organic Rankine cycle, reciprocating engine) and the second one based on cooling technology (absorption chiller, adsorption chiller, centrifugal chiller). Exploitation principles of such systems and overview schemes were depicted. Additionally, the author gave a description of a work principle of absorption heat pump, which is often used in trigeneation systems. This section ends with review of support mechanisms for trigeneration technology introduced in the world, with the main focus put on European countries. The second part of the thesis provides a closer look on analyzed trigeneration system that will be applied in Multifunctional Office and Conferencing Center in Minsk, Belarus. At the beginning, the installation with a review of devices used, was described. Afterward, assumptions were discussed and mathematical dependencies, by which the calculations were made, were presented. Further a review of working media flowing through the devices used in analyzed model, centered on their parameters and dependencies needed to calculate their mass flows, were set out. The third section comprises analysis of exploitation of a trigeneration model within a year. The average demand for power, heating and cooling in particular months of Multifunctional Office and Conferencing Center was presented. Next, author analyzed changes of the trigeneration system machines’ load factors and the dynamics of system’s fuel demand (natural gas) within a year was depicted. The last part of thesis is the summary of results obtained during trigeneration system’s analysis and conclusions. Attention was drawn to assumptions made and their inadequacy. At the end, solutions that might help to gain a more precise image of issue of exploitation of trigeneration system were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Klaudia Bińkowska (FPAE) Monika Klaudia Bińkowska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny układu trójgeneracyjnego z wykorzystaniem silników tłokowych na przykładzie układu zastosowanego w wielofunkcyjnym centrum biurowo-konferencyjnym w Mińsku na Białorusi
Supervisor
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
64
Internal identifier
MEL; PD-3513
Reviewers
Marcin Wołowicz (FPAE/IHE) Marcin Wołowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
układ trójgeneracyjny, silnik tłokowy, technologie chłodzenia
Keywords in English
the trigeneration system, reciprocating engine, cooling technologies
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pt. „Projekt koncepcyjny układu trójgeneracyjnego z wykorzystaniem silników tłokowych na przykładzie układu zastosowanego w Wielofunkcyjnym Centrum Biurowo – Konferencyjnym w Mińsku na Białorusi” podzielona jest na trzy części. W pierwszej części pracy przedstawiono zagadnienie skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu tzw. trójgeneracji. Opisano czynniki decydujące wprowadzenie układów trójgeneracyjnych z uwzględnieniem dwóch strategii pracy źródła trójgeneracyjnego: PZE i PZC. Przedstawione zostały także zalety zastosowania trójgeneracji w porównaniu z konwencjonalną produkcją ciepła i prądu oraz kogeneracją. Następnie dokonano podziału układów trójgeneracyjnych ze względu na zastosowane źródło napędu (turbina gazowa, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, organiczny cykl Rankine’a, silnik tłokowy) oraz ze względu na zastosowaną technologię chłodzenia (chłodziarki absorpcyjne, chłodziarki adsorpcyjne, chłodziarki sprężarkowe). Przestawiono zasady działania poszczególnych urządzeń wraz ze schematami poglądowymi. Następnie opisano zasadę pracy absorpcyjnej pompy ciepła, która często aplikowana jest w układach trójgeneracyjnych. Na koniec części pierwszej dokonano przeglądu metod wsparcia dla technologii trójgeneracji wprowadzonych na świecie, skupiając się głównie na krajach europejskich. Druga część pracy jest przedstawieniem analizowanego układu trójgeneracyjnego, który ma być wprowadzony w Wielofunkcyjnym Centrum Biurowo – Konferencyjnym w Mińsku na Białorusi. Na początku opisano instalację, przedstawiając przegląd urządzeń wchodzących w jej skład. Następnie omówiono wprowadzone założenia układu trójgeneracyjnego. Na koniec części drugiej przestawiono zależności matematyczne, za pomocą których wykonano obliczenia. Dodatkowo dokonano przeglądu czynników roboczych przepływających przez urządzenia zastosowane w analizowanym modelu, skupiając się na przedstawieniu ich parametrów, a także zależności matematycznych potrzebnych do wykonania obliczeń ich przepływów masowych. Trzecia część zawiera analizę pracy modelu trójgeneracyjnego w przeciągu roku. Przedstawione zostały średnie zapotrzebowania Wielofunkcyjnego Centrum Biurowo - Konferencyjnego na energię elektryczną, ciepło i chłód na poszczególne miesiące. Następnie zanalizowano zmiany współczynników obciążenia maszyn wchodzących w skład układu trójgeneracyjnego oraz została zobrazowana dynamika zmian średniego zużycia paliwa zasilającego układ (gaz ziemny) w przeciągu roku. Pracę kończy podsumowanie wyników uzyskanych podczas analizy pracy układu trójgeneracyjnego oraz wnioski. Zwrócono uwagę na założenia przyjęte do analizy oraz ukazano ich niedoskonałość. Na koniec przedstawiono rozwiązania, mogące przyczynić się do dokładniejszego opisu zagadnienia pracy układu trójgeneracyjnego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Monika Bińkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9168

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4bbab341e8ca4200a343277d67d8b208/
URN
urn:pw-repo:WUT4bbab341e8ca4200a343277d67d8b208

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page