Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza porównawcza globalnych graczy rynkowych branży mleczarskiej: Arla Foods i Fonterra w latach 2005-2014

Damian Turowski

Abstract

The problem of this work makes a comparative analysis of the financial situation and the economic international dairy cooperatives: Arla Foods and Fonterra in the period 2005-2014, taking into account the volatility of the market environment, in terms of the milk market. The work begins with a theoretical consideration of the market- brief history of the market and components market. The effect of globalization, which affects the activities of all companies. Factors influencing global markets, ie. The exchange rates, the law of one price, the terms of trade - including trade barriers. The functioning of the institutions commodity exchanges - mainly milk. The rest of the work presents the aspect of the economics and financial analysis- with defined of their essence, functions and scope. Indication of the primary sources for the analysis, ie. Financial statements. Presentation of the construction of the basic components of the Financial statements like: Profit and Loss Statement and Balance Sheet. Discussion of the basic analytical indicators: profitability ratios, capital market ratios, liquidity ratios and debt ratios. The main part of the work is a comparative analysis of the dairy cooperatives Arla Foods and Fonterra, with a description of the situation on the global milk market in the years 2005-2014. Ratio analysis was conducted of the undertakings on the basis of their annual financial statements. Included is the interpretation of the results of synthetic conclusions - specifying which company better finds himself on the global market.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Damian Turowski (KNEiS) Damian Turowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza porównawcza globalnych graczy rynkowych branży mleczarskiej: Arla Foods i Fonterra w latach 2005-2014
Promotor
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
rynek globalny, rynek mleka, analiza porównawcza , spółdzielnia
Słowa kluczowe w języku angielskim
global market, milk market, comparative analysis, the cooperative
Streszczenie w języku polskim
Praca podejmuje problematykę analizy porównawczej sytuacji finansowej oraz ekonomicznej międzynarodowych spółdzielni mleczarskich: Arla Foods oraz Fonterra w latach 2010-2014 z uwzględnieniem zmienności otoczenia rynkowego, na którym działają badane przedsiębiorstwa. Praca rozpoczyna się od teoretycznych rozważań dotyczących rynku- krótki rys historyczny funkcjonowania rynku i jego elementów składowych. Przybliżenie efektu globalizacji, który wpływa na działalność wszystkich przedsiębiorstw. Wskazanie czynników wpływających na kształtowanie rynków globalnych tj. kursów walutowych, prawa jednej ceny, warunków wymiany handlowej- w tym również barier handlowych. Przybliżenie instytucji giełd surowcowych- głównie mleka. Dalsza część pracy przedstawia aspekt analizy finansowej oraz ekonomicznej. Określono ich istotę, funkcje oraz zakres. Wskazanie podstawowego źródła dla przeprowadzenia analizy tj. sprawozdania finansowego. Przedstawienie budowy podstawowych elementów składowych sprawozdania finansowego- rachunku zysków i strat oraz bilansu. Omówienie podstawowych wskaźników analitycznych: wskaźników rentowności, wskaźników rynku kapitałowego, wskaźników płynności finansowej oraz wskaźników zadłużenia. Głowna część pracy stanowi analiza porównawcza spółdzielni mleczarskich Arla Foods oraz Fonterra, wraz z opisem sytuacji na globalnym rynku mleka w latach 2005-2014. Przeprowadzona została analiza wskaźnikowa rozpatrywanych przedsiębiorstw na podstawie ich rocznych sprawozdań finansowych. Zawarta jest interpretacja otrzymanych wyników z syntetycznymi wnioskami- określającymi, które przedsiębiorstwo lepiej odnajduje się na rynku globalnym.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262120_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11373

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a918cf900a940408516b925e176886d/
URN
urn:pw-repo:WUT4a918cf900a940408516b925e176886d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony