Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of electric vehicles usage as system electric energy storages in Poland

Marcin Michał Rowicki

Abstract

Subject of this diploma work is analysis of electric vehicles’ batteries usage as electric energy storages in Poland. This concept is known as Vehicle-To-Grid (V2G). This work is focused on the advantages of the idea, as well as current state of electrical energy storages. Also, major problems in developing this concept have been identified, and have been proposed potential ways of overcoming them. In the first chapter, it was explained why such subject was examined. Second shows, what Vehicle-To-Grid is – it explains potential role of energy storages in electroenergetic systems, reviews current state of development of energy storage technologies, and shows potential components of V2G – state of electromobility development and virtual plant technology. Third chapter focuses on developing Vehicle-To-Grid in Poland – national ideas for electromobility development have been discussed, Polish energy mix has been characterised and it shows, what benefits can emerge from establishing an V2G service in 2025, depending on 4 various scenarios. Work has been mainly focused on showing opportunities, how proposed solution could help meet peak power demand in Polish electroenergetic system. Fourth chapter analyses potential barriers, which can occur during establishing Vehicle-To-Grid. It discusses technical difficulties, resulting from infrastructural needs (e.g. two-way charging points, their large number required and throughput of lowest voltage power lines), law barriers and challenges, which come from managing and communicating such big and scattered service. Fifth chapter is a summary of work, showing its main thoughts, thesis and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Michał Rowicki (FPAE) Marcin Michał Rowicki,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza wykorzystania w warunkach polskich pojazdów elektrycznych jako sieciowych magazynów energii
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
39
Internal identifier
MEL; PD-4965
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
samochody elektryczne, elektromobilność, magazynowanie energii, vehicle-to-grid, V2G, system elektroenergetyczny, zapotrzebowanie na moc szczytową
Keywords in English
electric vehicles, electromobility, energy storage, vehicle-to-grid, V2G, electroenergetic system, peak power demand
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza wykorzystania w polskich warunkach koncepcji magazynowania energii w akumulatorach pojazdów elektrycznych, znana w literaturze jako Vehicle-To-Grid (V2G). W pracy przeanalizowano dostępne obecnie technologie magazynowania energii, skupiono się na korzyściach płynących z zastosowania koncepcji oraz zidentyfikowano przeszkody stojące na drodze rozwoju i zaproponowano potencjalne ich rozwiązania. W pierwszym rozdziale wytłumaczono motywacje autora co do podjęcia tematu. W drugim przedstawiono, skąd pojawił się pomysł na Vehicle-To-Grid. Omówiono, jaką rolę mogą pełnić magazyny energii w systemie elektroenergetycznym, przejrzano znane obecnie technologie magazynowania pod kątem ich poziomu rozwoju, a także przedstawiono koncepcję V2G oraz jej składowe – stan rozwoju elektromobilności oraz technologię wirtualnych elektrowni. W rozdziale trzecim przedstawiono pomysł realizacji V2G w polskich warunkach – omówiono krajowe pomysły oraz plany dotyczące elektromobilności, scharakteryzowano polski system elektroenergetyczny oraz pokazano, jakie korzyści wiązałyby się z wprowadzeniem magazynowania energii w bateriach samochodów elektrycznych do roku 2025, wg 4 różnych scenariuszy. Skupiono się przede wszystkim na możliwości, w jaki sposób proponowane rozwiązanie mogłoby przyczynić się do pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc krajowego systemu elektroenergetycznego. Rozdział czwarty to analiza potencjalnych przeszkód, mogących wystąpić przy wprowadzeniu Vehicle-To-Grid. Omówiono przeszkody techniczne, wynikające z wymagań infrastrukturalnych (do których zaliczają się np. dwustronne ładowarki, wymagana duża ich liczba oraz przepustowość sieci dystrybucyjnych najniższych napięć), przeszkody legislacyjne oraz wyzwania, jakie wiążą się z zarządzaniem i komunikacją z usługą rozproszoną na dużym terenie. Piąty rozdział jest podsumowaniem, wyciągającym główne myśli pracy oraz przedstawiającym płynące z niej wnioski.
File
  • File: 1
    Marcin_Rowicki_Praca_inżynierska_2019_01_24.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31318

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4baefd6143ab486ab65cc9a3584878b0/
URN
urn:pw-repo:WUT4baefd6143ab486ab65cc9a3584878b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page