Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza uwarunkowań glebowych i społeczno-gospodarczych gminy Wola Mysłowska w kontekście wyznaczenia kierunków zagospodarowania przestrzennego

Patrycja Pietryka

Abstract

The subject of the following work includes an analysis of soil and socio-economic conditions of the Wola Mysłowska commune in the context of setting directions for spatial development. The main purpose of the work was to analyze the natural conditions in the con-text of the agricultural space of the Wola Mysłowska commune as the main development direction. The first part of the work including the second and third chapter is the theoretical part. In the first chapter, selected actions of the government administration related to the development of the village in relation to legal conditions were discussed. The issues of, among others, in the field of shaping the agricultural system and soil classification of land. The third chapter covers the general characteristics of the Wola Mysłowska commune. It presents a short historical outline of the commune, its location, relief, as well as important supply and disposal centers. The climatic and geological conditions as well as demographic changes in the commune were approximated. The second part of the work - practical includes the fourth and fifth chapter. In the fourth chapter, the assessment of soil conditions in the commune was presented, on the basis of the soil and agricultural map in the scale of 1: 25,000, the description of soils in terms of their origin and agricultural usefulness for the whole commune as well as individual regions was made. Thanks to materials obtained from the Poviat Center for Geodetic and Cartographic Documentation in Łuków, the area structure of agricultural land in the commune was presented. Analyzing the data collected, the share of the best, very good and good soils was isolated. Subsequently, the soil indicator assessment was performed by calculating the bonitation index as well as the quality and agricultural suitability indicator using the IUNG method. The fifth chapter analyzes selected directions of the commune's development. For this purpose, materials obtained from the Commune Office and other sources available on the Internet were used. The structure of farms in the commune and their equipment with technical means are presented. In addition, the ownership structure of forests and forest areas according to prevailing species were prepared. The aspect of EU support in rural development as well as economic development in order to increase the region's competitiveness and improve the quality of life was also outlined. Then, the Commune's equipment was analyzed in technical infrastructure. The final chapter is a summary including a SWOT analysis indicating development di-rections. The analysis indicated defines the strengths and weaknesses of the commune and its chances and threats. The analyzes show that in the Wola Mysłowska commune, soils classified to lower classes predominate, mainly in the complexes of useful agricultural rye very good (k.4), rye weak (k.6) and cereal-fodder strong (k.8 ). The size of small farms with an area not exceeding 5 ha is not conducive to the development of agriculture. One of the directions of the commune's development may be increasing the area of grassland for the purpose of rearing dairy cattle and increasing forest cover in agriculturally useless areas and in areas with low-quality soils.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Pietryka (FGC) Patrycja Pietryka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
gmina Wola Mysłowska, warunki glebowe, warunki społeczno -gospodarcze, kierunki rozwoju
Keywords in English
Wola Mysłowska commune, soil conditions, social and economic conditions, development directions
Abstract in Polish
Temat poniższej pracy obejmuje analizę uwarunkowań glebowych i społeczno-gospodarczych gminy Wola Mysłowska w kontekście wyznaczenia kierunków zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem pracy była analiza warunków przyrodniczych w kontekście przestrzeni rolnej gminy Wola Mysłowska, jako głównego kierunku rozwoju. Pierwsza część pracy obejmująca rozdział drugi i trzeci to część teoretyczna. W rozdziale pierwszym omówione zostały wybrane działania administracji rządowej związane z rozwojem wsi w odniesieniu do uwarunkowań prawnych. Przybliżone zostały zagadnienia m. in. z zakresu kształtowania ustroju rolnego oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rozdział trzeci obejmuje ogólną charakterystykę gminy Wola Mysłowska. Przedstawiono krótki rys historyczny gminy, jej położenie, rzeźbę terenu a także ważne ośrodki zaopatrzenia i zbytu. Przybliżone zostały warunki klimatyczne i geologiczne oraz zmiany demograficzne w gminie. Druga część pracy – praktyczna obejmuje rozdział czwarty i piąty. W rozdziale czwartym przedstawiona została ocena warunków glebowych w gminie, na podstawie mapy gle-bowo-rolniczej w skali 1: 25 000 dokonano opisu gleb pod względem ich genezy oraz przy-datności rolniczej dla całej gminy oraz poszczególnych obrębów. Dzięki materiałom pozyskanym z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łukowie została zaprezentowana struktura obszarowa użytków rolnych w gminie. Analizując pozyskane dane wyodrębniono udział gleb najlepszych, bardzo dobrych i dobrych. W dalszej części wykonano ocenę wskaźnikową gleb obliczając wskaźnik bonitacji oraz wskaźnik jakości i przydatności rolniczej metodą IUNG. W rozdziale piątym dokonano analizy wybranych kierunków zagospodarowania gminy. W tym celu wykorzystano materiały pozyskane z Urzędu Gminy oraz innych źródeł dostępnych w Internecie. Przedstawiona została struktura go-spodarstw rolnych w gminie oraz ich wyposażenie w środki techniczne. Ponadto sporządzono strukturę własnościową lasów oraz powierzchnie lasów według gatunków panujących. Nakreślony został również aspekt wsparcia unijnego w rozwój obszarów wiejskich, a także rozwój gospodarczy w celu zwiększania konkurencyjności regionu i poprawy jakości życia. Następnie analizowano wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną. Rozdziałem końcowym jest podsumowanie obejmujące analizę SWOT wskazując kierunki rozwoju. Wskazana analiza określa mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w gminie Wola Mysłowska dominują gleby zaliczane do niższych klas, zaliczane głównie do kompleksów przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego (k.4), żytniego słabego (k.6) oraz zbożowo-pastewnego mocnego (k.8). Rozwojowi rolnictwa nie sprzyja przewaga liczebności niewielkich gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. Jednym z kierunków rozwoju Gminy może być zwiększanie po-wierzchni użytków zielonych pod kątem chowu bydła mlecznego oraz zwiększanie lesistości na terenach rolniczo nieprzydatnych oraz w obrębach z glebami niskiej jakości.
File
  • File: 1
    praca_inż_nr_albumu_264192.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 16926

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b0c302a17874fa2b5c260dc2832fd2c/
URN
urn:pw-repo:WUT4b0c302a17874fa2b5c260dc2832fd2c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page