Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of SIEM system for company Mobile4 Pro Sp. z o.o

Jakub Pawlak

Abstract

SIEM class system is a comprehensive solution designed for analysing and management of IT security in an enterprise. SIEM is a technology which supports detection of IT threats and provides mechanisms for responding to these threats. This technology is based on data collected in real time, correlated with historical data. This diploma thesis applies to designing a SIEM class based system for Mobile4 Pro Sp. z o.o. Moreover this thesis covers characteristics of the company in order to determine current state of computerization. Additionally, thanks to the SWOT / TOWS analysis, it was possible to select elements of internal and external environment of the company, what improved preparation of a fully functional system to protect from undesired activities. Analysis of the enterprise architecture provided insight into the future development of computerization. An important aspect of this thesis was to create a functional database model that was implemented in prepared web application, as well as designing of a module for user authentication which will ensure convenience of using this system and will be compliant with all required security standards. Final design of security information management application was created as a result of analysing above components. Calculation of economic indicators allowed to estimate the budget needed to implement proposed solution. Based on review of all described elements, designed application showed a great potential to improve functioning of the company and increased comfort of employees within. Fulfilling required security standards emphasizes innovation of proposed solution, as well as indicates possibilities of further development of the cybersecurity field.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Pawlak (FPE) Jakub Pawlak,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu klasy SIEM w przedsiębiorstwie Mobile4 Pro Sp. z o.o
Supervisor
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
cyberbezpieczeństwo, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, aplikacja webowa, zabezpieczenia techniczne, systemy informatyczne
Keywords in English
cybersecurity, security events management, web application, technical controls, IT systems
Abstract in Polish
System klasy SIEM to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do analizy i zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w przedsiębiorstwie. SIEM to technologia wspierająca wykrywanie zagrożeń informatycznych, zapewniająca mechanizmy reagowania na te zagrożenia. Technologia ta bazuje na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, skorelowanych z danymi historycznymi. Praca dyplomowa dotyczy zaprojektowania systemu klasy SIEM w przedsiębiorstwie Mobile4 Pro Sp. z o.o. Praca obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa w celu określenia aktualnego stanu informatyzacji. Dodatkowo, dzięki analizie SWOT/TOWS możliwe było wytypowanie elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa, co usprawniło przygotowanie w pełni funkcjonalnego systemu chroniącego przed wpływami niepożądanych działań. Analiza architektury przedsiębiorstwa zapewniła rozeznanie w zakresie przyszłego rozwoju informatyzacji. Ważnym aspektem pracy dyplomowej było utworzenie funkcjonalnego modelu bazy danych, który został zaimplementowany w przygotowanej aplikacji, a także zaprojektowanie modułu do uwierzytelniania użytkowników, który zapewni wygodę korzystania z systemu i będzie zgodny ze wszystkimi wymaganymi standardami bezpieczeństwa. Projekt aplikacji do zarządzania incydentami bezpieczeństwa powstał w wyniku przeanalizowania powyższych składowych. Kalkulacja wskaźników ekonomicznych pozwoliła na oszacowanie budżetu potrzebnego do wdrożenia zaproponowanego rozwiązania. Na podstawie przeglądu wszystkich opisanych elementów, zaprojektowana aplikacja wykazała duży potencjał usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz zwiększający wygodę pracowników w obrębie danej firmy. Spełnienie wymaganych standardów bezpieczeństwa podkreśla innowacyjność rozwiązania, wskazując jednocześnie na możliwość dalszego rozwoju dziedziny cyberbezpieczeństwa.
File
  • File: 1
    Pawlak_Jakub_276056_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35218

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b8185bbf1674cf3b6f2befd813b4327/
URN
urn:pw-repo:WUT4b8185bbf1674cf3b6f2befd813b4327

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page