Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polymer nanofibers obtention using electrohydrodynamic technology

Przemysław Pasikowski

Abstract

The purpose of this work was to analyze the possibility of catalyst immobilization (that can be used in biodiesel production) on a polyacrylonitrile mat obtained with electrohydrodynamic technology. In the theoretical part, nanofibers, the apparatus used for the production and the electrospinning process were described with particular emphasis on influential solution parameters, spinning conditions and interaction with the environment. The next chapters discuss the available characterization techniques and examples of applications of nanomaterials in the refinery and petrochemical industry. The subject of the research in the experimental part was to prepare a solution of polyacrylonitrile in dimethylformamide with the addition of calcium oxide and compare the obtained polymer mat with a mat consisting of pure polyacrylonitrile. For the morphological analysis, the method of scanning electron microscopy was used, while for determination of the chemical composition, Fourier-transform infrared spectroscopy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Pasikowski (FCEMP) Przemysław Pasikowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Otrzymywanie nanowłókien polimerowych z wykorzystaniem technologii elektro-hydrodynamicznej
Supervisor
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
nanowłókna, maty polimerowe, elektroprzędzenie, poliakrylonitryl
Keywords in English
nanofibers, polymer mats, electrospinning, polyacrylonitrile
Abstract in Polish
Celem pracy było sprawdzenie możliwości unieruchomienia katalizatora wykorzystywanego podczas produkcji biodiesla na matrycy poliakrylonitrylowej otrzymanej przy pomocy technologii elektro-hydrodynamicznej. W części teoretycznej scharakteryzowano nanowłókna, wykorzystywaną do produkcji aparaturę oraz proces elektroprzędzenia ze szczególnym uwzględnieniem wpływowych parametrów roztworów, warunków przędzenia i oddziaływania z otoczeniem. W dalszych rozdziałach omówiono dostępne techniki charakteryzacji i przykłady zastosowań nanomateriałów w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym. Przedmiotem badań w części doświadczalnej było sporządzenie roztworu poliakrylonitrylu w dimetyloformamidzie z dodatkiem tlenku wapnia i porównanie otrzymanej maty polimerowej z matą składającą się z czystego poliakrylonitrylu. Do analizy morfologicznej wykorzystano metodę elektronowej mikroskopii skaningowej, natomiast do określenia składu chemicznego, spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera.
File
  • File: 1
    279610_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29981

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a9ce894b3a2435fa6eff5324c1113d2/
URN
urn:pw-repo:WUT4a9ce894b3a2435fa6eff5324c1113d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page